§ 4. Правовий статус співробітників розвідувальних органів

Співробітниками розвідувальних органів України є військо­вослужбовці та службовці кадрового складу розвідувальних органів України, а також військовослужбовці, службовці та працівники, які не належать до кадрового складу цих органів.

На військовослужбовців розвідувальних органів, у тому числі тих, які не належать до кадрового складу розвідувальних органів, поширюється дія законодавства України про проходження військо­вої служби з урахуванням особливостей, що обумовлені специфікою завдань, які виконуються зазначеними військовослужбовцями. Особливості проходження військової служби в розвідувальних ор­ганах України визначаються Президентом України.

Порядок проходження військової служби та присвоєння вій­ськових звань особам, які мають спеціальні звання (класні чини) та направляються (приймаються) для подальшого проходження військової служби в розвідувальних органах України, визначається Президентом України.

Особи, прийняті для проходження служби в розвідувальних органах України, мають право на повернення в установленому за­конодавством порядку за наявності вакантної посади до органів, з яких вони були направлені (переведені), для подальшого про­ходження військової або державної служби відповідно до посад, військових (спеціальних) звань, класних чинів і рангів державних службовців, набутих за час служби в розвідувальних органах Укра­їни, із зарахуванням до безперервного стажу роботи (служби) часу перебування в розвідувальних органах України.

На службовців та працівників розвідувальних органів поширю­ється дія законодавства України про працю.

До кадрового складу розвідувальних органів України нале­жать військовослужбовці і службовці, які за посадами, що вони за­ймають у цих органах, підпорядкованих їм навчальних закладах та науково-дослідних установах, виконують функціональні обов'язки, безпосередньо пов'язані з розвідувальною діяльністю. Перелік по­сад співробітників кадрового складу розвідувального органу ви­значається Положенням про відповідний розвідувальний орган.

Службовці кадрового складу розвідувальних органів України є державними службовцями. Віднесення їх посад до відповідних ка­тегорій посад державних службовців проводиться Кабінетом Міні­стрів України за погодженням з відповідним державним органом, а порядок прийому на службу в розвідувальний орган визначається згідно із законом та з положенням про відповідний розвідувальний орган.

Співробітники кадрового складу розвідувальних органів для виконання своїх функціональних обов'язків можуть займати, з додержанням вимог Закону «Про розвідувальні органи України», посади в органах державної влади, на підприємствах, в установах і організаціях будь-якої форми власності без розкриття їх належ­ності до розвідувальних органів. Посадові особи зазначених органів державної влади, підприємств, установ і організацій несуть перед­бачену законодавством України відповідальність за розголошення відомостей про належність цих співробітників до розвідувальних органів, якщо такі стали їм відомі в процесі роботи.

Розвідувальні органи України можуть мати кадровий резерв із числа фахівців відповідних спеціальностей. Співробітникам ка­дрового складу розвідувальних органів України видається спеці­альне службове посвідчення.

Співробітники кадрового складу розвідувальних органів Укра­їни під час виконання ними службових обов'язків перебувають під спеціальним захистом держави. Ніхто, крім органів державної влади та посадових осіб, які визначені Законом «Про розвідувальні органи України», не має права втручатися в їх службову діяльність.

Для захисту життя, здоров'я, житла і майна співробітників роз­відувальних органів України та їх близьких родичів (дружина, чоловік, батьки, діти, рідні брати і сестри) від протиправних пося­гань і загроз у зв'язку із службовою діяльністю цих співробітників розвідувальні органи України здійснюють спеціальні заходи щодо забезпечення безпеки в порядку, передбаченому Законом Укра­їни «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та іншими актами законодавства України. Рішення про вжиття цих заходів у кожному конкретному випадку приймаються керівником відповідного розвідувального органу.

Статус співробітника розвідувального органу України не може бути використаний для досягнення цілей, які не пов'язані з вико­нанням його функціональних обов'язків.

Співробітники і військовослужбовці розвідувальних органів України для реалізації своїх прав, визначених Законом «Про роз­відувальні органи України», а також у разі залучення їх до про­ведення антитерористичних операцій, мають право застосувати засоби фізичного впливу, зберігати, носити, використовувати і застосовувати спеціальні засоби активної оборони. Перевищення співробітником розвідувального органу України своїх повноважень при застосуванні засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Співробітники розвідувальних органів України несуть відпові­дальність за адміністративні правопорушення в порядку, встанов­леному Кодексом України про адміністративні правопорушення для осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну.

У разі затримання співробітника кадрового складу розвідуваль­ного органу України за підозрою у скоєнні злочину або обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, його тримають окремо від інших осіб. Привід, затримання та арешт і пов'язані з цим обшук особи та огляд речей кадрового співробіт­ника розвідувального органу при виконанні ним своїх службових обов'язків здійснюються тільки в присутності офіційних представ­ників цього органу. Не підлягають огляду і затриманню транспорт­ні засоби розвідувальних органів та їх кадрових співробітників при використанні цих засобів у службових цілях.

У разі затримання, арешту або засудження за межами Укра­їни співробітників кадрового складу розвідувальних органів Укра­їни у зв'язку з виконанням ними завдань, що покладені на розвід­увальні органи України, держава сприяє звільненню їх та членів їх сімей.

Непередбачені фінансові та майнові збитки, завдані фізичним або юридичним особам внаслідок виконання співробітниками роз­відувальних органів України покладених на них завдань, не тяг­нуть за собою відповідальності з боку цих співробітників, якщо вони діяли відповідно до наданих їм законом повноважень. Такі збитки компенсуються в порядку, визначеному законом, відповід­ними розвідувальними органами за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на фінансування розвідувальних органів або спеціальних програм.

Соціальний захист співробітників розвідувальних органів Укра­їни та членів їх сімей, а також цивільних працівників, які уклали трудовий договір з розвідувальними органами України, гаранту­ється законом. Заходи соціального захисту, грошове забезпечен­ня (оплата праці) є уніфікованими для співробітників усіх розвід­увальних органів України.

У разі повної або часткової втрати співробітником кадрового складу розвідувального органу України професійної придатності в результаті його розшифрування або внаслідок інших не залежних від нього причин розвідувальний орган зобов'язаний працевлаштувати зазначеного співробітника або створити умови для його професійної перепідготовки.

Майнові збитки, завдані співробітнику кадрового складу розвід­увального органу України та членам його сім'ї у зв'язку із здійснен­ням розвідувальної діяльності, відшкодовуються розвідувальним органом за рахунок коштів Державного бюджету України в поряд­ку, визначеному цивільним законодавством України.

У разі загибелі (смерті) співробітника кадрового складу розвід­увального органу України під час виконання службових обов'язків сім'ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності — його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в роз­мірі десятирічного грошового забезпечення (заробітку) загибло­го (померлого) за останньою посадою, яку він займав. За сім'єю загиблого (померлого) зберігається право на одержання жилого приміщення.

У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяно­го співробітнику кадрового складу розвідувального органу Укра­їни під час виконання службових обов'язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби, пов'язаного з виконан­ням службових обов'язків, залежно від ступеня втрати працездат­ності йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п'ятирічного грошового забезпечення (заробітку) за останньою посадою. Визначення ступеня втрати працездатності співробітни­ком кадрового складу розвідувального органу України у період проходження служби в розвідувальних органах у кожному випадку ушкодження здоров'я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до чинного законодавства.

Розвідувальний орган України відшкодовує співробітникам його кадрового складу витрати на проїзд із службовою метою всіма ви­дами міського і приміського транспорту, за винятком таксі, а також витрати, пов'язані з використанням із зазначеною метою особистих транспортних засобів, у порядку, що визначається керівником від­повідного розвідувального органу України.

Конфіденційне співробітництво розвідувальних органів Укра­їни з метою виконання завдань, що визначені Законом «Про розвід­увальні органи України», може встановлюватися з особами на безо­платній або платній засадах. Порядок підтримання взаємовідносин з такими особами визначається нормативними актами відповідних розвідувальних органів.

З метою забезпечення безпеки осіб, які конфіденційно співробіт­ничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей можуть здійснюватися заходи щодо їх захисту. Особам, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними органами України, також гарантуються нерозголошення цих сто­сунків та соціальний захист.