§ 3. Служба зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки є спеціальним державним орга­ном, який був утворений Указом Президента України 14 жовтня 2004 року на базі Департаменту розвідки та розвідувальних підроз­ділів регіональних органів Служби безпеки України. Відповідно до цього Служба зовнішньої розвідки України стосовно завдань, прав і обов'язків є правонаступником розвідувального органу Служби безпеки України, який ліквідовано.

Служба зовнішньої розвідки України є державним органом, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економіч­ній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

Служба зовнішньої розвідки України підпорядкована Президен­тові України та підконтрольна Президентові України і Верховній Раді України.

До співробітників Служби зовнішньої розвідки України, як вій­ськового формування, належать військовослужбовці, службовці та працівники Служби зовнішньої розвідки України. Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зо­внішньої розвідки України затверджується Президентом України.

Правову основу діяльності Служби зовнішньої розвідки Укра­їни становлять Конституція України, Закони України «Про роз­відувальні органи України», «Про службу зовнішньої розвідки» та інші закони, а також видані на їх виконання акти Президента України, інші нормативно-правові акти, а також міжнародні до­говори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

На Службу зовнішньої розвідки України покладається здій­снення наступних завдань:

добування, аналітична обробка та надання розвідувальної інформації Президентові України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністрові України та іншим визначеним Президентом України споживачам;

здійснення спеціальних заходів впливу, спрямованих на під­тримку національних інтересів і державної політики України в еко­номічній, політичній, військово-технічній, екологічній та інфор­маційній сферах, зміцнення обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку;

участь у забезпеченні безпечного функціонування установ України за кордоном, безпеки співробітників цих установ та чле­нів їх сімей у країні перебування, а також відряджених за кордон громадян України, які обізнані з відомостями, що становлять дер­жавну таємницю;

участь у боротьбі з тероризмом, міжнародною організованою злочинністю, незаконним обігом наркотичних засобів, незакон­ною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією;

вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній без­пеці України, життю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної власності за межами України.

Загальна чисельність Служби зовнішньої розвідки Укра­їни на сьогоднішній день складає 4350 осіб, утому числі до 4010 вій­ськовослужбовців.

Служба зовнішньої розвідки України має таку загальну структуру:

апарат управління Служби зовнішньої розвідки України;

підрозділи агентурної та технічної розвідки, оперативно-технічні, інформаційно-аналітичні, власної безпеки;

підрозділи забезпечення;

навчальні заклади та науково-дослідні установи.

Для виконання покладених на неї завдань Службою зовнішньої розвідки України можуть створюватися територіальні підрозділи в межах затвердженої загальної чисельності. Організаційна струк­тура Служби зовнішньої розвідки України визначається Президен­том України.

Загальне керівництво Службою зовнішньої розвідки Укра­їни здійснюється Президентом України. Безпосереднє керівни­цтво Службою зовнішньої розвідки України здійснює її Голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України. Перший заступник Голови та заступники Голови Служби зовнішньої розвідки України призначаються на посаду і звільня­ються з посади Президентом України за поданням Голови Служби зовнішньої розвідки України.

Для колегіального обговорення найважливіших напрямів ор­ганізації і діяльності Служби зовнішньої розвідки України утво­рюється колегія — дорадчий орган при Голові Служби зовнішньої розвідки України.

Фінансування діяльності Служби зовнішньої розвідки Укра­їни здійснюється відповідно до Закону «Про розвідувальні ор­гани України» за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, передбачених законом.

Соціальний захист співробітників Служби зовнішньої розвідки України та членів їхніх сімей здійснюється відповідно до законів України «Про розвідувальні органи України» та «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Контроль і нагляд за діяльністю Служби зовнішньої розвід­ки України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України, Законами «Про розвідувальні органи України» та «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави».