§ 2. Повноваження та організація діяльності розвідувальних органів

Розвідувальні органи України здійснюють розвідувальну діяль­ність у таких сферах:

Служба зовнішньої розвідки України — у політичній, еконо­мічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній;

розвідувальний орган Міністерства оборони України — у во­єнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інформаційній та екологічній;

розвідувальний орган спеціально уповноваженого централь­ного органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону — у сферах прикордонної та імміграційної політи­ки, а також в інших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону України та її суверенних прав у виключ­ній (морській) економічній зоні.

Питання утворення, реорганізації і ліквідації розвідувальних органів вирішуються відповідно до конституційних повноважень Президентом України.

Здійснення розвідувальної діяльності з метою отримання ін­формації у сферах, що стосуються національної безпеки і оборони, іншими органами державної влади, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності, а також фізичними особами забороняється.

Розвідувальні органи України є юридичними особами, вони ма­ють дійсне та умовне найменування, відповідні емблеми, печатки і штампи, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки, у тому числі валютні, в банках та інших фінансових установах.

Загальне керівництво розвідувальними органами України від­повідно до Конституції України та Закону «Про розвідувальні ор­гани України» здійснює Президент України.

Керівники центральних органів виконавчої влади, до складу яких входять розвідувальні органи, здійснюють керівництво ними в межах повноважень, визначених законом і положеннями про від­повідні розвідувальні органи, затвердженими Президентом Украї­ни, та створюють необхідні умови для їх функціонування.

Безпосереднє керівництво розвідувальними органами Укра­їни здійснюють їх керівники, які призначаються на посаду і звіль­няються з посади Президентом України за поданням керівників відповідних центральних органів виконавчої влади. Голову Служ­би зовнішньої розвідки України призначає Президент України. У межах своїх повноважень керівники розвідувальних органів України можуть видавати накази, розпорядження, а у випадках, передбачених законом, або на вимогу Президента України дово­дять до його відома у визначеному ним порядку інформацію щодо зовнішніх загроз Україні.

Координація діяльності розвідувальних органів України здій­снюється Президентом України через очолювану ним Раду наці­ональної безпеки і оборони України, яка діє відповідно до Закону «Про Раду національної безпеки і оборони України».

Порядок координації діяльності розвідувальних органів Укра­їни в особливий період визначається Президентом України.

Для виконання своїх завдань розвідувальні органи Укра­їни мають право:

встановлювати на конфіденційній основі співробітництво з по­внолітніми, дієздатними особами, які добровільно дали на це згоду;

отримувати для розвідувальних цілей необхідну інформа­цію від усіх органів державної влади, підприємств, організацій і установ, включаючи банки, незалежно від форми власності, в тому числі інформацію з автоматизованих інформаційних та довідкових систем, банків даних тощо у порядку, визначеному законом;

користуватися послугами, в тому числі платними, експертів та консультантів з числа фахівців інших органів державної влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності;

використовувати на договірних засадах службові приміщен­ня, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ і орга­нізацій незалежно від форми власності, а також за згодою окремих осіб — належні їм житлові та нежитлові приміщення, транспортні засоби та інше майно;

відкривати рахунки в національній та іноземній валюті у бан­ках та інших фінансових установах у порядку, визначеному за­коном;

використовувати документи, що прикривають співробітників та відомчу приналежність підрозділів, організацій, приміщень і транспортних засобів до розвідувальних органів України;

створювати з метою конспірації організаційні структури (під­розділи, підприємства, установи і організації), необхідні для ви­конання завдань розвідувальних органів України та прикриття їх співробітників, використовувати в порядку, встановленому Ка­бінетом Міністрів України, кошти і майно, набуті в результаті їх діяльності;

виступати замовниками науково-дослідних, дослідно-кон­структорських та інших робіт у галузі розробки і виготовлення спеціальних засобів, необхідних для здійснення розвідувальної діяльності, створювати і застосовувати технічні засоби розвідки;

створювати в порядку, встановленому законом, відповідні на­вчальні заклади і науково-дослідні установи, архіви та здійснювати діяльність у видавничій справі;

організовувати і забезпечувати в межах своєї компетенції захист державної таємниці в установах України за кордоном, вклю­чаючи заходи щодо попередження витоку по технічних каналах відомостей, що становлять державну таємницю;

здійснювати технічний захист приміщень і об'єктів розвід­увальних органів;

забезпечувати власну безпеку діяльності розвідувальних органів України та захист своїх сил, засобів і інформації від проти­правних дій та загроз;

створювати в установленому порядку територіальні підрозді­ли в межах граничної чисельності співробітників кадрового складу;

здійснювати у визначеному законодавством України порядку контрольовані (під оперативним контролем) пересування осіб та переміщення предметів через державний кордон України.

Інформація, здобута й опрацьована розвідувальними органа­ми України, надається Президентові України, Голові Верховної Ради країни, Прем'єр-міністрові України та іншим визначеним Президентом України споживачам в установленому ним порядку з додержанням вимог Законів України «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих сис­темах» та інших.

Розвідувальні органи України з дозволу Президента Укра­їни в межах та обсягах, визначених ним, можуть встановлювати і підтримувати контакти із спеціальними службами іноземних дер­жав, у тому числі на основі двосторонніх чи багатосторонніх між­народних договорів України, з додержанням вимог законодавства України. У випадках довгострокового співробітництва на умовах, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких для України надана Верховною Радою України, можуть ство­рюватися офіційні закордонні представництва розвідувальних ор­ганів України.

Розвідувальні органи України взаємодіють з органами державної влади України відповідно до законів та інших нормативно-право­вих актів. Органи державної влади, підприємства, установи і орга­нізації України в порядку, встановленому законодавством, спри­яють розвідувальним органам України у виконанні ними завдань, які покладені на них Законом «Про розвідувальні органи України». Перелік органів виконавчої влади, що можуть залучатися до участі у виконанні програм розвідувальної діяльності або в заходах, які здійснюються розвідувальними органами, визначається Прези­дентом України.

Про свою діяльність розвідувальні органи України в установ­леному порядку інформують громадськість України, здійснюючи зв'язок з об'єднаннями громадян, засобами масової інформації і громадянами через відповідні структурні підрозділи та їх посадо­вих осіб. Матеріали про діяльність розвідувальних органів України, які надаються засобам масової інформації, не можуть містити відо­мості, що становлять державну таємницю. Публікація відомостей про розвідувальні органи України та їх діяльність здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про державну таємницю».

Відомості про особовий склад, що здійснює розвідувальну ді­яльність, засоби, зміст, плани, організацію, фінансування та ма­теріально-технічне забезпечення, форми, методи і результати роз­відувальної діяльності, а також про осіб, які співробітничають або раніше співробітничали на конфіденційній основі з розвідуваль­ними органами, становлять державну таємницю і підлягають за­хисту в порядку, визначеному Законом України «Про державну таємницю».

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення розвід­увальних органів України здійснюються за рахунок коштів, пе­редбачених окремим рядком у Державному бюджеті України для кожного розвідувального органу, та інших джерел, передбачених законом. Розпорядником бюджетних коштів, у тому числі валют­них, на утримання і забезпечення діяльності розвідувального ор­гану України є керівник цього органу.

Розвідувальні органи України мають право відчужувати май­но, придбане за бюджетні кошти за межами України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Кошти, одержані від реалізації в установленому порядку за межами України майна, при­дбаного за бюджетні кошти, зараховуються до Державного бюджету України. Ці кошти використовуються виключно на забезпечення розвідувальної діяльності згідно з кошторисами відповідних роз­відувальних органів України.

Розвідувальні органи України відповідно до закону мають право закуповувати і ввозити на територію України засоби озброєння, ма­теріально-технічні, спеціальні технічні та інші засоби, вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, у тому числі іноземного виробництва, для забезпечення власних потреб, а також у разі необхідності пе­редавати і вивозити їх за межі України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Розвідувальні органи України звільняються від сплати ввізного мита та акцизного збору за техніку, устаткування, майно і мате­ріали, що призначені для власного використання цими органами. Розвідувальні органи України мають житловий фонд та можуть виступати замовниками будівництва житла.