§ 1.Поняття ,принципу діяльності та основні завдання розвідувальної діяльності

Служба безпеки України свою діяльність здійснює по двом осно­вним напрямкам:

контррозвідувальна діяльність;

боротьба зі злочинністю по категоріям справ, які віднесені законодавством до компетенції СБУ.

Контррозвідувальна діяльність — це спеціальний вид діяль­ності у сфері забезпечення державної безпеки, яка здійснюється з використанням системи контррозвідувальних, пошукових, режим­них, адміністративно-правових заходів, спрямованих на поперед­ження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, розвідувальним, терористичним та ін­шим протиправним посяганням спеціальних служб іноземних дер­жав, а також організацій, окремих груп та осіб на інтереси України.

Метою контррозвідувальної діяльності є попередження, сво­єчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загро­зам безпеці України, припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на державну безпеку України, усунення умов, що їм сприяють, та причин їх виникнення.

Завданнями контррозвідувальної діяльності є:

добування, аналітична обробка та використання інформації, що містить ознаки або факти розвідувальної, терористичної та іншої діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду держав­ній безпеці України;

протидія розвідувальній, терористичній та іншій діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;

розроблення і реалізація заходів щодо запобігання, усунення та нейтралізації загроз інтересам держави, суспільства та правам громадян.

Основними принципами, на яких здійснюється контррозвідувальна діяльність є: законність; повага і дотримання прав та свобод людини і громадянина; позапартійність; безперервність; конспі­рація, поєднання гласних та негласних форм і методів діяльності; комплексне використання правових, профілактичних та органі­заційних заходів; адекватність заходів щодо захисту державної безпеки реальним і потенційним загрозам; взаємодія з органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами; підконтрольність та підзвітність відповідним органам державної влади в межах, передбачених законом.

Служба безпеки України є спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері контррозвідувальної діяльності. Окремі контррозвідувальні заходи виключно в інтересах забезпечення охо­рони державного кордону України, посадових осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, а також забезпечення безпеки своїх сил і засобів, інформаційних систем та оперативних обліків можуть проводити розвідувальні органи України та Управління державної охорони України. Здійснення контррозвідувальних за­ходів іншими суб'єктами забороняється.

Правоохоронні та інші органи державної влади, органи міс­цевого самоврядування, підприємства, установи та організації України, незалежно від форми власності, мають сприяти органам і підрозділам Служби безпеки України у проведенні контррозві­дувальної діяльності в інтересах забезпечення державної безпеки. Організація та координація контррозвідувальної діяльності по­кладаються на Центральне управління Служби безпеки України.

Контррозвідувальна діяльність здійснюється гласно і негласно. Гласні контррозвідувальні заходи передбачають використання від­критих (офіційних) форм і методів роботи у сфері забезпечення дер­жавної безпеки. Негласні контррозвідувальні заходи здійснюються із залученням осіб, які конфіденційно співпрацюють з контррозвідувальними органами і підрозділами, а також з використанням оперативних, оперативно-технічних та спеціальних сил і засобів.

Для організації та здійснення контррозвідувальної діяльності, систематизації і документальної фіксації отриманих результатів, їх аналізу, оперативної і правової оцінки, прийняття відповід­них управлінських рішень органи і підрозділи Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, ведуть контррозвідувальні справи