§ 6. Контроль та нагляд за діяльністю

Служби безпеки України

За діяльністю органів Служби безпеки України встановлено по­стійний контроль на предмет дотримання нею конституційних прав громадян та законодавства України, а також контроль за відповід­ністю виданих Службою безпеки України положень, наказів, розпо­ряджень, інструкцій і вказівок — Конституції і законам України.

Постійний контроль за діяльністю Служби безпеки України, дотриманням нею законодавства здійснюється Комісією Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки.

Голова Служби безпеки України регулярно інформує Верховну Раду України, Президію Верховної Ради України та Комісію Вер­ховної Ради України з питань оборони і державної безпеки про діяльність Служби безпеки України, стан державної безпеки, до­тримання чинного законодавства, забезпечення прав і свобод лю­дини та з інших питань. Служба безпеки України зобов'язана від­повідати на запити постійних і тимчасових комісій Верховної Ради України та народних депутатів України. Голова Служби безпеки України щорічно подає Верховній Раді України звіт про діяльність Служби безпеки України.

Контроль за діяльністю Служби безпеки України здійснюється також Президентом України та уповноваженими ним державними органами. Постійний контроль за дотриманням конституційних прав громадян і законодавства в оперативно-розшуковій діяль­ності та діяльності у сфері охорони державної таємниці органів і підрозділів Служби безпеки України, а також контроль за відпо­відністю виданих Службою безпеки України положень, наказів, розпоряджень, інструкцій і вказівок Конституції і законам Укра­їни здійснюється спеціально призначеними Президентом Укра­їни посадовими особами.5) вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній без­пеці України, життю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної власності за межами України.

Для виконання покладених на розвідувальні органи України за­вдань щодо отримання розвідувальної інформації, забезпечення безпеки розвідувальних заходів, захисту своїх сил, засобів та ін­формаційних систем і обліків, а також джерел розвідувальної ін­формації вони застосовують методи і засоби оперативно-розшукової діяльності у порядку, визначеному в Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність», з урахуванням особливостей, передбачених Законом «Про розвідувальні органи України».

Методи і засоби діяльності розвідувальних органів не повинні завдавати шкоди життю, здоров'ю, честі і гідності людей.

Інформація, що стосується особистого життя, честі та гідності громадян, яка стала відома розвідувальним органам у процесі їх роботи, розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених законом. Порядок зберігання інформації, здобутої в процесі роз­відувальної діяльності, визначається відповідними нормативно-правовими актами.