§ 5. Кадри Служби безпеки України, їх правовий

та соціальний захист

Кадровий склад Служби безпеки України складається із співробітників-військовослужбовців, працівників які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, а також військовослужбовців строкової служби.

До органів Служби безпеки України приймаються на конкурс­ній, добровільній і договірній основі громадяни України, здатні за діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я ефективно виконувати службові обов'язки. Критерії про­фесійної придатності, зокрема юридичної обізнаності, визначають­ся кваліфікаційно-нормативними документами, які затверджують­ся Головою Служби безпеки України.

Кількісний склад співробітників Служби безпеки України ви­значається Президентом України за поданням Голови Служби без­пеки України, виходячи з потреб надійного захисту державної без­пеки України, в межах встановленого бюджету.

Умови і порядок виконання своїх обов'язків співробітниками-військовослужбовцями Служби безпеки України визначаються укладеним договором (контрактом). На них, а також на військовос­лужбовців строкової служби поширюється порядок проходження військової служби у Збройних Силах України. Військовослужбовці Служби безпеки України приймають Військову присягу на вірність народу України. Крім цього, їм видається службове посвідчення та вони мають єдину форму одягу, зразки якого затверджуються Президентом України. Використання військових звань, відзнак, форми одягу і службового посвідчення військовослужбовців Служ­би безпеки України іншими особами тягне за собою встановлену законодавством відповідальність.

Трудові відносини працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, регулюються законодавством Укра­їни про працю.

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціаліс­тів для Служби безпеки України здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» та інших законодавчих актів. Для забез­печення професійної освіти та підготовки кадрів Служба безпеки України створює відповідні навчальні заклади. Так, на сьогодні, ум. Києві діє Національна академія Служби безпеки України, яка займається підготовкою та перепідготовкою кадрів для органів безпеки, а також проводить науково-практичні розробки з питань організації роботи на основних напрямках діяльності Служби.

У запас Служби безпеки зараховуються громадяни України, які вислужили установлені строки і звільнені зі Служби безпеки України, придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і які не досягли граничного віку перебування в запасі. Зазначені особи перебувають на військовому обліку в Центральному управлінні та регіональних органах Служби безпеки України і залучаються до проведення навчальних зборів у визначеному законодавством порядку.

Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовос­лужбовців і працівників Служби безпеки України. Військовослуж­бовці Служби безпеки користуються політичними, соціально-еко­номічними та особистими правами і свободами, а також пільгами відповідно до Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про Службу безпеки України» та інших.

Військовослужбовці Служби безпеки при виконанні покладених на них обов'язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом. Недоторканність їх особи, їх честь і гідність охороняються законодавством. За військовослужбовцями Служби безпеки України, яких звільнено зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років зберігається право на пільги.

Близькі родичі військовослужбовців Служби безпеки також під­лягають державному захисту. Правопорушення щодо них, вчинені у зв'язку з виконанням покладених на військовослужбовців органів безпеки обов'язків, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

Соціальний захист працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю.

Під захистом держави знаходяться також особи, які допома­гають і сприяють Службі безпеки України, а також пенсіонери Служби безпеки. Особам, які допомагають і сприяють Службі безпе­ки, гарантується конфіденційність відносин. Розголошення даних про такі відносини, інші правопорушення щодо цих громадян та членів їх родин, які здійснюються у зв'язку з їх діяльністю по за­безпеченню державної безпеки, тягнуть за собою встановлену за­конодавством відповідальність.

Чинне законодавство України також передбачає надання ком­пенсацій та здійснення виплат у разі загибелі чи каліцтва співро­бітників Служби безпеки або пошкодження чи знищення їх майна у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків.