§ 4. Повноваження Служби безпеки України

Для забезпечення державної безпеки і виконання поставлених перед Службою безпеки України основних завдань її органи та спів­робітники наділяються визначеними обов'язками і правами.

Так, відповідно до законодавства, яке регулює діяльність Служ­би безпеки, її органи і співробітники для виконання покладених на них обов'язків мають право:

вимагати від громадян та посадових осіб припинення пра­вопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби безпеки України, перевіряти у зв'язку з цим документи, які посвідчують їх особу, а також проводити огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів злочинної діяльності;

подавати органам державної влади, органам місцевого самовря­дування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм влас­ності обов'язкові для розгляду пропозиції з питань національної безпеки, у тому числі із забезпечення охорони державної таємниці;

одержувати на письмовий запит керівника відповідного орга­ну Служби безпеки України від міністерств, державних комітетів, інших відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян та їх об'єднань дані і відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки України, а також користуватись з цією метою службовою документацією і звітністю;

входити у порядку, погодженому з адміністрацією підпри­ємств, установ та організацій і командуванням військових частин, на їх територію і в службові приміщення;

складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Служби безпеки України, прово­дити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення про­вадження у справах про адміністративні правопорушення;

використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збит­ків транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям, військовим частинам і громадянам (крім транспорт­них засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються в їх вчиненні, доставки до лікувальних установ осіб, що потребують термінової медичної допомоги;

виключно при безпосередньому припиненні злочинів, роз­слідування яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, переслідуванні осіб, що підозрюються у їх вчи­ненні, заходити в жилі, службові, виробничі та інші приміщення, на території і земельні ділянки та оглядати їх з наступним повідо­мленням прокурора протягом 24 годин;

проводити гласні і негласні оперативні заходи у порядку, визна­ченому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

здійснювати співробітництво з громадянами України та ін­шими особами, в тому числі на договірних засадах, дотримуючись при цьому умов добровільності і конфіденційності цих відносин;

користуватися на договірних засадах службовими примі­щеннями підприємств, установ, організацій, військових частин, а також жилими та іншими приміщеннями громадян;

направляти військовослужбовців Служби безпеки Укра­їни для роботи на штатних посадах в інших установах, підпри­ємствах і організаціях на час виконання конкретних завдань в ін­тересах контррозвідки, боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю; в окремих випадках у порядку, визначено­му колегією Служби безпеки України, допускається направлення на роботу таких військовослужбовців в установи, підприємства і організації за ініціативою їх керівників;

в інтересах контррозвідки і оперативно-розшукової діяль­ності створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і порядку, що визначаються завданнями, покладеними на Службу безпеки України;

морально і матеріально заохочувати співробітників Служби безпеки України та інших осіб за заслуги по забезпеченню держав­ної безпеки; представляти їх у встановленому порядку до держав­них нагород;

позачергово придбавати квитки на всі види транспорту неза­лежно від наявності місць і поселятися в готелях при пред'явленні посвідчення про відрядження;

безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами при­міських маршрутів, а також попутним транспортом;

видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров'я особам, взятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку.

Уразі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінан­суванням терористичної діяльності Служба безпеки України, її органи і співробітники мають також право:

одержувати в установленому законом порядку на письмову вимогу керівника органу або оперативного підрозділу Служби без­пеки України від митних, фінансових та інших установ, підпри­ємств, організацій (незалежно від форми власності) інформацію і документи про операції, стан рахунків і руху коштів на них за кон­кретний проміжок часу (з розшифруванням сум, дати призначення та контрагента платежу), вклади, внутрішньо та зовнішньоеко­номічні угоди, а також завірені копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок конкретної юридичної або фізичної особи. Документи та інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо — не пізніш як протягом 10 діб;

залучати в установленому законодавством порядку до прове­дення перевірок, ревізій та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, організацій контрольних і фінансових органів;

одержувати в установленому законодавством порядку за пись­мовими запитами керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України інформацію з автоматизованих інформа­ційних і довідкових систем та банків даних, створюваних Верхо­вним Судом України, Генеральною прокуратурою України, Наці­ональним банком України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, міністерствами, іншими цен­тральними органами виконавчої влади та органами місцевого само­врядування України;

подавати за матеріалами оперативно-розшукової діяльності до суду заяви про скасування реєстрації і припинення діяльності суб'єктів підприємництва, а також за наявності підстав, передба­чених законом, подавати до суду позови про визнання недійсними угод у порядку, встановленому законодавством України;

входити за письмовим розпорядженням керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України за службовими посвідченнями на територію, у приміщення, склади та сховища підприємств, організацій і установ (крім іноземних дипломатичних представництв) незалежно від форми власності, на пункти пропус­ку через державний кордон та митниці, а також у виробничі при­міщення громадян, які займаються підприємницькою діяльністю;

за постановою слідчого та з санкції відповідного прокурора по нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, а у невідкладних випадках — з наступним повідомленням прокурора протягом доби в разі загрози знищення, приховування або втрати предметів чи документів, які можуть бути використані в розкритті та розслідуванні злочинної діяльності, на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за ви­нятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, накладати арешт на грошові кошти та інші цінності фізичних та юридичних осіб, вилучати предмети і документи із складанням відповідного акта. Копії акта вручаються громадянину чи представнику підпри­ємства, установи, організації.

Органи і підрозділи Служби безпеки України, які здійснюють боротьбу з тероризмом, мають повноваження органу дізнання. Крім цього, військовослужбовці Служби безпеки України мають право зберігати, носити, використовувати і застосовувати зброю та спеціальні засоби на підставах і в порядку, передбачених За­коном України «Про міліцію», військовими статутами Збройних Сил України та іншими актами законодавства.

Законні вимоги співробітників Служби безпеки України при виконанні ними службових обов'язків є обов'язковими для гро­мадян і посадових осіб. Непокора або опір законним вимогам спів­робітників Служби безпеки України, неправомірне втручання в їх законну діяльність тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством.

Закон «Про Службу безпеки України» визначає, що відповідно до своїх основних завдань Служба безпеки зобов'язана:

1) здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного проведення органами державної влади та управління

України внутрішньої і зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони, соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології та інших питань, пов'язаних з національною безпекою України;

здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення ди­пломатичних представництв, консульських та інших державних установ, а також заходи, пов'язані з охороною державних інтересів у сфері зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордоном;

виявляти, припиняти та розкривати злочини, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України; проводити дізнання і слідство у цих справах; розшуку­вати осіб, які переховуються у зв'язку із вчиненням зазначених злочинів;

здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попереджен­ня, виявлення, припинення і розкриття будь-яких форм розвід­увально-підривної діяльності проти України;

забезпечувати захист державного суверенітету, конституцій­ного ладу і територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку окремих осіб та їх об'єднань;

здійснювати контррозвідувальне забезпечення оборонного комплексу, Збройних Сил України, інших військових формувань, дислокованих на території України, енергетики, транспорту, зв'язку, а також важливих об'єктів інших галузей господарства;

брати участь у розробці і здійсненні заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави, сприяти підприємствам, установам, організаці­ям та підприємцям у збереженні комерційної таємниці, розголошен­ня якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України;

здійснювати відповідно до законодавства профілактику право­порушень у сфері державної безпеки;

у межах визначеної законодавством компетенції забезпечу­вати захист особистої безпеки громадян і осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у разі надходження від них, членів їх сімей та близьких родичів заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх життю, здоров'ю, житлу чи майну; брати участь у реабілітації і поновленні прав незаконно репресованих осіб;

сприяти Державній прикордонній службі України в охороні державного кордону України;

сприяти забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їх оголошення, а також ліквідації наслідків стихійно­го лиха, значних аварій, катастроф, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій;

подавати наявними силами і засобами, в тому числі і техніч­ними, допомогу органам внутрішніх справ, іншим правоохоронним органам у боротьбі із злочинністю;

брати участь у розробці заходів і вирішенні питань, що сто­суються в'їзду в Україну та виїзду за кордон, перебування на її те­риторії іноземців та осіб без громадянства, прикордонного режиму і митних правил;

проводити наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи, впроваджувати їх результати в практику діяльності Служ­би безпеки України;

виконувати за дорученням Верховної Ради України або Пре­зидента України інші завдання, безпосередньо спрямовані на забез­печення внутрішньої та зовнішньої безпеки держави;

брати участь у розробленні та здійсненні заходів щодо фізич­ного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактив­них відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт.

Співробітники Служби безпеки України самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень. Вони повинні відмовитись від виконання будь-яких наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать чинному законодавству. За протиправні дії та бездіяль­ність вони несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Співробітники Служби безпеки України, які виконують свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень і в рамках Закону, не несуть відповідальності за завдані майнові збитки. Такі збитки відповідно до законодавства компенсуються за рахунок державного бюджету Службою безпеки України.