§ 3- Напрямки діяльності Служби безпеки України

Служба безпеки України свою діяльність здійснює по двом осно­вним напрямкам:

контррозвідувальна діяльність;

боротьба зі злочинністю по категоріям справ, які віднесені законодавством до компетенції СБУ.

Контррозвідувальна діяльність — це спеціальний вид діяль­ності у сфері забезпечення державної безпеки, яка здійснюється з використанням системи контррозвідувальних, пошукових, режим­них, адміністративно-правових заходів, спрямованих на поперед­ження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, розвідувальним, терористичним та ін­шим протиправним посяганням спеціальних служб іноземних дер­жав, а також організацій, окремих груп та осіб на інтереси України.

Метою контррозвідувальної діяльності є попередження, сво­єчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загро­зам безпеці України, припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на державну безпеку України, усунення умов, що їм сприяють, та причин їх виникнення.

Завданнями контррозвідувальної діяльності є:

добування, аналітична обробка та використання інформації, що містить ознаки або факти розвідувальної, терористичної та іншої діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду держав­ній безпеці України;

протидія розвідувальній, терористичній та іншій діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;

розроблення і реалізація заходів щодо запобігання, усунення та нейтралізації загроз інтересам держави, суспільства та правам громадян.

Основними принципами, на яких здійснюється контррозвідувальна діяльність є: законність; повага і дотримання прав та свобод людини і громадянина; позапартійність; безперервність; конспі­рація, поєднання гласних та негласних форм і методів діяльності; комплексне використання правових, профілактичних та органі­заційних заходів; адекватність заходів щодо захисту державної безпеки реальним і потенційним загрозам; взаємодія з органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами; підконтрольність та підзвітність відповідним органам державної влади в межах, передбачених законом.

Служба безпеки України є спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері контррозвідувальної діяльності. Окремі контррозвідувальні заходи виключно в інтересах забезпечення охо­рони державного кордону України, посадових осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, а також забезпечення безпеки своїх сил і засобів, інформаційних систем та оперативних обліків можуть проводити розвідувальні органи України та Управління державної охорони України. Здійснення контррозвідувальних за­ходів іншими суб'єктами забороняється.

Правоохоронні та інші органи державної влади, органи міс­цевого самоврядування, підприємства, установи та організації України, незалежно від форми власності, мають сприяти органам і підрозділам Служби безпеки України у проведенні контррозві­дувальної діяльності в інтересах забезпечення державної безпеки. Організація та координація контррозвідувальної діяльності по­кладаються на Центральне управління Служби безпеки України.

Контррозвідувальна діяльність здійснюється гласно і негласно. Гласні контррозвідувальні заходи передбачають використання від­критих (офіційних) форм і методів роботи у сфері забезпечення дер­жавної безпеки. Негласні контррозвідувальні заходи здійснюються із залученням осіб, які конфіденційно співпрацюють з контррозвідувальними органами і підрозділами, а також з використанням оперативних, оперативно-технічних та спеціальних сил і засобів.

Для організації та здійснення контррозвідувальної діяльності, систематизації і документальної фіксації отриманих результатів, їх аналізу, оперативної і правової оцінки, прийняття відповід­них управлінських рішень органи і підрозділи Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, ведуть контррозвідувальні справи. Про результати контррозвідувальної діяльності Служба безпеки України звітує Президенту України та інформує Верховну Раду України.

При здійсненні контррозвідувальної діяльності державою га­рантується дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина. Обмеження прав та свобод людини і громадянина не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодав­ством України. Громадяни мають право отримувати письмові пояс­нення з приводу обмеження в ході здійснення контррозвідувальної діяльності їх прав і свобод та оскаржувати ці дії. Посадові особи та співробітники органів і підрозділів Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність за допущені ними порушення закону.

Боротьба зі злочинністю, як напрямок діяльності Служби безпеки України, полягає у виявленні, припиненні, розкритті та розслідуванні злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створю­ють загрозу життєво важливим інтересам України.

Цей напрямок діяльності здійснюється шляхом проведення оперативно-розшукових, а також кримінально-процесуальних заходів по виявленню і розкриттю злочинів, віднесених ч. З ст. 112 Кри­мінально-процесуального кодексу України до підслідності органів Служби безпеки України, а саме: шпигунство, диверсія, державна зрада, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, контрабанда, відмивання доходів, одержаних злочин­ним шляхом, терористична діяльність, а також злочини у сфері охорони державної таємниці тощо. Ця діяльність Служби безпеки регламентується Законом «Про оперативно-розшукову діяльність» і кримінально-процесуальним законодавством України.