§ 2. Система і організація діяльності

Служби безпеки України

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону «Про службу безпеки України» систему органів безпеки нашої держави складають:

Центральне управління Служби безпеки України;

регіональні органи;

органи військової контррозвідки;

військові формування;

навчальні, науково-дослідні та інші заклади Служби безпеки України.

Центральне управління Служби безпеки України, інші органи та установи, що входять у систему Служби безпеки України, є юри­дичними особами, мають печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі валютні.

Для організації і проведення антитерористичних операцій та ко­ординації діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до антитерористичних операцій, при Службі безпеки України функціонує національний підрозділ Антитерористичного центру, який здійснює свою діяльність на підставі Положення «Про Антитерористичний центр держав-учасниць Співдружності Неза­лежних Держав», затвердженого Рішенням Ради глав держав СНД від 1 грудня 2000 року. Місце перебування центрального органу Антитерористичного Центру — Російська Федерація, місто Москва.

Центральне управління Служби безпеки України відповідає за стан державної безпеки, координує, організовує роботу і здійснює контроль за іншими органами Служби безпеки України. З метою координації діяльності підлеглих підрозділів Центральне управ­ління видає положення, накази, розпорядження, інструкції, дає вказівки, обов'язкові для виконання у системі Служби безпеки України. Зазначені акти не підлягають виконанню, якщо в них встановлюються не передбачені законодавством додаткові повно­важення органів і співробітників Служби безпеки України або антиконституційні обмеження прав та свобод громадян.

У межах своєї компетенції Центральне управління Служби без­пеки вносить Президенту України пропозиції про видання від його імені нормативних актів з питань збереження державної таємниці, обов'язкових для виконання всіма органами державного управлін­ня, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про службу безпе­ки України» до складу Центрального управління Служби безпеки України входять апарат Голови Служби безпеки України та функ­ціональні підрозділи: контррозвідки, військової контррозвідки, контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформа­ційної безпеки, захисту національної державності, боротьби з ко­рупцією і організованою злочинною діяльністю, інформаційно-ана­літичний, оперативно-технічний, оперативного документування, слідчий, зв'язку, по роботі з особовим складом, адміністративно-господарський, фінансовий, військово-медичний та інші згідно з організаційною структурою Служби безпеки України.

Організаційна структура Служби безпеки України затверджена Указом Президента України від 27 грудня 2005 року № 1860/2005 « Питання Служби безпеки України ». Відповідно до вказаного нор­мативно-правового документу в структурі Центрального управлін­ня Служби безпеки України створені та функціонують наступні підрозділи:

Апарат Голови Служби безпеки України;

Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення;

Департамент контррозвідки;

Департамент контррозвідувального захисту економіки дер­жави;

Департамент контррозвідувального захисту інтересів держа­ви у сфері інформаційної безпеки;

Департамент захисту національної державності;

Департамент оперативно-технічних заходів;

Департамент оперативного документування;

Департамент охорони державної таємниці та ліцензування;

Департамент господарського забезпечення;

Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю;

Головне слідче управління;

Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників право­охоронних органів;

Управління внутрішньої безпеки;

Головна інспекція;

Управління роботи з особовим складом;

Управління правового забезпечення;

Управління забезпечення спеціального оперативного обліку;

Управління спеціального зв'язку;

Військово-медичне управління;

Служба мобілізації та територіальної оборони;

Фінансово-економічне управління;

Відділ забезпечення досудового слідства;

Управління режиму, документального забезпечення і контр­олю;

Контрольно-ревізійна інспекція.

Регіональні органи Служби безпеки України створюються з метою забезпечення ефективного виконання її завдань на місцях. До регіональних відносяться такі органи: обласні управління Служ­би безпеки України, їх міжрайонні, районні та міські підрозділи, розміщення і територіальна компетенція яких можуть не збігатися з адміністративно-територіальним поділом України.

В інтересах державної безпеки органи і підрозділи Служби без­пеки України можуть створюватися на окремих державних стра­тегічних об'єктах і територіях, а також військових формуваннях. У своїй оперативно-службовій діяльності регіональні органи Служ­би безпеки України є незалежними від органів місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування, посадових осіб, партій та рухів.

На сьогоднішній день в Україні у якості регіональних органів Служби безпеки України функціонують 25 обласних Управлінь Служби безпеки України а також Головне управління Служби без­пеки України в Автономній Республіці Крим та Управління Служ­би безпеки України у м. Севастополі.

Органи військової контррозвідки Служби безпеки Укра­їни створюються для контррозвідувального забезпечення Збройних Сил України і Державної прикордонної служби України та інших військових формувань, дислокованих на території України.

До навчальних, науково-дослідних та інші закладів Служби безпеки України відносяться:

Національна академія Служби безпеки України;

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України;

Галузевий державний архів Служби безпеки України;

інші заклади, установи, організації і підприємства.

Голова Служби безпеки України здійснює керівництво всією діяльністю Служби безпеки України та її Центральним управлін­ням. Він несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Службу безпеки України.

Голова Служби безпеки України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України. Голова Служби без­пеки України має заступників, які призначаються на посади за його поданням та звільняються з посад Президентом України.

У Службі безпеки України створюється колегіальний дорад­чий орган — колегія, яка визначає шляхи виконання покладених на Службу безпеки України завдань, приймає рішення з основних напрямів і проблем оперативно-службової діяльності та роботи з кадрами.

Рішення колегії приймаються більшістю голосів і оголошують­ся наказами Голови Служби безпеки України. До складу колегії входять Голова Служби безпеки України, його заступники та інші особи, крім народних депутатів України, призначені Президен­том України. Перебування членів колегії в партіях, рухах, інших громадських об'єднаннях, що мають політичні цілі, зупиняється. Положення про колегію Служби безпеки України затверджується Президентом України.

Начальники підрозділів Центрального управління Служби без­пеки України: контррозвідки, військової контррозвідки, контр-розвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, захисту національної державності, боротьби з корупці­єю і організованою злочинною діяльністю, інформаційно-аналі­тичного, оперативно-технічного, оперативного документування, слідчого, по роботі з особовим складом, інших підрозділів, визна­чених Президентом України, а також начальники регіональних органів — обласних управлінь Служби безпеки України призна­чаються на посади за поданням Голови Служби безпеки України та звільняються з посад Президентом України. Порядок призначення інших посадових осіб Служби безпеки України визначається Голо­вою Служби безпеки України. Начальники регіональних органів Служби безпеки України призначаються з відома глави місцевої державної адміністрації.

Для вирішення покладених завдань Служба безпеки Укра­їни може встановлювати контакти з органами безпеки іноземних держав і взаємодіяти з ними на підставі норм міжнародного права, відповідних договорів та угод. Крім того, Служба безпеки Укра­їни постійно взаємодіє з Управлінням охорони вищих посадових осіб України, а також правоохоронними та митними органами України.

Фінансування, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення Служби безпеки України здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України. Органи місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування мають сприяти Службі безпеки, її органам і підрозділам у вирішенні житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортом і зв'язком. Служба безпеки України має адміністративні приміщення та інші споруди, об'єкти охорони здоров'я, навчального, науково-дослід­ного, господарського та соціально-культурного призначення, відо­мчий житловий фонд тощо.