§ 7. Дисциплінарна практика в органахпрокуратури

Порядок заохочення та притягнення до дисциплінарної від­повідальності прокурорсько-слідчих працівників, а також пра­цівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини визначається ст. 48 Закону України «Про прокуратуру» та Дисциплінарним статутом прокуратури України, затвердженим постановою Верховної Ради України № 1796-ІІ від 6 листопада 1991 року.

Прокурорсько-слідчі працівники, а також працівники навчаль­них, наукових та інших установ прокуратури заохочуються за сум­лінне і зразкове виконання службових обов'язків, ініціативу та оперативність у роботі. Нормативно передбачені наступні види за­ходів заохочення:

подяка;

грошова премія;

подарунок;

цінний подарунок;

дострокове присвоєння класного чину або підвищення в клас­ному чині;

нагородження нагрудним знаком «Почесний працівник про­куратури України».

За особливі заслуги в роботі працівники прокуратури можуть бути представлені до нагородження державними нагородами і при­своєння почесного звання «Заслужений юрист України».

Генеральному прокурору України належить право застосування всіх заходів заохочення. Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва, інші прирівняні до них прокурори мають право заохотити працівника подякою, грошовою премією та по­дарунком. Про застосування інших видів заохочення прокурори вносять подання Генеральному прокурору України.

Подання про нагородження державними нагородами та при­своєння почесного звання «Заслужений юрист України» вносить Генеральний прокурор України.

Заохочення оголошується наказом, про що вноситься запис до трудової книжки. Наказ оголошується особі, якій винесено за­охочення, всім працівникам даної прокуратури і додається до осо­бової справи.

За невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків або за проступки, які порочать звання працівника прокуратури, до прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників на­вчальних, наукових та інших установ прокуратури застосовуються дисциплінарні стягнення.

Винесення виправдувального вироку, повернення кримінальної справи для додаткового розслідування, скасування запобіжного заходу та інших процесуальних рішень тягне за собою дисциплі­нарну відповідальність прокурорів і слідчих, якщо ними в процесі слідства були допущені недбалість або несумлінність.

Нормативно передбачені наступні види дисциплінарних стяг­нень:

догана;

пониження в класному чині;

пониження в посаді;

позбавлення нагрудного знаку «Почесний працівник проку­ратури України»;

звільнення;

звільнення з позбавленням класного чину.

Генеральний прокурор України має право застосовувати дис­циплінарні стягнення в повному обсязі, за винятком позбавлення або пониження в класному чині державного радника юстиції 1, 2 та 3 класів, яке провадиться Президентом України за поданням Генерального прокурора України.

Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва та прирівняні до них прокурори мають право застосовувати такі дисциплінарні стягнення: догану, пониження в посаді, звільнен­ня, крім пониження в посаді і звільнення працівників, які при­значаються Генеральним прокурором України. При необхідності застосування заходу дисциплінарного стягнення, що перевищує повноваження зазначених прокурорів, вони вносять подання Ге­неральному прокурору України. Міські і районні прокурори, інші прирівняні до них прокурори вносять подання вищестоящому про­курору про накладення дисциплінарного стягнення на підлеглих їм прокурорсько-слідчих працівників.

Особи, нагороджені нагрудним знаком «Почесний працівник прокуратури України», можуть бути звільнені з роботи лише за по­передньою згодою Генерального прокурора України.

Дисциплінарне стягнення має відповідати ступеню вини та тяж­кості проступку. Прокурор, який вирішує питання про накладен­ня стягнення, повинен особисто з'ясувати обставини проступку та одержати письмове пояснення від особи, яка його вчинила. В разі необхідності може бути призначено службову перевірку.

Дисциплінарне стягнення застосовується протягом одного мі­сяця з дня виявлення проступку, не враховуючи часу службової перевірки, тимчасової непрацездатності працівника та перебуван­ня його у відпустці, але не пізніше одного року з дня вчинення проступку. Строк проведення службової перевірки не може пе­ревищувати двох місяців. За один і той же проступок може бути накладено тільки одне дисциплінарне стягнення. У разі вчинення працівником діяння, не сумісного з перебуванням на роботі в орга­нах прокуратури, його звільнення провадиться незалежно від часу вчинення проступку.

Про накладення дисциплінарного стягнення видається наказ прокурора, який оголошується працівнику під розписку. Копія наказу додається до особової справи. З наказом можуть бути озна­йомлені працівники відповідної прокуратури. Накази Генерально­го прокурора України, в необхідних випадках, доводяться до відома особового складу органів прокуратури України.

Наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржено працівником Генеральному прокурору Укра­їни в місячний строк з дня ознайомлення з наказом. Генеральний прокурор приймає рішення по скарзі в десятиденний строк, а в разі проведення перевірки — не пізніше одного місяця з дня її надхо­дження. Про прийняте рішення повідомляється працівнику, який звернувся із скаргою. Оскарження наказу не зупиняє виконання дисциплінарного стягнення.

Генеральний прокурор України має право скасувати дисциплі­нарне стягнення, посилити або пом'якшити його. В разі незаконно­го пониження на посаді або звільнення працівника з посади Гене­ральний прокурор України видає наказ про поновлення на посаді з виплатою середньомісячного заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітній платі за час роботи на нижче оплачуваній роботі, але не більш як за три місяці. Якщо не з вини працівника час вимушеного прогулу становить більше трьох місяців, Гене­ральний прокурор України може прийняти рішення про виплату середньомісячного заробітку за весь час вимушеного прогулу.

Працівник вважається таким, що не має дисциплінарного стяг­нення, якщо протягом року з дня його накладення він не піддавався новому дисциплінарному стягненню. Поновлення в попередньому класному чині або на попередній посаді може провадитись тільки в порядку атестування.

Дисциплінарне стягнення може бути знято прокурором, який видав наказ, або вищестоящим прокурором раніше року, якщо працівник виявив дисциплінованість і сумлінність у виконанні службових обов'язків. У таких випадках стягнення знімається наказом з оголошенням його всім, кому було оголошено наказ про накладання стягнення.

Генеральний прокурор України здійснює контроль за обґрун­тованістю і законністю застосування заохочень і дисциплінарних стягнень підлеглими прокурорами і вживає заходів до скасування безпідставних і незаконних наказів.

Питання для самоконтролю

Назвіть принципи організації та принципи діяльності про­куратури.

Розкрийте структуру органів прокуратури.

Визначте порядок призначення і звільнення з посади про­курорів.

Охарактеризуйте основні напрямки діяльності прокуратури.

Розкрийте сутність прокурорського нагляду за виконанням законів органами дізнання, та досудового слідства.

У чому полягає участь прокурора при розгляді справ у суді?

Назвіть акти прокурорського реагування з приводу встанов­лених порушень закону і надайте їх коротку характеристику.

Визначте місце прокуратури в правовій державі.

Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege, nullum crimen sine poena legali Немає злочину без покарання, немає покарання без закону, немає злочину без законного

покарання