§ 6. Кадри органів прокуратури

Відповідно до ст.ст. 46І46' Закону України «Про прокуратуру» прокурорами і слідчими прокуратури можуть призначатися лише громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові й моральні якості. Особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходять в органах прокуратури ста­жування строком до одного року, порядок якого визначено Поло­женням про порядок стажування в органах прокуратури України, затвердженим наказом Генерального прокурора України № 80 від 30.12.2009 року.

Особи, вперше призначені на посади помічників прокурорів, прокурорів управлінь, відділів, слідчих прокуратури, прийма­ють «Присягу працівника прокуратури», зміст якої визначений у ч. 2 ст. 46 Закону України «Про прокуратуру»

На посади прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них прокурорів призна­чаються особи віком не молодше ЗО років, які мають стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше семи ро­ків; на посади районних і міських прокурорів — віком не молодше 25 років із стажем роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше трьох років.

Прокурори й слідчі прокуратури підлягають атестації один раз у п'ять років. Порядок атестації визначено Положенням «Про по­рядок проведення атестації прокурорсько-слідчих працівників ор­ганів прокуратури України», затвердженим наказом Генерального прокурора України № 2958 ц від 12 вересня 2005 року.

Атестація — це управлінська кадрова процедура, спрямована на оцінку кваліфікації стажистів, прокурорів і слідчих, а також працівників Академії прокуратури України, яким присвоєно клас­ні чини, з метою:

визначення відповідності працівників прокуратури та на­вчальних закладів займаним посадам, стану їх професійної підготовки;

формування резерву кадрів на висунення;

удосконалення професійної майстерності;

визначення напрямів підвищення кваліфікації, професійної підготовки і перепідготовки;

внесення і обґрунтування пропозицій щодо призначення та переміщення кадрів.

Працівник, якого комісією визнано таким, що не відповідає займаній посаді, не пізніше двох місяців після ознайомлення з рішенням може бути переведений за його згодою на іншу посаду. У разі відсутності такої згоди трудовий договір з ним розривається.

Сумісництво служби в органах прокуратури з роботою на підпри­ємствах, в установах чи організаціях, а також з будь-яким підпри­ємництвом не допускається, за винятком наукової і педагогічної діяльності. Не можуть бути прийняті на посаду прокурора або слід­чого прокуратури особи, які були засуджені за вчинення злочину, за винятком реабілітованих.

Існують певні особливості добору кадрів до органів військової прокуратури. Так, військовими прокурорами і слідчими признача­ються громадяни України з числа офіцерів, які проходять військо­ву службу або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту. Військовослужбовці військових прокуратур у своїй діяльності керуються Законом України «Про прокуратуру» і проходять службу відповідно до Закону України « Про військовий обов'язок і військо­ву службу», а також інших законодавчих актів України, якими встановлено правові та соціальні гарантії, пенсійне, медичне та інші види постачання і забезпечення, передбачені законодавством для осіб офіцерського складу Збройних Сил України.

Окремі питання добору кадрів та проходження служби в органах прокуратури України висвітлено в наказі Генерального прокурора України № 2 гн від 15.12.2011 року «Про організацію роботи з ка­драми в органах прокуратури України».

З питання комплектування прокурорських підрозділів кваліфі­кованими кадрами Генеральною прокуратурою України укладено довгострокові договори про цільову підготовку для органів проку­ратури спеціалістів-правознавців з наступними закладами освіти:

Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого (м. Харків);

Одеською національною юридичною академією;

Львівським національним університетом імені Івана Франка;

Київським національним університетом імені Тараса Шев­ченка;

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України № 1582 від 25 жовтня 2002 року при Генеральній прокуратурі утворено Академію прокуратури України, яка займається підготовкою та перепідготов­кою для органів прокуратури висококваліфікованих прокурорсько-слідчих кадрів, а також науково-практичними розробками з питань організації роботи на основних напрямках прокурорської діяльності.

Прокурорам і слідчим органів прокуратури, працівникам науково-навчальних закладів прокуратури присвоюються класні чини відповідно до займаних посад і стажу роботи. Порядок при­своєння і позбавлення класних чинів визначений Положенням «Про класні чини працівників органів прокуратури України», яке затверджене постановою Верховної Ради України № 1795-П від 6 листопада 1991 року.

Відповідно до названого Положення встановлюється 10 класних чинів працівників органів прокуратури:

державний радник юстиції України;

державний радник юстиції 1 класу, 2 класу та 3 класу;

старший радник юстиції, радник юстиції та молодший радник юстиції;

юрист 1 класу, 2 класу та 3 класу.

Присвоєння класного чину провадиться в послідовному порядку з урахуванням ділових і особистих якостей працівника відповідно до посади, яку він займає, та стажу роботи.

Для перебування в класних чинах встановлені наступні строки:

юриста 3 класу та 2 класу — 2 роки;

юриста 1 класу та молодшого радника юстиції — 3 роки;

радника юстиції та старшого радника юстиції — 4 роки.

Строки перебування в чинах державного радника юстиції 1, 2 та

З класів не встановлюються. Присвоєння чергового чину цих класів можливе у випадках підвищення працівника на посаді або за осо­бливі заслуги в роботі.

Класні чини державного радника юстиції України, а також державного радника юстиції 1, 2 та 3 класів присвоюються Пре­зидентом України. Інші класні чини присвоюються Генеральним прокурором України.

Класний чин юриста 3 класу присвоюється працівникам, які працюють в органах прокуратури не менше 6 місяців, а молодим спеціалістам — після закінчення строку стажування і призначення на посаду. Працівникам, що перейшли на роботу в органи прокура­тури з інших організацій, класні чини присвоюються з урахуван­ням посад, на які їх призначено, і досвіду роботи.

Дострокове присвоєння чергового класного чину можливе Гене­ральним прокурором України у випадках:

зразкового виконання службових обов'язків;

призначення на вищу посаду без дотримання черговості, але не більш як на два чини вище того, в якому працівник перебуває;

внесення подання Президенту України про присвоєння клас­ного чину Державного радника юстиції 1, 2 і 3 класів.

Працівники органів прокуратури, яким присвоєно класні чини, перебувають у них довічно. Позбавлення класного чину може мати місце при звільненні працівника з органів прокуратури за проступ­ки, що порочать його. У разі грубих порушень службового обов'язку працівником прокуратури чи негідної поведінки його може бути понижено в чині.