§ 5- Система та структура органів прокуратури

Прокуратура представляє собою єдину централізовану систему органів, пов'язаних загальними завданнями і функціями.

Система органів прокуратури — це упорядкована побудова прокурорських органів різних рівнів і компетенції, об'єднаних єдиною метою, шляхами її досягнення і єдиною підпорядкованістю Генеральному прокурору України.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про прокуратуру» систему органів прокуратури складають:

Генеральна прокуратура України;

прокуратура Автономної Республіки Крим;

прокуратури областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних);

міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них проку­ратури;

військові прокуратури.

До органів військових прокуратур належать військові проку­ратури регіонів і військова прокуратура Військово-Морських Сил України (на правах обласних), а також військові прокуратури гар­нізонів (на правах міських). Поряд із військовими прокуратура­ми, законодавством України передбачено функціонування інших спеціалізованих прокуратур: транспортних, природоохоронних прокуратур, а також прокуратур з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

Система органів прокуратури очолюється Генеральним прокуро­ром України і складається з трьох рівнів, що створені та функціонують відповідно до адміністративно-територіального поділу держави Укра­їна, а також за функціональними ознаками. Територіальні прокура­тури створені відповідно до адміністративно-територіального устрою України, а спеціалізовані — за предметно-галузевим принципом і функціонують в окремих сферах життєдіяльності. На чолі системи органів прокуратури знаходиться Генеральний прокурор України з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим.

Таким чином система органів прокуратури виглядає наступним чином:

рівень — Генеральна прокуратура України;

рівень — прокуратури Автономної Республіки Крим, облас­тей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), а також при­рівняні до них спеціалізовані прокуратури (військові прокуратури регіонів, військова прокуратура Військове-Морських Сил України);

рівень — міські, районні, районні у містах, міжрайонні та інші прирівняні до них спеціалізовані прокуратури (військові про­куратури гарнізонів, транспортні, природоохоронні прокуратури та прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах).

Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який має першого заступника та заступників. Він також затверджує структуру Генеральної прокуратури України та По­ложення про її структурні підрозділи. У Генеральній прокуратурі України є головні управління, в структурі яких є управління та відділи, а також самостійні управління і відділи. Зазначені підроз­діли створюються з урахуванням напрямків діяльності Генеральної прокуратури та можуть коригуватися Генеральним прокурором України залежно від конкретних завдань, що стоять перед орга­нами прокуратури, і методів їх виконання.

Так, на сьогоднішній день у складі Генеральної прокуратури України на правах самостійних структурних підрозділів функці­онують:

Головне управління з розслідування особливо важливих справ;

Головне управління правозахисної діяльності, протидії ко­рупції та злочинності у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу;

Головне управління захисту прав і свобод громадян та інтер­есів держави;

Головне управління представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень;

Головне слідче управління;

Головне управління військових прокуратур;

Головне управління кадрового забезпечення;

Головне управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів;

Головне управління нагляду за додержанням законів при проваджені оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства;

Головне управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з ор­ганізованою злочинністю і корупцією;

Головне управління підтримання державного обвинувачення в судах;

Головне управління забезпечення діяльності органів проку­ратури;

Управління інформатизації та зв'язку;

Управління розгляду звернень та прийому громадян;

Управління внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України;

Міжнародно-правове управління;

Перший відділ;

Відділ зв'язків із засобами масової інформації;

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації;

Відділ фінансування та бухгалтерського обліку;

Відділ інформаційного забезпечення діяльності Генеральної прокуратури України;

Відділ взаємодії з Верховною Радою України Головного управління організаційного та правового забезпечення.

Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Прези­дентом України. Генеральний прокурор України не менш як один раз на рік інформує Верховну Раду України про стан законності. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.

Генеральний прокурор України звільняється з посади також у разі:

закінчення строку, на який його призначено;

неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

порушення вимог щодо несумісності;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

припинення його громадянства;

подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

Генеральний прокурор України звільняється з посади також з

інших підстав.

Строк повноважень Генерального прокурора України та підпо­рядкованих йому прокурорів — п'ять років.

До повноважень Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури належить:

спрямування роботи органів прокуратури і здійснення контр­олю за їх діяльністю;

призначення першого заступника, заступників Генерального прокурора України, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, інших працівників Генеральної прокуратури України;

затвердження структури і штатної чисельності підпорядкова­них органів прокуратури, розподіл коштів на їх утримання;

призначення за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим прокурора Автономної Республіки Крим;

призначення заступників прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступни­ків, міських, районних, міжрайонних, а також прирівняних до них інших прокурорів;

визначення порядку прийняття, переміщення та звільнення прокурорів, слідчих прокуратури та інших спеціалістів, за винят­ком осіб, призначення яких передбачено Законом України «Про прокуратуру»;

видання обов'язкових для всіх органів прокуратури наказів, розпоряджень, затвердження положень та інструкцій;

присвоєння класних чинів згідно з Положенням про класні чини працівників прокуратури. Внесення подань Президенту України про присвоєння класних чинів державного радника юстиції 1, 2 і 3 класів.

У Генеральній прокуратурі України утворюється колегія у скла­ді Генерального прокурора України (голова), його першого заступ­ника, заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, інших керівних працівників органів прокуратури. Персональний склад колегії затверджується Верховною Радою України за поданням Генерального прокурора України.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України № 1582 від 25 жовтня 2002 року при Генеральній прокуратурі утворено Ака­демію прокуратури України, яка займається підготовкою та пере­підготовкою кадрів для органів прокуратури, а також проводить науково-практичні розробки з питань організації роботи на осно­вних напрямках прокурорської діяльності.

Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Ки­єва і Севастополя, міські, районні, міжрайонні, районні в містах, а також інші спеціалізовані прокуратури очолюють відповідні про­курори.

У Генеральній прокуратурі України, прокуратурі Автономної Республіки Крим штатним розкладом передбачені посади старших слідчих в особливо важливих справах і слідчих в особливо важли­вих справах; у прокуратурах областей, міст та інших прирівня­них до них прокуратурах — посади слідчих в особливо важливих справах і старших слідчих; у районних, міжрайонних, міських — старших слідчих і слідчих. Слідчі прокуратури провадять досудове слідство у справах про діяння, що містять ознаки злочину, відне­сені законом до їх підслідності (ч. 1ст. 112 КПК України), а також в інших справах, переданих їм прокурором.

У прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та інших прокуратурах (на правах обласних) утворюються колегії у складі прокурора (голова), його заступників, інших керівних працівників. Персональний склад колегії затвер­джується Генеральним прокурором України.

Колегії прокуратур є дорадчими органами і розглядають най­більш важливі питання, що стосуються додержання законності, стану правопорядку, діяльності органів прокуратури, виконання наказів Генерального прокурора України, кадрові питання, заслу­ховують звіти підпорядкованих прокурорів, начальників структур­них підрозділів та інших працівників прокуратури. На засіданнях колегій можуть заслуховуватись повідомлення і пояснення керів­ників міністерств, відомств, органів державного управління, нагля­ду та контролю, підприємств, установ і організацій, їх об'єднань, інших посадових осіб з приводу порушень законодавства. Рішення колегій доводяться до відома працівників органів прокуратури. У разі розбіжностей між позицією прокурора і колегією, прокурор проводить в життя своє рішення, але зобов'язаний доповісти про це Генеральному прокурору України. Члени колегії можуть по­відомити свою особисту думку Генеральному прокурору України, що може бути підставою для розгляду цих розбіжностей на колегії Генеральної прокуратури України.