§ 4. Акти прокурорського реагування

Законом України «Про прокуратуру» передбачено перелік актів прокурорського реагування, які застосовуються у процесі вико­нання прокуратурою функції нагляду за додержанням і застосу­ванням законів у випадках встановлення порушень норм чинного законодавства. До них відносяться: протест, письмовий припис, постанова та подання.

Протест — це документ, який приноситься прокурором або його заступником на акт, що суперечить закону, виданий органом державного управління, а також на дії посадової особи, що не від­повідають закону.

У протесті прокурор ставить питання про скасування акта або приведення його у відповідність з законом, а також припинен­ня незаконної дії посадової особи чи поновлення порушеного права. Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов'язковому розгляду відповідним органом або посадовою осо­бою у десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в цей же строк повідомляється прокурору.

У разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду про­курор може звернутися з заявою до суду про визнання акта неза­конним. Заяву до суду може бути подано протягом п'ятнадцяти днів з моменту одержання повідомлення про відхилення протесту або закінчення передбаченого законом строку для його розгляду. Подача такої заяви зупиняє дію правового акта.

Письмовий припис — це документ прокурора або його заступни­ка, який містить звернення до органу або службової особи з вимогою про негайне його виконання і усунення очевидного порушення закону з метою уникнення можливого нанесення суттєвої шкоди інтересам держави, підприємствам, установам, організаціям або громадянам.

Вимоги письмового припису носять імперативний характер: відмінити правовий акт, привести його у відповідність з законом, відновити порушене право, виконати дії необхідні для уникнення суттєвої шкоди, утриматись від виконання дій, тощо.

Письмовий припис виноситься при очевидному порушенні за­кону, а також при реальній загрозі нанесення в результаті пору­шення закону суттєвої шкоди державі, підприємству, установі, організації або громадянину, а саме: пошкодження або утрата май­на, зупинення виробничо-господарської діяльності або створення серйозних перешкод для її провадження, забруднення середовища проживання і знищення природних об'єктів, катастрофи, аварії, інші надзвичайні випадки, суттєве обмеження гарантованих Кон­ституцією України трудових, житлових і інших свобод громадян.

Письмовий припис підлягає негайному виконанню, про що пові­домляється прокурор. При незгоді з вимогою, яка міститься в при­писі, орган або посадова особа може оскаржити його вищестоящо­му прокуророві, який зобов'язаний розглянути скаргу на протязі десяти днів, або до суду.

Постанова — це документ прокурора або його заступника, яким по відношенню до посадової особи або громадянина порушу­ється дисциплінарне провадження, провадження про адміністра­тивне правопорушення, або кримінальна справа.

У постанові міститься наступне: обставини порушення закону; обґрунтування винуватості посадової особи або громадянина; вка­зівки на порушення конкретних норм матеріального права; правове обґрунтування виду відповідальності.

Постанова прокурора про порушення дисциплінарного або адмі­ністративного провадження підлягає розгляду не пізніше ніж в де­сятиденний строк після її надходження. Закон зобов'язує органи чи посадових осіб повідомляти прокурора про результати розгляду постанови про порушення дисциплінарного або адміністративного провадження. Прокурор також може вимагати копії документів, виданих по результатах розгляду постанови або отримати інфор­мацію в іншій формі.

Подання — це звернення прокурора або його заступника до по­вноважного державного органу, громадської організації або по­садової особи, яке містить аналіз порушень закону, причин цих порушень і умов, які їм сприяли, а також вимоги про їх усунення. В поданні можуть також міститися вимоги прокурора про при­тягнення посадової особи, винуватої в порушенні закону до дис­циплінарної, адміністративної або матеріальної відповідальності.

Подання підлягає негайному розгляду і не пізніше як у місячний термін мають бути прийняті конкретні заходи по усуненню пору­шень закону. Про результати розгляду подання повідомляється прокурор. Колегіальний орган, якому внесено подання, повідомляє про день засідання прокурору, який вправі особисто взяти участь у його розгляді.

Крім того, до кожного з цих документів — протесту, припису, постанови та подання — пред'являється вимога обов'язкового за­значення, ким і яке положення закону порушено, в чому полягає порушення та що і в який строк посадова особа або орган мають вжити до його усунення.