ВСТУП

28 червня 1996 року була прийнята сучасна Конституція Украї­ни. Ця подія зміцнила фундамент зароджуваної національної дер­жавності та інтеграції нашої країни в систему загальносвітового правопорядку. При цьому, жодна держава не може існувати без системи правоохоронних органів, які мають стояти на стражі прав людини та громадянина, забезпечуючи гарантію захисту цих прав, а також внутрішню та зовнішню безпеку держави.

Основний Закон проголосив Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою, визнавши тим самим права та свободи людини, її життя та здоров'я, честь та гідність найвищими соціальними цінностями. Визнавати, до­тримуватись та захищати права і свободи людини та громадянина є основним обов'язком держави, який цілком природно реалізується через діяльність судової влади, правоохоронних та правозахисних структур нашої країни.

На сторінках цього посібника розглянуті основні положення щодо зовнішньої побудови судової та правоохоронної систем Укра­їни, їх внутрішньої структури, принципів організації та діяльності судових, правоохоронних і правозахисних органів, їх основних завдань та функцій, а також правового статусу посадових осіб, що працюють у цих органах. Але, як відомо, на сьогодні не має єдиного нормативного акту, який би об'єднав усі правоохоронні органи, встановив би їх повноваження, склад та структуру. Крім того, у за­конодавстві однозначно не визначено самі поняття «правоохоронні органи», «правозахисні органи» та не має завершеного переліку органів, які займаються правоохоронною та правозахисною діяль­ністю.

За останнє десятиріччя у цілому прийнято сотні законів, видано Указів Президента та постанов Кабінету Міністрів України, які створили основи функціонування судової та правоохоронної систем країни. Побудова систем правоохоронних та правозахисних орга­нів, а також різноманітні аспекти їх внутрішньої діяльності багато у чому базувалися на відомчих нормативних актах повноважних державних органів. У багато нормативно-правових актів неоднора­зово вносилися зміни та доповнення, багато з них на даний момент вже не діють, або за останні місяці прийняті нові.

Таким чином, навчальний посібник «Судові, правоохоронні та правозахисні органи України » написаний з урахуванням останніх найсучасніших змін у національному законодавстві, а також відо­мчому правовому регулюванні у галузі охорони правопорядку та боротьби з різного роду порушеннями права. Отже, у роботі різноаспектно розглянута система судових, правоохоронних і правоза­хисних органів України, сучасні законодавчі основи регулювання їх діяльності, а також проблеми функціонування.

Метою пропонованої книги є надання допомоги курсантам, студентам та слухачам юридичних вищих навчальних закладів та факультетів у вивченні дисципліни «Судові та правоохоронні органи України», а також в отриманні комплексного, системного уявлення про їх завдання, функції, повноваження та структуру.