ЗМІСТ

ДО ЧИТАЧА

(вступне слово д. ю.н., професора Л. Р. Наливайко)   8

ВСТУП     11

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СУДОВУ, ПРАВООХОРОННУ ТА ПРАВОЗАХИСНУ ДІЯЛЬНІСТЬ    13

Глава 1. Визначення загальних понять щодо судової,

правоохоронної та правозахисної діяльності 13

§ 1. Предмет і система дисципліни «Судові та правоохоронні органи України», її співвідношення з іншими

юридичними дисциплінами 13

§ 2. Сутність правоохоронної та правозахисної

діяльності держави 17

§ 3. Основні напрямки правоохоронної діяльності

та органи, що їх здійснюють  20

§ 4. Загальна характеристика правоохоронних

органів   25

Глава 2. Законодавство про діяльність судових,

правоохоронних і правозахисних органів 27§ 1. Загальна характеристика правового регулювання діяльності судових, правоохоронних і правозахисних органів   27 § 5. Посадові особи органів державної податкової

служби, їх правовий і соціальний захист    209

§ 6. Завдання, структура та повноваження податкової міліції   211

Глава 5. Органи внутрішніх справ  216

§ 1. Поняття та система органів внутрішніх справ,

їх завдання та функції  216

§ 2. Структура та повноваження Міністерства

внутрішніх справ України     219

§ 3. Поняття, завдання і принципи діяльності

міліції   232

§ 4. Основні функції та структура міліції  235

§ 5. Поняття, завдання та структура внутрішніх

військ Міністерства внутрішніх справ України    246

§ 6. Правовий статус особового складу органів

внутрішніх справ   250

§ 7. Контроль та нагляд за діяльністю органів внутрішніх справ 251

Глава 6. Органи досудового розслідування   254

§ 1. Поняття, завдання та форми досудового

розслідування 254

§ 2. Органи дізнання, їх завдання, система

та повноваження    256

§ 3. Завдання, компетенція і структура органів досудового слідства 263

Глава 7. Державна прикордонна служба України    267

§ 1. Завдання, функції та основні принципи діяльності Державної прикордонної служби

України   267

§ 2. Структура, чисельність та організація діяльності

Державної прикордонної служби України 270

§ 3. Повноваження Державної прикордонної служби

України   274

§ 4. Контроль і нагляд за діяльністю Державної прикордонної Служби України     285

Глава 8. Митні органи   287

§ 1. Організація діяльності, завдання та структура митних органів  287 § 2. Основні напрямки діяльності та повноваження

митних органів 291

§ 3. Правовий статус працівників митних органів 294

РОЗДІЛ IV. ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 297

Глава 1. Уповноважений Верховної Ради з прав людини  297

§ 1. Завдання та мета діяльності Уповноваженого

Верховної Ради з прав людини 297

§ 2. Правовий статус Уповноваженого Верховної

Ради з прав людини 299

§ 3. Організація діяльності Уповноваженого Верховної

Ради з прав людини 303

Глава 2. Органи та установи юстиції   306

§ 1. Поняття та система органів юстиції. Завдання

та функції Міністерства юстиції України    306

§ 2. Структура, організація діяльності, повноваження Міністерства юстиції

України та його територіальних органів 320

§ 3. Державна виконавча служба України: поняття, структура, основні завдання та організація

діяльності    328

§ 4. Система, завдання та організація діяльності органів і установ з питань виконання кримінальних

покарань  331

Глава 3. Нотаріат  339

§ 1. Поняття та основні функції нотаріату  339

§ 2. Правовий статус нотаріуса    341

§ 3. Організація та форми діяльності нотаріату  346

Глава 4. Адвокатура 352

§ 1. Поняття та організаційні форми діяльності

адвокатури    352

§ 2. Принципи і гарантії адвокатської діяльності     354

§ 3. Правовий статус адвоката     355

§ 4. Кваліфікаційні комісії адвокатури 358

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  363

ДО ЧИТАЧА

Сучасні тенденції розвитку і трансформації статусу судових, правоохоронних та правозахисних органів в Україні та оновлення чинного законодавства закономірно вимагають якісно нових підхо­дів до процесу викладання відповідних питань у профільних вищих навчальних закладах та на факультетах. Вашій увазі пропонується третє видання навчального посібника «Судові, правоохоронні та правозахисні органи України». Видання цього навчального по­сібника стало особливо важливим в умовах здійснення в Україні комплексу реформ, спрямованих на демократичний розвиток су­дової, правоохоронної та правозахисної систем.

У процесі розбудови незалежної Української держави й ста­новлення конституційного ладу, творення Конституції Укра­їни 1996 року, проведення новітньої конституційної реформи набу­то значного досвіду демократичного державно-правового розвитку. Це, у свою чергу, потребує наукового аналізу правоохоронної ді­яльності, розроблення відповідного термінологічного апарату, його коментування, що становить важливе завдання юридичної науки.

У зв'язку зі значним пожвавленням законодавчого та нормотворчого процесів у цей період зазнали відповідних уточнень і теоретич­ні положення, сформульовані вченими у багатьох монографічних працях, навчальній літературі. Врахувати все це у навчальному посібнику і стало основною метою авторів.Відобразити у навчальному посібнику положення конституцій­ної, політичної та адміністративної реформ є нагальною потребою, яка безпосередньо пов'язана зі створенням міцної правової бази, на підставі якої, насамперед, і можлива її реалізація.

Мета пропонованого навчального посібника — допомогти сту­дентам на основі ґрунтовного опанування Конституції України, законів України, інших джерел права (у тому числі й актів між­народного права) засвоїти основні засади та напрями правоохо­ронної діяльності держави, правового статусу суддів України, систему, принципи організації та діяльності судів загальної юрис­дикції, Конституційного Суду України; усвідомити принципи організації та діяльності, функції, систему та структуру органів прокуратури, Служби безпеки України, Державної податкової служби України, органів внутрішніх справ України, розвідувальних органів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та інших інституцій; сформувати стійкі переко­нання в необхідності жити й працювати за нормами Конституції України та законів; сформувати вміння й навички використання норм Конституції України, інших законодавчих актів у практич­ній діяльності.

Системне опанування студентами матеріалу, викладеного у на­вчальному посібнику полегшить вивчення інших навчальних дисциплін правничого спрямування і сприятиме професійному формуванню правової свідомості та правової культури сучасного фахівця-юриста, поваги до Конституції України, законів і дер­жави.

Навчальний посібник має певною мірою універсальний харак­тер, прийнятний для студентів, слухачів і курсантів різних на­вчальних закладів, відповідає навчальним програмам, поєднує як традиційні погляди на правові явища, так і нові, містить аналіз як теоретичних, так і практичних, матеріальних і процесуальних питань правоохоронної діяльності. Авторами всебічно висвітлено основні правові акти в зазначеній сфері, окремо розглядається ряд міжнародно-правових актів.

Слід зауважити: можливо, що окремі із запропонованих у по­сібнику визначень викличуть певні заперечення деяких вчених. Це цілком природно, адже сучасна вітчизняна юридична наука перебуває на етапі становлення і якісного оновлення, що й зумов­лює наукові дискусії.

Авторами чітко і доступно викладено максимум корисної ін­формації, подано матеріал таким чином, щоб читач зміг отримати базові концептуальні знання, зорієнтуватися в розмаїтті наукових поглядів щодо основних напрямів правоохоронної діяльності та органів, що її здійснюють.

Усе це важливо для формування у майбутніх юристів високої політико-правової культури, що означає, насамперед, повагу до Кон­ституції України як важливої соціальної та політичної цінності, до чинного законодавства в цілому.

Навчальний посібник дає можливість у діалектичному взаємозв'язку розглядати інститути держави, аналізувати правові приписи в динаміці. Матеріал подається у доступному та лаконічно­му викладенні, автором використано науковий стиль. Проведений аналіз актуальних проблем теорії і практики організації й функ­ціонування судових, правоохоронних та правозахисних органів відображає широкий, активний та складний пошук оптимальних шляхів викладання цієї навчальної дисципліни відповідно до на­гальних практичних завдань та стану розвитку юридичної науки.

Доктор юридичних наук, професор Наливайко Лариса Романівна .Non scholae, sed vitae discumus Ми навчаємось не для школи, а для життя