§ 4. Кваліфікаційні комісії адвокатури

Для визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, та вирішення питань про дис­циплінарну відповідальність адвокатів, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створюються ква­ліфікаційно-дисциплінарні комісії. Строк повноважень кваліфі­каційно-дисциплінарної комісії становить три роки, починаючи з дня першого засідання комісії. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія діє в складі двох палат — атестаційної та дисциплінарної.

Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію очолює голова, який обирається більшістю голосів від загальної кількості членів комісії таємним голосуванням на альтернативній основі з числа членів палат на першому засіданні комісії, що має бути скликане у 15-ден- ний строк з часу сформування. Заступниками голови кваліфіка­ційно-дисциплінарної комісії за посадою є голови палат комісії. Голова комісії і голови палат не можуть обіймати ці посади більше ніж два строки підряд.

Атестаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії створюється у складі 11 членів. До неї входять 4 адвокати, 4 судді, по одному представнику відповідно від Ради міністрів Автономної Рес­публіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської ради, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Авто­номній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міського управління юстиції, відділення Спілки адвокатів України.

Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комі­сії утворюється у складі 9 членів. До неї входять 5 адвокатів, 2 суд­ді, по одному представнику відповідно від Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міського управ­ління юстиції, відділення Спілки адвокатів України.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія має наступні повно­важення:

видає свідоцтва про право на заняття адвокатською діяль­ністю;

приймає Присягу адвоката України;

припиняє відповідно до Положення « Про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури» адвокатську діяльність, анулює свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та рішен­ня атестаційної палати про видачу такого свідоцтва;

здійснює контроль за додержанням адвокатами зобов'язань, що випливають з Присяги адвоката України, актів законодавства України та Правил адвокатської етики;

виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню адвокатами дисциплінарних проступків, наданню правової допомоги на низько­му професійному рівні, та розробляє рекомендації стосовно заходів щодо усунення цих причин і умов;

ухвалює рішення про підвищення кваліфікації адвокатів та організовує їх виконання;

обирає представників до складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

У разі грубого порушення адвокатом вимог Закону України «Про адвокатуру», інших актів законодавства і Присяги адвоката Укра­їни кваліфікаційно-дисциплінарна комісія рішення про припинен­ня адвокатської діяльності та про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю приймає на підставі рішення дисциплінарної палати тієї ж комісії про накладання відповідного дисциплінарного стягнення. Якщо комісія не погодиться з рішен­ням палати, вона може його скасувати і повернути справу на новий розгляд в дисциплінарну палату з поновленням строку розгляду справи або своїм рішенням закрити дисциплінарну справу.

Атестаційна палата КДК адвокатури уповноважена:

розглядати заяви осіб, які мають намір займатися адвокат­ською діяльністю;

допускати осіб або відмовляти їм у допуску до складання ква­ліфікаційних іспитів;

приймати кваліфікаційні іспити;

ухвалювати рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Дисциплінарна палата КДК адвокатури уповноважена:

розглядати скарги громадян, окремі ухвали судів, постанови суддів, постанови, подання слідчих органів, голови кваліфікаційно- дисциплінарної комісії або її членів, заяви адвокатських об'єднань, підприємств, установ, організацій на дії адвокатів;

вирішувати питання про притягнення адвоката до дисциплінар­ної відповідальності, розглядати порушені з цих питань справи та при­ймати рішення про застосування дисциплінарного стягнення або про відмову у притягненні адвоката до дисциплінарної відповідальності;

узагальнювати дисциплінарну практику палати та адвокат­ських об'єднань за рік.

З метою розгляду скарг на рішення кваліфікаційно-дисциплінар­них комісій адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі при Кабінеті Міністрів України утворе­на Вища кваліфікаційна комісія адвокатури. Строк повноважень комісії становить три роки, починаючи з дня першого її засідання.

До складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури входять по одному представнику від кожної кваліфікаційно-дисциплінар­ної комісії адвокатури, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, Спілки адвокатів України. Представники від кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури до складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури обираються таємним голосуванням на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів з членів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій.

Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури очолює голова, яко­го обирають таємним голосуванням на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів з членів комісії на її першому за­сіданні. Голова комісії має заступника, який обирається в такому самому порядку, як і голова.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має такі повно­важення:

розглядає скарги:

на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвока­тури або їх палат про:

відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів;

відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

анулювання рішення атестаційної палати про видачу свідо­цтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

накладення на адвоката дисциплінарного стягнення;

припинення адвокатської діяльності та анулювання свідо­цтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, їх палат або членів палат, вчинені з порушенням чинного законодавства;

розробляє і затверджує програми і порядок складання ква­ліфікаційних іспитів особами, які виявили намір займатися адво­катською діяльністю, порядок видачі та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

здійснює контроль за діяльністю кваліфікаційно-дисциплі­нарних комісій адвокатури, аналізує практику застосування ними Закону України «Про адвокатуру», Положення «Про кваліфікацій­но-дисциплінарну комісію адвокатури», актів, прийнятих Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення роботи цих комісій;

схвалює Правила адвокатської етики;

встановлює порядок здійснення контролю за додержанням адвокатами зобов'язань, що випливають із Присяги адвоката Укра­їни, актів законодавства України, Правил адвокатської етики; по­рядок організації та проведення перевірок, передбачених Положен­ням «Про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури»;

затверджує Положення «Про Єдиний реєстр адвокатів Укра­їни», складає, веде і систематично оприлюднює цей Реєстр;

затверджує зразок ордера, що використовується адвокатом для підтвердження своїх повноважень з представництва або за­хисту клієнта;

виготовляє за встановленим зразком бланки свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

встановлює порядок і форми підвищення кваліфікації адво­катів та координує роботу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з цих питань;

вживає заходів до усунення порушень вимог несумісності адвокатської діяльності з іншими видами роботи та причин і умов, що сприяли вчиненню інших порушень законодавства.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в межах своїх по­вноважень приймає або затверджує положення, рекомендації, роз'яснення, рішення, обов'язкові для виконання кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, адвокатами та адво­катськими об'єднаннями, на яких поширюється їх дія.

Питання для самоконтролю

Визначте поняття адвокатури в Україні та основні принципи її діяльності.

Охарактеризуйте організаційні форми діяльності адвокатури в Україні.

Розкрийте правовий статус адвоката — його професійні права і обов'язки.

Визначте завдання та повноваження кваліфікаційно-дисци­плінарних комісій адвокатури.

Охарактеризуйте випадки настання дисциплінарної відпо­відальності адвокатів та визначте види дисциплінарної відпові­дальності.

Розкрийте систему правових гарантій діяльності адвоката.