§ 2. Принципи і гарантії адвокатської діяльності

Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності.

Принцип верховенства закону полягає у тому, що надання ад­вокатської допомоги клієнтам повинно здійснюватись на законних підставах, з дотриманням закріплених нормами національного та міжнародного права прав і свобод людини і громадянина. У відпо­відності з Законом України «Про адвокатуру» адвокат зобов'язаний діяти відповідно до вимог закону, використовуючи лише перед­бачені в законодавстві способи захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб.

Принцип незалежності адвокатури означає насамперед її само­стійність у вирішенні поставлених перед нею завдань незалежно від впливу будь-яких органів державної виконавчої влади, судових ор­ганів, а також політичних партій, громадських організацій, рухів, об'єднань тощо. У першу чергу цей принцип забезпечується недер­жавним характером формування адвокатури і її самостійністю як добровільного професійного об'єднання юристів.

Сутність принципу гуманізму полягає у визнанні людини най­вищою цінністю, дотриманні і забезпеченні її прав, умов всебічно­го розвитку, а також стимулюванні людських відносин між гро­мадянами, виражених в правових і моральних формах. Принцип гуманізму виражається в поєднанні вимогливості і довіри, любові і поваги до людини, яка виконує свої громадські обов'язки, з нетер­пимістю до всіх форм приниження і пригноблення особи.

Принцип демократизму у правовій державі пронизує усю систему права. Безпосереднє вираження він знаходить у правових нормах, які регулюють порядок організації і діяльності, у тому числі, адвокатури; визначають правове становище адвоката, поря­док формування адвокатського корпусу, характер взаємовідносин адвоката з державою тощо.

Принцип конфіденційності зобов'язує адвоката зберігати адво­катську таємницю, предметом якої є питання, з якими громадянин чи юридична особа звернулися до нього за допомогою. Крім того, дані досудового слідства, що стали відомі адвокату у зв'язку з ви­конанням його професійних обов'язків, можуть бути розголошені ним тільки з дозволу слідчого чи прокурора.

Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються зако­ном. Забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб і технічних працівників адвокатських об'єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю. З цих питань вони не можуть бути допитані як свідки.

Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди. Забороняється прослуховування телефонних розмов адво­катів у зв'язку з оперативно-розшуковою діяльністю без санкції Генерального прокурора України, його заступників, прокурорів Республіки Крим, області, міста Києва.

Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, про­курором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової по­зиції адвоката у справі.

Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу. Кримінальна справа у відношенні адвоката може бути порушена тільки Генеральним прокурором України, його заступ­никами, прокурорами Республіки Крим, області, міста Києва. Адвоката не можна притягнути до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності або погрожувати її застосуванням у зв'язку з поданням юридичної допомоги громадянам та організаціям згід­но з законом.