§ 1. Поняття та організаційні форми діяльності адвокатури

Адвокатура України є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.

Законом України «Про адвокатуру » передбачені організацій­ні форми діяльності адвокатури. Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які діють відповід­но до Закону «Про адвокатуру» та статутів адвокатських об'єднань.

Адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності, само­врядування, колегіальності та гласності. Реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у Міністерстві юстиції України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Адвокатські об'єднання письмово повідомляють місцеві органи влади про свою реєстрацію, а адвокати — про одержання свідоцтва про право займатися адво­катською діяльністю.

Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації ад­вокатських об'єднань, структура, штати, функції, порядок витра­чання коштів, права та обов'язки керівних органів, порядок їх об­рання та інші питання, що належать до їх діяльності, регулюються статутом відповідного об'єднання.

Адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адвокат­ські об'єднання є юридичними особами. Адвокати та адвокатські об'єднання відкривають поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках на території України, а у встановленому чинним законо­давством порядку — і в іноземних банках, мають печатку і штамп із своїм найменуванням.

Чинне законодавство визначає наступні види адвокатської діяльності:

надання консультацій та роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок щодо законодавства;

складення заяв, скарг та інших документів правового харак­теру; посвідчення копій документів у справах, які вони ведуть;

здійснення представництва в суді, інших державних органах, перед громадянами та юридичними особами;

подання юридичної допомоги підприємствам, установам, ор­ганізаціям;

здійснення правового забезпечення підприємницької та зо­внішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб;

виконують певних обов'язків відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та досудового слідства.

Адвокат може здійснювати й інші види юридичної допомоги, передбачені законодавством.