ПЕРЕШКОДИ ПРАВОСУДДЮ З БОКУ АДВОКАТІВ (ПАРАЛЕЛІ З РОСІЙСЬКИМ ДОСВІДОМ)

За відомим принципом «Україна не Росія» на український ґрунт не­можливо перенести всі висновки, зроблені на даних російського досві­ду. Попри спільні генетичні корені українського та російського законо­давства у правових актах, які регулюють діяльність адвокатів, є істотні відмінності, що зумовлюють особливості порушень, які допускаються адвокатами України. Діяльність адвокатів здійснюється в умовах проти­борства. Досудове слідство в Україні має інквізиційний характер. Ця об­ставина значною мірою визначає й окремі випадки незаконних, а часом і взагалі злочинних дій з боку адвокатів.

Слід зауважити, що в українській адвокатурі сталися істотні зміни по­рівняно з радянським періодом історії України. У зв'язку з прийняттям Закону «Про адвокатуру» до адвокатського співтовариства влилася вели­ка група людей, які працювали у судах, прокуратурі, системі МВС. Багато хто з цих спеціалістів не мали специфічних навичок адвоката, а дехто з них привніс у свою роботу навички слідчого або оперативного працівни­ка, окремі з яких несумісні з адвокатською діяльністю. Певною мірою пе­рервався зв'язок поколінь, і адвокати старшого покоління не передали ту частину свого позитивного досвіду, яка є надбанням адвокатів минулого.

Новостворені адвокатські об'єднання, юридичні фірми, підприємці від юриспруденції наповнилися молодими, амбіційними людьми, які поспіша­ли скористатись можливостями первісного накопичення капіталу з усіма як позитивними так і негативними, але історично неминучими наслідками.

Особливістю українського досвіду є і те, що найбільш вигідні ринки пра­вових послуг (передусім надання правової допомоги у господарських судах, рейдерство та приватизація) захопили власне не адвокати, а спеціалісти права. Первісне накопичення капіталу диктувало свої умови. Адвокати ста­рої школи з їх традиціями і «забобонами» не влаштовували великий бізнес, який вважав їх недостатньо гнучкими. Широкий доступ до ринку правових послуг юристам не адвокатам відкрило відоме рішення Конституційного Суду України у справі Солдатова. Вільно чи невільно, але це рішення до­пустило до надання правових послуг юристів, які не були членами адво­катських колегій. Окремі з цих «фахівців» привнесли у практику надання правової допомоги такі методи, як підкуп, шантаж, зазнаки неправдиві по­казання наперед підготовлених лжесвідків, фабрикацію доказів тощо.

За правилами психології, такі окремі факти були перенесені громад­ською думкою та й частиною державних структур на адвокатуру в цілому.

Окремі адвокати прилучилися до публічної критики судів, у цілому огульної, а відтак і особливо небезпечної для правосуддя. Реально в Укра­їні дуже мало обвинувальних вироків щодо суддів, для того щоб мати пев­ну правову основу для звинувачень українських суддів у корупції. Окре­мі, вкрай рідкісні випадки порушення кримінальних справ, одержані за допомогою провокацій давання хабара, не дають підстав для тих узагаль­нень, які зроблені у виступах представників інших гілок влади.

Критика суддів призвела до більшої замкнутості системи правосуд­дя. В судах припинили прийом громадян суддями, обмежили прийман­ня заяв двома днями по кілька годин. Це негативно відбилося на роботі адвокатів, позбавлених можливості у спокійній врівноваженій і нефор­мальній обстановці доповісти суду про суть справи.

Нові процесуальні кодекси призвели до ситуації, яка межує з втра­тою контролю над судовою практикою, непомірно збільшили наванта­ження суддів Верховного Суду та скоротили його можливості контролю за рішеннями судів.

Організація системи правосуддя в Росії і введення там такого де­мократичного інституту, як суд присяжних, а також мирових суддів, які приймають на себе весь удар дрібних, але потрібних людям справ та повної апеляції, вигідно відрізняє судову систему РФ порівняно з Україною. Адвокатура Росії зберегла свою цільність, традиції, правове становище адвоката. РФ відзначається забезпеченням низки гарантій адвокатської діяльності, яких немає в Україні. У зв'язку з цим досвід ро­сійської адвокатури заслуговує на увагу в Україні.