Неповага до суду та її трактовка в Україні

В Україні немає статті, аналогічної ст. 297 КК РФ. Прояв неповаги до суду, який виразився у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпі­лого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших

123

громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само інші дії, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, караються в адміністративному по­рядку (ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

На практиці застосування цієї норми викликає труднощі. Адже, по суті, потерпілим є суддя або судді у конкретному судовому засіданні. Тому сам суддя не повинен застосувати цю норму безпосередньо. Ви­никає потреба у складанні протоколу про адміністративне правопору­шення та застосування відповідної санкції іншим суддею. Спроба пе­редбачити штраф за неповагу суду як процесуальна санкція не знайшла підтримки. Проблема залишається.

Дії, які полягають у неповазі до суду, вимагають значно гострішого реагування з боку держави, а також усвідомлення, що суд - це один із наріжних каменів державності. Особливо недопустимими є дії, які вира­жаються у неповазі до суду з боку адвокатів і прокурорів, а також інших учасників процесу. Тому окремі злісні дії, які проявляються у неповазі до суду, повинні передбачатись і в Кримінальному кодексі.

Образа представника влади. Кваліфікований адвокат, усвідомлю­ючи повну безперспективність такої поведінки, ніколи не стане на шлях образ представника влади. Очевидно, в Україні немає подібних дій з боку адвокатів. Однак проявів неповаги до суду є достатньо, а відтак іс­нує потреба в законодавчому уточненні питань.