Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

О. Ю. Татаров

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

КИЇВ

кнт

2009

УДК 34 ББК67.71я7 Т 23

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14/ 18-Г-1799 від 24 жовтня 2007 року)

Рекомендовано

вченою радою Київського національного університету внутрішніх справ (протокол №11 від 26 червня 2007 року)

Рецензенти:

Б. В. Романюк — канд. юрид. наук, доц., кер. міжвід. н.-д. центру з про­блем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України;

М. А. Погорецький — д-р. юрид. наук, проф., заст. начальника упр. СБ України;

С. М. Стахівський - д-р. юрид. наук, проф., начальник каф. кримін. процесу Київського національного університету внутрішніх справ.

Автор:

О. Ю. Татаров - начальник центру післядипломної освіти КНУВС, канд. юрид.наук.

Татаров О.Ю.

Т 23 Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами : навч. посіб. - К.: КНТ, 2009. - 160 с.

ISBN 978-966-373-546-7

У посібнику проведено комплексний правовий аналіз перегляду судо­вих рішень за нововиявленими обставинами, розкрито основний зміст його етапів. Праця ґрунтується на великій емпіричній базі.

Посібник розрахований на студентів, курсантів, слухачів, аспірантів та професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів юридич­ного профілю, а також працівників суду, прокуратури, адвокатури, слідчих та інших осіб, зацікавлених в перегляді судових рішень за нововиявленими обставинами.

ISBN 978-966-373-546-7

УДК 34 ББК67.7ІЯ7

© О. Ю. Татаров, 2009 © КНТ, 2009