ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

У розділі IV «Цінні папери акціонерного товариства» представлені положення, що регулюють акції товариства (ст. 20), емісію цінних па­перів (ст. 21), ціну акцій (ст. 22), порядок оплати акцій (ст. 23), а та­кож положення, що встановлюють особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств (ст. 24).

Розділ V «Права та обов'язки акціонерів» містить законодавчі при­писи щодо прав акціонерів-власників простих акцій (ст. 25), прав акціонерів-власників привілейованих акцій (ст. 26), порядку реалізації пе­реважного права акціонерів при додатковій емісії акцій (ст. 27), норми, спрямовані на захист прав акціонерів-працівників товариства (ст. 28), а також положення, що формулюють обов'язки акціонерів (ст. 29).

Оскільки право на отримання інформації про діяльність акціонерно­го товариства також є невід'ємним правом акціонерів, в цьому ж розділі наших коментарів ми також розглянемо положення Розділу XV «Зберігання документів акціонерного товариства. Інформація про това­риство», що містить норми про зберігання документів акціонерного то­вариства (ст. 77) і надання акціонерним товариством інформації (ст. 78).