Додаток10 .ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 28, 32,33 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», статей 27, 38, 39 Закону України «Про господарські товариства», Законів України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та інших нормативно-правових актів.

Це Положення регулює порядок збільшення, (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, за винятком випадків збільшення розміру статутного капіталу, яке здійснюється в порядку обміну облігацій на акції, збільшення розміру статутного капіталу в зв'язку з індексацією основних засобів та збільшення статутного капіталу внаслідок реорганізації.

Дія цього Положення поширюється на відкриті та закриті акціонерні товариства.

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Реєстрація випуску, реєстрація проспекту емісії акцій, реєст­рація звіту про розміщення акцій здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або її територіальними органами (далі — реєструвальний орган) у встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

При збільшенні розміру статутного капіталу відкритого акціонерного товариства акції, які передбачені до розміщення, можуть розповсюджуватися шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення.

Відкрите (публічне) розміщення акцій відкритого акціонерного то­вариства здійснюється, якщо пропозиція акцій адресована більш ніж 100 фізичним га/або юридичним особам, крім акціонерів товариства.

Закрите (приватне) розміщення акцій відкритого акціонерного товариства здійснюється, якщо акції розміщуються серед заздалегідь визначеного кола фізичних та/або юридичних осіб, кількість яких не перевищує 100 на дату прийняття рішення про збільшення статутно­го капіталу, крім акціонерів товариства.

При збільшенні розміру статутного капіталу закритого акціонер­ного товариства акції, які передбачені до розміщення, розповсюджу­ються шляхом закритого (приватного) розміщення.

Рішення загальних зборів акціонерів про відкрите (публічне) або закрите (приватне) розміщення акцій повинно містити строк та порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбан­ня акцій, що випускаються додатково та передбачені до розміщення.

При відкритому (публічному) розміщенні акцій порядок ре­алізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що ви­пускаються додатково та передбачені до розміщення, установлюється акціонерним товариством.

При закритому (приватному) розміщенні акцій строк, протягом якого реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, не може бути менше 15 календарних днів.

Протягом строку, відведеного для реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, ре­алізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що перед­бачені до розміщення, в кількості, пропорційній їх частці в статутно­му капіталі товариства на дату початку зазначеного строку. З дати, наступної за датою закінчення строку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, на ви­могу акціонера акціонерне товариство повинно надати інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом цього строку. Для ре­алізації свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення, протягом установленого для цього строку акціонером подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється сплата акцій відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості. Заяви, що надійшли від інших інвесторів до початку другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій, не розглядаються.

У разі відмови власника акцій від використання свого переважно­го права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами закритого (приватного) або відкритого (публічного) розміщення, власники акцій надають акціонерному товариству письмові підтвердження про відмо­ву від використання свого переважного права на придбання акцій.

РОЗДІЛ II

ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Глава 1. Джерела та шляхи (способи) збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Джерелами збільшення розміру статутного капіталу акціонерно­го товариства можуть бути:

а)    додаткові внески (вклади), якими можуть бути будинки, спору­ди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права ко­ристування землею, водою та іншими природними ресурсами, будин­ками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, у тому числі в іно­земній валюті;

б)    реінвестиція дивідендів;

в)    спрямування прибутку до статутного капіталу.

Шляхами (способами) збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства є:

а)    збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;

б)    збільшення номінальної вартості акцій.

При збільшенні розміру статутного капіталу акціонерного това­риства не допускається:

а)    поєднувати джерела збільшення розміру статутного капіталу, зазначені в підпунктах «а»-«в» пункту 1 цієї глави, а також здійсню­вати збільшення статутного капіталу за рахунок джерел, зазначених в підпунктах «а»-«в» пункту 1 цієї глави, із збільшенням розміру ста­тутного капіталу за рахунок індексації основних фондів засобів або за рахунок обміну облігацій на акції;

б)    поєднувати шляхи (способи) збільшення розміру статутного капіталу, зазначені в пункті 2 цієї глави;

в)    приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства до повної оплати всіх раніше випущених акцій за ціною не нижче номінальної;

г) приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства до реєстрації усіх попередніх випусків акцій, до реєстрації звітів про результати розміщення акцій та видачі свідоцтв про реєстрацію випусків акцій відповідно до законодавства України;

г) приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів цього акціонерного товариства виявить­ся меншою від статутного капіталу.

Глава 2. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок додаткових внесків

Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товарист­ва за рахунок додаткових внесків здійснюється виключно шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості та їх розміщення.

Збільшення розміру статутного капіталу відкритого акціонерного товариства за рахунок додаткових внесків здійснюється шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості, які випускаються додатково.

Збільшення розміру статутного капіталу закритого акціонерного товариства за рахунок додаткових внесків здійснюється виключно шляхом закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номіналь­ної вартості, які випускаються додатково.

Порядок збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок додаткових внесків у разі відкритого (публічного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості вклю­чає таку послідовність дій:

2.1. Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а)    збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

б)    відкрите (публічне) розміщення акцій, затвердження протоколу рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій та затвердження проспекту емісії акцій;

в)    визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціонерів товариства, виконавчий орган, спостережна (наглядова) рада), якщо не не визначено статутом, якому надаються повноважен­ня щодо:

затвердження результатів реалізації акціонерами свого переваж­ного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

залучення до розміщення акцій андеррайтера;

визначення та/або зміна строку початку та закінчення відкрито­го (публічного) розміщення акцій;

унесення змін до проспекту емісії акцій у разі визначення та/або зміни строків початку та закінчення відкритого (публічного) розмі­щення, залучення до розміщення акцій андеррайтера;

прийняття рішення про дострокове закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення акцій та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій;

прийняття рішення про відмову від розміщення акцій та повер­нення коштів, унесених в оплату за акції.

Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) уповноваженого органу емітен­та, яким надаються повноваження:

отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

проводити дії щодо забезпечення відкритого (публічного) розміщення акцій.

Отримання емітентом від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій), у строки, передба­чені в рішенні про розміщення акцій.

Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії.

Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій, проспекту емісії акцій та видача товариству тимчасового свідоцтва про реєст­рацію випуску акцій.

Прийняття,.у разі потреби, рішення про залучення андеррайте­ра до розміщення акцій.

Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

Укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії або з реєстратором — договору про ведення реєстру власників імен­них акцій, крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства України або за наявності попе­редньо укладених договорів.

Виготовлення сертифікатів цінних паперів (у разі розміщення акцій у документарній формі) або розміщення глобального сер­тифіката (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі).

Розкриття емітентом інформації, що міститься в проспекті емісії акцій, шляхом опублікування зареєстрованого проспекту емісії акцій в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менше як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення акцій.

Відкрите розміщення акцій. Протягом установленого в рішенні про розміщення акцій строку першим власником подається за­ява, укладається договір купівлі-продажу акцій. Перший власник здійснює сплату акцій відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості, не пізніше дня затвердження уповноваженим ор­ганом емітента результатів відкритого (публічного) розміщення акцій та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій.

Затвердження уповноваженим органом емітента результатів відкритого (публічного) розміщення акцій та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій.

Затвердження загальними зборами акціонерів товариства змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерно­го товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій.

Реєстрація змін до статуту товариства, пов'язаних зі збіль­шенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах дер­жавної реєстрації.

Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати відкритого (публічно­го) розміщення акцій.

Реєстрація реєструвальним органом звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій.

Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії акцій і оформлено глобальний сертифікат, або реєстратору, з яким укладено договір про ведення реєстру влас­ників іменних цінних паперів (крім випадків, коли облік прав за акціями веде емітент), копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

2.18. Розкриття емітентом інформації, шо міститься в звіті про ре­зультати відкритого (публічного) розміщення акцій, шляхом опублікування звіту в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 15 робочих днів після реєстрації цього звіту реєструвальним органом.

3. Порядок збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок додаткових внесків у разі закритого (приватно­го) розміщення акцій існуючої номінальної вартості включає таку послідовність дій:

3.1. Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а)    збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

б)    закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоко­лу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій;

в)    затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбаче­но розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

г)    визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціонерів товариства, виконавчий орган, спостережна (наглядова) рада), якщо це не визначено статутом товариства, якому надаються повноваження:

затвердження результатів реалізації акціонерами свого переваж­ного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (при­ватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій бу­де розміщено достроково);

затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) уповноваженого органу емітен­та, яким надаються повноваження:

здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті за­гальними зборами акціонерів товариства рішення;

отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Персональне повідомлення емітентом всіх акціонерів товари­ства та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними збора­ми акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, а також опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення.

Отримання емітентом від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій), у строки, передба­чені в рішенні про розміщення акцій.

Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій.

Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та видача товариству тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

Укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії або з реєстратором — договору про ведення реєстру власників імен­них цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за акціями веде емітент відповідно до законодавства України та за наявності попе­редньо укладених договорів.

Виготовлення сертифікатів цінних паперів (у разі розміщення акцій у документарній формі) або розміщення глобального сер­тифіката (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі).

Закрите розміщення акцій, яке здійснюється у два етапи:

1-й етагі — реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, у строки та порядку, передбачені в рішенні про розміщен­ня акцій (закрите розміщення акцій серед акціонерів товариства, які реалізовують своє переважене право на придбання акцій, що випуска­ються додатково). Протягом установленого в рішенні про розміщення акцій строку акціонером подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій. Акціонер здійснює сплату акцій відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості, не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів закрито­го (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

2-й етап — закрите (приватне) розміщення акцій серед інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. Протягом установленого в рішенні про розміщення акцій строку пер­шим власником подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій. Перший власник здійснює сплату акцій відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості, не пізніше дня затверд­ження уповноваженим органом емітента результатів закритого (при­ватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приват­ного) розміщення акцій.

Затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати зак­ритого (приватного) розміщення акцій.

Затвердження загальними зборами акціонерів товариства змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерно­го товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій.

Реєстрація змін до статуту товариства, пов'язаних зі збіль­шенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах дер­жавної реєстрації.

Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати закритого (приватно­го) розміщення акцій.

Реєстрація реєструвальним органом звіту про результати зак­ритого (приватного) розміщення акцій.

Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії акцій і оформлено глобальний сертифікат, або реєстратору, з яким укладено договір про ведення реєстру влас­ників іменних цінних паперів (крім випадків, коли облік прав за акціями веде емітент) копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Глава 3. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок реінвестиції дивідендів

1. Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів здійснюється виключно шляхом збільшення номінальної вартості акцііі, що належать акціонерам, які є акціонера­ми товариства на дату початку строку виплати дивідендів.

Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів можливо за умови попереднього прийняття за­гальними зборами акціонерів товариства рішень про затвердження річних результатів діяльності товариства та порядку розподілу прибутку.

Право на отримання дивідендів та розпорядження нарахованими дивідендами мають власники акцій, які є акціонерами товариства на дату початку строку виплати дивідендів.

Рішення про направлення нарахованих дивідендів на збільшення статутного капіталу акціонерного товариства приймається одночасно з рішенням про внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу.

Дата початку строку виплати дивідендів визначається в статуті то­вариства (згідно з вимогами статті 37 Закону України «Про госпо­дарські товариства» або загальними зборами товариства, на яких прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу за ра­хунок реінвестиції дивідендів (у разі, якщо статут не містить чіткого строку виплати дивідендів).

2. Порядок збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій включає таку послідовність дій:

2.1. Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а)    затвердження річних результатів діяльності товариства та по­рядку розподілу прибутку;

б)    збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій;

в)    випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості;

г)    затвердження змін до статуту товариства, пов'язаних зі збіль­шенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вар­тості акцій.

Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) уповноваженого органу емітен­та, яким надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами акціо­нерів товариства рішення та/або проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

Персональне повідомлення емітентом всіх акціонерів товари­ства про прийняті рішення та опублікування відповідного повідом­лення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрація змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшен­ням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах держав­ної реєстрації.

Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій.

Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та видача товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

Укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії та розміщення акцій або з реєстратором — договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за акціями веде емітент відповідно до законодавства України та за наявності попередньо укладених договорів.

Виготовлення сертифікатів цінних паперів (у разі розміщення акцій у документарній формі) або розміщення глобального сер­тифіката (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі).

Обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

Глава 4. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок спрямування прибутку до статутного капіталу

Збільшувати статутний капітал акціонерного товариства за ра­хунок спрямування прибутку товариства до статутного капіталу має право акціонерне товариство, прибуток якого відповідно до закону не підлягає розподілу між засновниками (учасниками, акціонерами).

Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок спрямування прибутку до статутного капіталу здійснюється шляхом збільшення номінальної вартості акцій, що належать акціонерам.

Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок спрямування прибутку до статутного капіталу здійснюєть­ся пропорційно частці кожного з акціонерів (засновників, учасників) у статутному капіталі без розподілу цього прибутку між акціонерами (засновниками, учасниками) у вигляді дивідендів.

Збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок спрямування прибутку до статутного капіталу можливо за умови по­переднього прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про затвердження річних результатів діяльності товариства та порядку розподілу прибутку.

Порядок збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок спрямування прибутку до статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій включає таку послідовність дій:

Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а)    затвердження річних результатів діяльності товариства та спря­мування прибутку на збільшення розміру статутного капіталу про­порційно частці кожного з акціонерів (засновників, учасників) у ста­тутному капіталі без розподілу цього прибутку між акціонерами (зас­новниками, учасниками) у вигляді дивідендів;

б)    збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок спрямування прибутку до статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій;

в)    випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості;

г)    затвердження змін до статуту товариства, пов'язаних зі збіль­шенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вар­тості акцій.

Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) емітента, яким надаються пов­новаження:

здійснення персонального повідомлення акціонерів про прий­няті загальними зборами акціонерів товариства рішення;

проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вар­тості на акції нової номінальної вартості.

Персональне повідомлення емітентом всіх акціонерів товари­ства про прийняті рішення та опублікування відповідного повідом­лення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрація змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшен­ням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах держав­ної реєстрації.

Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій.

Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та видача товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

Укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії та розміщення акцій або з реєстратором — договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за акціями веде емітент відповідно до законодавства України та за наявності попередньо укладених договорів.

Виготовлення сертифікатів цінних паперів (у разі розміщення акцій у документарній формі) або розміщення глобального сер­тифіката (у разі розміщення акцій у бездокументарній формі).

Обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номі­нальної вартості.

Глава 5. Порядок повідомлення про збільшення статутного капіталу

1. Повідомлення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок додаткових внесків:

У разі прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та відкрите (публічне) розміщення акцій, що випускаються додатково, повідомлення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом опублікування за­реєстрованого проспекту емісії акцій в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондово­го ринку не менше як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення акцій.

У разі прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та закрите (приватне) розміщення акцій, що випускаються до­датково, не пізніше п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів товариства такого рішення акціонерам (згідно з реєстром на дату проведення зборів) та іншим інвесторам, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства при прийнятті рішення про закрите (приватне) розміщення акцій за раху­нок додаткових внесків, надсилаються персональні письмові повідом­лення про прийняті загальними зборами акціонерів рішення.

У повідомленні про збільшення статутного капіталу за рахунок до­даткових внесків мають бути розкриті такі відомості:

найменування та місцезнаходження товариства, номер телефо­ну, факсу;

розмір статутного капіталу;

дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про закрите (приватне) розміщення акцій;

загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, їх тип, номінальна вартість;

загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення;

форма існування акцій (документарна, бездокументарна);

строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

строк прийняття письмових підтверджень про відмову від ре­алізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення);

дата початку та закінчення розміщення акцій;

опис порядку розміщення акцій та їх оплати;

перелік уповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та поса­да) із зазначенням наданих їм повноважень та визначення місця і по­рядку здійснення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій (у разі визначення таких осіб).

Повідомлення про збільшення статутного капіталу також повинно бути надруковане в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 15 робочих днів до дати початку строку реалізації акціонерами свого переважно­го права на придбання акцій, що передбачені до розміщення.

2. Повідомлення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок реінвестиції дивідендів:

У разі прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів не пізніше п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про збільшення статутного капіталу акціонерам (згідно з реєстром на дату проведення зборів) надсилаються персональні письмові повідомлення про прийняті за­гальними зборами акціонерів рішення.

У повідомленні про збільшення розміру статутного капіталу това­риства за рахунок реінвестиції дивідендів мають бути розкриті такі відомості:

найменування та місцезнаходження товариства;

розмір статутного капіталу;

дата і номер протоколу загальних зборів, на яких приймалося рішення про збільшення статутного капіталу;

нова номінальна вартість;

сумарна вартість нарахованих дивідендів, що направляється на збільшення статутного капіталу;

строк початку та закінчення виплати дивідендів (згідно зі стату­том товариства та/або рішенням загальних зборів акціонерів товари­ства);

дата початку та закінчення обміну акцій старої номінальної вар­тості на акції нової номінальної вартості;

перелік уповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та поса­да) із зазначенням наданих їм повноважень та визначення місця і по­рядку здійснення дій щодо збільшення статутного капіталу за раху­нок реінвестиції дивідендів (у разі визначення таких осіб).

Повідомлення про збільшення статутного капіталу також повинно бути надруковано в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 15 робочих днів до початку строку обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

РОЗДІЛ III

ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Глава 1. Шляхи та порядок зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Шляхами (способами) зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства можуть бути:

а)    зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шля­хом купівлі товариством частини випущених акцій та їх анулювання;

б)    зменшення номінальної вартості акцій.

Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства допус­кається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори товариства мають пра­во вимагати дострокового припинення або виконання товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

Зменшення розміру статутного капіталу за наявності заперечень кредиторів акціонерного товариства не допускається, крім випадків, пе­редбачених частиною третьою статті 155 Цивільного кодексу України.

При зменшенні розміру статутного капіталу акціонерного това­риства не допускається:

а)    поєднувати шляхи (способи) зменшення розміру статутного капіталу, зазначені в пункті 1 цієї глави;

б)    приймати рішення про зменшення розміру статутного капіталу до реєстрації усіх попередніх випусків акцій, до реєстрації звітів про результати розміщення акцій та видачі свідоцтв про реєстрацію ви­пусків акцій відповідно до законодавства України.

При зменшенні статутного капіталу акціонерного товариства його розмір не може бути менше мінімального розміру статутного капіталу, визначеного Законом України «Про господарські товариства».

Під час зменшення розміру статутного капіталу акціонерного то­вариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі товариством частини випущених акцій або шляхом зменшення номінальної вартості акцій розміщення акцій не здійснюється, звіт про результати розміщення реєструвальним орга­ном не реєструється.

Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства з ме­тою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених частиною третьою статті 155 Цивільного кодексу України, здійснюється виключно шля­хом зменшення номінальної вартості акцій.

Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про змен­шення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за раху­нок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом придбання товариством частини випущених власних акцій з метою їх анулювання або шляхом анулювання раніше викуплених товарист­вом власних акцій, які не були реалізовані або анульовані в строк не більше одного року з дати їх придбання.

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номіналь­ної вартості шляхом анулювання раніше викуплених товариством власних акцій, які не були реалізовані або анульовані в строк не біль­ше одного року з дати їх придбання, приймається першими загальни­ми зборами акціонерів, які скликані після закінчення цього строку.

7.1. Порядок зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номіналь­ної вартості шляхом придбання товариством частини випущених власних акцій з метою їх анулювання включає таку послідовність дій:

7.1.1. Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а)    зменшення розміру статутного капіталу товариства;

б)    придбання (викуп) власних акцій з метою їх анулювання та зат­вердження протоколу рішення про придбання (викуп) власних акцій згідно з вимогами Положення про придбання, реалізацію та анулюван­ня акціонерними товариствами акцій власного випуску, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.09.2006 р. № 954, зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.11.2006 р. за № 1217/13091, якщо питання придбання акцій віднесе­но до компетенції загальних зборів акціонерів статутом товариства;

в)    визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціонерів товариства, виконавчий орган, спостережна (наглядова) рада), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноважен­ня щодо:

здійснення персонального повідомлення акціонерів про прий­няті рішення про зменшення розміру статутного капіталу та про прид­бання (викуп) власних акцій з метою їх анулювання;

повідомлення кредиторів про зменшення статутного капіталу;

прийняття від акціонерів заяв про продаж акцій;

отримання заперечень кредиторів на зменшення розміру статут­ного капіталу товариства (у разі наявності таких);

укладання договорів купівлі-продажу акцій, що викупаються то­вариством.

Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові, посада) уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження на виконання зазначених дій.

У випадку, якщо питання придбання акцій віднесено до компе­тенції іншого, ніж загальні збори акціонерів, органу управління товари­ства, — прийняття уповноваженим органом управління товариства, до компетенції якого статутом товариства або загальними зборами відне­сено питання придбання акцій, рішення про придбання (викуп) влас­них акцій з метою їх анулювання та затвердження протоколу рішення про придбання (викуп) власних акцій згідно з вимогами Положення про придбання, реалізацію та анулювання акціонерними товариствами акцій власного випуску, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.09.2006 р. № 954, зареєстро­ваного в Міністерстві юстиції України 20.11.2006 р. за № 1217/13091.

Персональне повідомлення уповноваженими особами емітен­та всіх акціонерів товариства про прийняті рішення та розкриття ін­формації про зменшення статутного капіталу та про придбання (ви­куп) власних акцій.

Затвердження загальними зборами акціонерів товариства змін до статуту, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу това­риства, за результатами придбання (викупу) власних акцій.

Реєстрація змін до статуту товариства, пов'язаних зі змен­шенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах дер­жавної реєстрації.

Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій.

Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та вида­ча товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

Унесення до системи реєстру змін (у разі документарної фор­ми існування акцій) або депонування нового глобального сертифіката (у разі бездокументарної форми існування акцій).

7.2. Порядок зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номіналь­ної вартості шляхом анулювання раніше викуплених власних акцій, які не були реалізовані або анульовані в строк не більше одного року з дати їх придбання, включає таку послідовність дій:

Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а)    зменшення розміру статутного капіталу товариства на обсяг ви­куплених товариством акцій.

б)    затвердження змін до статуту, пов'язаних зі зменшенням статут­ного капіталу товариства;

в)    визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціонерів товариства, виконавчий орган, спостережна (наглядова) рада), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноважен­ня щодо:

повідомлення кредиторів про зменшення статутного капіталу;

отримання заперечень кредиторів на зменшення розміру статут­ного капіталу товариства (у разі наявності таких).

Загальні збори акціонерів можуть визначити вповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові, посада) уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження на виконання зазначених дій.

Розкриття інформації про зменшення статутного капіталу.

Реєстрація змін до статуту товариства, пов'язаних зі змен­шенням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах дер­жавної реєстрації.

Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій.

Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та вида­ча товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

Унесення до системи реєстру змін (у разі документарної фор­ми існування акцій) або депонування нового глобального сертифіката (у разі бездокументарної форми існування акцій).

7.3. Якщо на дату прийняття рішень про зменшення розміру ста­тутного капіталу акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості та про придбання (ви­куп) власних акцій з метою їх анулювання на балансі товариства є раніше викуплені товариством власні акції, які не були реалізовані або анульовані в строк не більше одного року з дати їх придбання, за­гальні збори акціонерів можуть одночасно прийняти рішення про зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом придбання товариством части­ни випущених власних акцій з метою їх анулювання та за рахунок анулювання раніше викуплених власних акцій.

8. Порядок зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій включає таку послідовність дій:

8.1. Прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень про:

а)    зменшення розміру статутного капіталу товариства;

б)    випуск акцій шляхом зменшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості та затвердження протоколу рішення про випуск акцій;

в)    затвердження змін до статуту, пов'язаних зі зменшенням статут­ного капіталу товариства.

Загальні збори акціонерів можуть визначити уповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові, посада) уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження щодо:

здійснення персонального повідомлення акціонерів про прий­няті загальними зборами акціонерів товариства рішення про змен­шення розміру статутного капіталу;

повідомлення кредиторів про зменшення статутного капіталу;

отримання заперечень кредиторів на зменшення розміру статут­ного капіталу товариства (у разі наявності таких);

проведення дій щодо випуску акцій шляхом зменшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вар­тості на акції нової номінальної вартості.

Персональне повідомлення уповноваженими особами емітента всіх акціонерів товариства про прийняті рішення та розкриття інфор­мації про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій.

Реєстрація змін до статуту товариства, пов'язаних зі зменшен­ням статутного капіталу акціонерного товариства, в органах держав­ної реєстрації.

Подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій.

Реєстрація в реєструвальному органі випуску акцій та видача товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера.

Укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій або з реєстратором — про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства України та за наявності по­передньо укладених договорів.

Виготовлення сертифікатів цінних паперів (у разі випуску акцій у документарній формі) або розміщення глобального сер­тифіката (у разі випуску акцій у бездокументарній формі).

Обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номіналь­ної вартості.

Глава 2. Порядок повідомлення про зменшення статутного капіталу та розкриття інформації про зменшення статутного капіталу

1. Після прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) емітент або вповно­важені особи емітента (у разі визначення таких осіб) розкривають інформацію про зменшення статутного капіталу, про придбання (ви­куп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації на фон­довому ринку, встановленому Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 159, зареєстро­ваним в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 р. за № 97/13364.

Не пізніше п'яти робочих днів після прийняття загальними збора­ми акціонерів товариства рішення про зменшення статутного капіта­лу акціонерам (згідно з реєстром на дату проведення зборів) надсила­ються персональні письмові повідомлення про прийняті загальними зборами акціонерів рішення.

У повідомленні про зменшення розміру статутного капіталу това­риства мають бути розкриті такі відомості:

найменування та місцезнаходження товариства;

розмір статутного капіталу;

дата й номер протоколу загальних зборів, на яких приймалося рішення про зменшення статутного капіталу;

загальна кількість акцій, що анулюються, їх тип, номінальна вартість, форма існування акцій (документарна, бездокументарна) (у разі прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу шляхом купівлі товариством частини випущених акцій);

нова номінальна вартість (у разі зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій);

строк подання заперечень кредиторів на зменшення розміру ста­тутного капіталу товариства;

дата початку та закінчення обміну акцій старої номінальної вар­тості на акції нової номінальної вартості (у разі зменшення статутно­го капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій);

перелік уповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та поса­да) із зазначенням наданих їм повноважень та визначення місця і по­рядку здійснення дій щодо зменшення статутного капіталу (у разі визначення таких осіб загальними зборами акціонерів).

Директор департаменту

корпоративних відносин О. Петрашко