Додаток9 .ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК»(витяг) [...]

Стаття 6. Акції

Акція — іменний цінний папір, який посвідчує майнові права йо­го власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного това­риства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання ство­рення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Емітентом акцій є тільки акціонерне товариство. Порядок прий­няття відповідним органом акціонерного товариства рішення про розміщення акцій визначається законом, що регулює питання утво­рення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Акція має номінальну вартість, установлену в національній ва­люті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.

Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції.

У сертифікаті акції зазначаються вид цінного паперу, найменуван­ня та місцезнаходження акціонерного товариства, серія і номер сер­тифіката. номер і дата випуску, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, тип і номінальна вартість акції, ім'я власника, кількість акцій, що випускаються.

Акціонерне товариство розміщує акції двох типів — прості та привілейовані.

Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передба­чені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинен­ня акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам одна­кові права.

Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання части­ни майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також нада­ють права на участь в управлінні акціонерним товариством у випад­ках, передбачених статутом і законом, який регулює питання створен­ня, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Акціонерне товариство розміщує привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав), якщо така можливість передбачена йо­го статутом. У такому разі умовою їх розміщення є черговість отри­мання дивідендів і виплат з майна ліквідованого товариства для кож­ного класу привілейованих акцій, розміщених акціонерним товарист­вом, яка встановлюється статутом товариства. Залежно від умов розміщення привілейовані акції певних класів можуть бути конверто­вані у прості акції або у привілейовані акції інших класів.

Частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків.

Реєстрацію випуску акцій здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Особливості емісії, обігу, обліку та викупу акцій корпоратив­них інвестиційних фондів визначаються законодавством.

[...]

и