ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ПРАВОВИХ ДЖЕРЕЛ Правові акти України та зарубіжних країн

Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-І\7.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-ІУ.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІУ.

Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII.

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-УІ.

Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. №2121-111.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржни­ка або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 р. № 2343-ХІІ.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань привати­зації та з корпоративних спорів» від 15 грудня 2006 р. № 483-У

Закон України «Про внесення зміни до статті 245 Цивільного кодексу України щодо повноважень посадових осіб органів місцевого самоврядування по вчиненню дій, прирівняних до нотаріальних» від З березня 2009 р. № 1055-УІ.

Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ.

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних па­перів в Україні» від ЗО жовтня 1996 р. № 448/96-ВР.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26 грудня 2008 р. № 835-VI.

Закон України «Про Державну програму приватизації» від 18 травня 2000 р. № 1723-ІІІ.

Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєст­рацію обтяжень» від 18 листопада 2003 р. № 1255-ІУ.

Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р. № 2654-ХІІ.

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР.

Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. №2210-111.

Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 р. № 2299-ІП.

Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ.

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. № 1775.

Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 черв­ня 2005 р. № 2709-ІУ.

Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 груд­ня 1997 р. № 710/97-ВР.

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 р. № 1057-IV.

Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2374-111.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР.

Закон України «Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України» від 18 травня 2000 р. № 1741-ІЙ.

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 р. № 2658-ІІІ.

Закон України «Про приватизацію державного майна» від 4 берез­ня 1992 р. № 2163-ХІІ.

Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР.

Закон України «Про управління об'єктами державної влас­ності» від 21 вересня 2006 р. № 185-У.

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулюван­ня ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. № 2664-ІІІ.

Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 бе­резня 2006 р. № 3528-1У.

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лю­того 2006 р. № 3480-IV.

Федеральний Закон Російської Федерації «Про акціонерні то­вариства» від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ.

Закон Великої Британії про компанії від 8 листопада 2006 р.

Указ Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 р. № 210/93.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави» від 12 травня 2007 р. № 702.

Постанова КМУ «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» від 9 серпня 1993 р. № 611.

Постанова КМУ «Про управління корпоративними правами держави» від 15 травня 2000 р. № 791.

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми модернізації ринків капіталу в Україні» від 8 листопада 2007 р. № 976-р.

Розпорядженням АМКУ «Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимононольного комітету України про по­переднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарюван­ня (Положення про концентрацію)» від 19 лютого 2002 р. № 33-р.

Інформаційний лист Державного комітету України з питань ре­гуляторної політики та підприємництва та ДКЦПФР «Про наймену­вання юридичних осіб у зв'язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» від ЗО квітня 2009 р. № 5030.

Рішення ДКЦПФР «Про внесення змін до зразкового Статуту відкритого акціонерного товариства» від 6 жовтня 2008 р. № 1107.

Рішення ДКЦГІФР «Про затвердження зразкових Статуту та внутрішніх Положень відкритого акціонерного товариства» від 8 квіт­ня 2004 р. № 123.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про депо­зитарну діяльність» від 17 жовтня 2006 р. № 999.

Рішення ДКЦГІФР «Про затвердження Положення про поря­док ведення реєстрів власників іменних цінних паперів» від 17 жовт­ня 2006 р. № 1000.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про поря­док випуску облігацій підприємств» від 17 липня 2003 р. № 322 (у ре­дакції рішення ДКЦПФР від 26 жовтня 2006 р. № 1178).

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про поря­док збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонер­ного товариства» від 22 лютого 2007 р. № 387.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про поря­док отримання інвесторами доходів від володіння корпоративними правами в акціонерних товариствах» від 25 грудня 2001 р. № 386.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про поря­док переведення випуску акцій з бездокументарної форми у докумен­тарну форму випуску іменних акцій» від 14 вересня 2004 р. № 397.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про поря­док переведення випуску іменних акцій документарної форми існу­вання у бездокументарну форму існування» від ЗО червня 2000 р. № 98.

Рішення ДКЦГІФР «Про затвердження Положення про поря­док прийняття рішень з питань, що належать до компетенції загаль­них зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, шляхом опитування» від 4 листопада 2003 р. № 466.

Рішення ДКЦІІФР «Про затвердження Положення про поря­док реєстрації випуску акцій» від 26 квітня 2007 р. № 942.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про поря­док реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільно­го інвестування корпоративного інвестиційного фонду» від 21 грудня 2006 р. № 1585.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про поря­док реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних това­риств» від 15 березня 2007 р. № 487.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про поря­док реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного фонду» від 14 вересня 2000 р. № 125.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про поря­док реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реор­ганізації товариств» від ЗО грудня 1998 р. № 221.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про прид­бання, реалізацію та анулювання акціонерними товариствами акцій власного випуску» від 19 вересня 2006 р. № 954.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про прове­дення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних збо­рах акціонерних товариств» від 23 грудня 1998 р. № 199.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про розкрит­тя інформації емітентами цінних паперів» від 19 грудня 2006 р. № 1591.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж» від 19 грудня 2006 р. № 1542.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною» від 2 лютого 2009 р. №52.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію ви­пуску акцій» від ЗО грудня 1998 р. № 222 (у редакції рішення ДКЦПФР від 14 липня 2005 р. № 398).

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Правил (умов) здій­снення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяль­ності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними па­перами» від 12 грудня 2006 р. № 1449.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Принципів корпора­тивного управління» від 11 грудня 2003 р. № 571.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Роз'яснення «Про по­рядок застосування статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», статей 41, 43 Закону України «Про господарські товариства» щодо можливості прийняття уповноваже­ним органом управління, який здійснює функції з управління корпо­ративними правами держави в акціонерному товаристві, корпора­тивні права держави у статутному фонді якого становлять 75 і більше відсотків, рішень з процедурних питань проведення загальних зборів акціонерів» від 9 червня 2008 р. № 617.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Роз'яснення «Щодо передачі акціонером повноважень, які виникають з прав власності на акції» від 31 травня 2001 р. № 182.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Роз'яснення «Щодо пе­рерви у роботі загальних зборів акціонерів» від ЗО травня 2006 р. № 366.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Роз'яснення «Щодо порядку застосування окремих положень Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товарист­ва» у зв'язку з набранням ним чинності» від 17 лютого 2009 р. № 237.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Роз'яснення «Щодо порядку застосування пункту г) статті 10 Закону України «Про госпо­дарські товариства» від 29 жовтня 2002 р.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Роз'яснення «Щодо порядку застосування статей 41 та 43 Закону України «Про госпо­дарські товариства» у частині регулювання питань щодо порядку ден­ного загальних зборів» від 10 листопада 1999 р.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Роз'яснення «ТТТодо порядку застосування статті 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» стосовно права власника арештованих акцій брати участь в управлінні товариством шляхом голосування на загальних зборах» від 3 липня 2007 р. № 1564.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Роз'яснення «Щодо порядку застосування статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині надання емітентами цінних паперів особ­ливої інформації про зміну складу посадових осіб, у разі звільнення або призначення осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітен­та тимчасово» від 19 жовтня 2007 р. № 2036.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Роз'яснення «Щодо по­рядку підготовки та прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів в акціонерних товариствах» від 24 травня 2007 р. № 1165.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Роз'яснення «Щодо створення наглядової ради акціонерного товариства з числа акціонерів у разі, якщо акціонером є юридична особа» від 3 липня

р. № 1565.

Рішення ДКЦГІФР «ГІро затвердження форми Типового дого­вору про андеррайтинг» від 18 листопада 2008 р. № 1336.

Рішення ДКЦПФР «Про погодження Рекомендацій з найкра­щої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України» від 2 червня 2002 р. № 190.

Рішення ДКЦПФР «ГІро розкриття інформації в загальному повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів» від 26 травня 2006 р. № 324.

Рішення ДКЦПФР «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації про акціонерне товариство» від 26 січня 2005 р. № 27.

Рішення ДКЦПФР «Про схвалення проекту нової редакції Принципів корпоративного управління України, затверджених рішен­ням ДКЦПФР від 11 грудня 2003 р. № 571» від 24 січня 2008 р. № 52.

Рішення ДКЦПФР «ГІро схвалення Рекомендацій щодо прове­дення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних збо­рах акціонерних товариств представниками акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів» від 25 травня 2004 р. № 207.

Рішення ДКЦПФР «Про схвалення Типового положення про корпоративне управління відкритого акціонерного товариства» від 2 липня 2008 р. № 737.

Рішення ДКЦПФР «Щодо Концепції розкриття інформації на фондовому ринку України» від 13 липня 2006 р. № 570.

Постанова Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами кор­поративних спорів» від 24 жовтня 2008 р. № 13.

Інформаційний лист ВГСУ «Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України у доповідних записках про роботу господарських судів у 2007 році» від 18 березня

р.№ 01-8/164.

Інформаційний лист ВГСУ «Про деякі питання практики зас­тосування норм Цивільного та Господарського кодексів України» від 7 квітня 2008 р. №01-8/211.

Інформаційний лист ВГСУ «Про деякі питання практики засто­сування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права (за ма- теріалами справ, розглянутих Верховним Судом України)» від 6 серпня 2008 р. №01-8/471.

Рекомендації Президії ВГСУ «Про практику застосування за­конодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відно­син» від 28 грудня 2007 р. № 04-5/14.

Узагальнення ВСУ «Практика розгляду судами корпоративних спорів» 2007 р.

Узагальнення ВСУ «Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними» від 24 листопада 2008 р.

Узагальнення судової практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням Закону України «Про господарські товариства» у частині регулювання діяльності акціонерних товариств від 1 січня 2004 р., підготовлене Судовою палатою у господарських справах ВСУ.

Правові акти ЄС

Перша Директива Ради ЄС 68/151/ЕЕС від 9 березня 1968 р. про узгодження гарантій, що їх вимагають держави-члени від ком­паній у розумінні другого параграфу статті 58 Договору для захисту інтересів учасників та третіх осіб, з метою забезпечення рівності таких гарантій в усій Спільноті.

Друга Директива Ради ЄС 77/91/ЕЕС від 13 грудня 1976 р. про узгодження гарантій, що їх вимагають держави-члени від компаній у розумінні другого параграфу статті 58 Договору з метою захисту інте­ресів учасників та третіх осіб, відносно створення акціонерних това­риств, підтримання та зміни їх капіталу, з метою забезпечення рівності таких гарантій.

Третя Директива Ради ЄС 78/855/ЕЕС від 9 жовтня 1978 р. про злиття акціонерних товариств, хцо ґрунтується на пункті частини З статті 54 Договору.

Шоста Директива Ради ЄС 82/891/ЕЕС від 17 грудня 1982 р. про поділ акціонерних товариств, що ґрунтується на нункті частини З статті 54 Договору.