Додаток3 .Права та повноваження (можливості)акціонера залежно від обсягу пакета акцій ,яким він володіє.

Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядо вою радою, якщо інше не передбачено статутом

Аналогічна норма відсутня.

(абз. 2 ч. 1 ст. 40).

 До виключної компетенції загальних зборів належить:

визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

внесення змін до статуту товариства;

прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

прийняття рішення про зміну типу товариства;

прийняття рішення про розміщення акцій;

прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий ор­ган та ревізійну комісію (ревізора) то­вариства, а також внесення змін до них;

затвердження інших внутрішніх до­кументів товариства, якщо інше не пе­редбачено статутом товариства;

затвердження річного звіту товари­ства;

розподіл прибутку і збитків товари­ства;

прийняття рішення про викуп това­риством розміщених ним акцій;

прийняття рішення про форму існу­вання акцій;

До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

внесення змін до статуту товарист ва, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

обрання членів наглядової ради, а також утворення і відкликання вико­навчого та інших органів товариства;

затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку і збитків товариства;

рішення про ліквідацію товариства. До виключної компетенції загальних зборів статутом товариства і законом може бути також віднесене вирішення інших питань

(ч. 2 ст. 159 ЦКУ).

До компетенції загальних зборів нале­жить:

а)    визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

б)    внесення змін до статуту товарист­ва, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

в)    обрання і відкликання членів наг­лядової ради;

г)    утворення і відкликання виконав­чого та інших органів товариства;

д)    затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства

затвердження розміру річних дивідендів;

прийняття рішень з питань поряд­ку проведення загальних зборів;

обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-право вих або трудових договорів, що укла­датимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена­ми наглядової ради;

прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

обрання голови та членів реві­зійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повно­важень;

прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого ч. 4 ст. 84 цього Закону, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідацій­ного балансу;

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

включаючи його дочірні підприєм­ства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визна чення порядку покриття збитків;

е)    створення, реорганізація та лікві­дація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх ста тутів та положень;

є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадо­вих осіб органів управління товариства;

ж)    затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товари­ства, визначення організаційної струк тури товариства;

з)    вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним;

и)    визначення умов оплати праці по­садових осіб акціонерного товариства його дочірніх підприємств, філій та представництв; і) затвердження договорів (угод), ук­ладених на суму, що перевищує вказа­ну в статуті товариства; ї) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом. Повноваження, передбачені пунктами «б», «в», «г», «д», «е<>, «ї», «й», належать до виключної компетенції загальних