Додаток1 .Порівняльна таблиця законодавчих вимог до акціонерних товариств залежно від кількості їх акціонерів

 

    - необхідне

      - можливість

      створення

        встановлення

 

      наглядової

        статутом більшої

 

       Ради

        кількості голосів

      (абз. 1) ч.

        власників

      (ст. 51)

        легованих акцій.

     

        необхідної для

      

        прийняття

     

        рішення

     

        (абз. 1 ч. 6

     

        ст. 26)

     

      - допускається

     

        прийняття

     

        рішення на

     

        загальних

     

        зборах методом

     

        опитування

     

        (ч. 1 ст.48)

 

необхідне прийняття рішення про зміну типу товариства на публічне (якщо товариство існувало як приватне);

(абз. 2 ч.1 ст. 5)

статутом може передбачатися альтернативний порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

(ч. 2 ст. 36)

голосування з питань порядку денного на загальних зборах можна проводити тільки з використанням бюлетенів для голосування;

(абз. З ч.1 ст. 43)

кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи;

(ч. 2 ст. 44)

кількісний склад наглядової ради — не менше ніж п'ять осіб; (абз. 2 ч. 6 ст. 53)

обов'язкова наявність ревізійної комісії, яка обирається виключно кумулятивним голосуванням; (абз. 2 та 3 ч. 1 ст. 73)

Вимоги Закону

при проведенні злиття, приєднання, поділу або виділу наглядова рада має отримати висновок незалежного експерта щодо його умов. (ч. Зет. 81)

- кількісний

- кількісний

склад

склад

наглядової

наглядової

ради — не

ради —

менше ніж

не менше ніж

сім осіб;

дев'ять осіб

(абз. 2ч.6

(абз. 2 ч. 6

ст. 53)

ст. 53)

- необхідність

 

додаткової

 

публікації в

 

офіційному

 

друкованому

 

органі

 

повідомлення

 

про

 

проведення

 

загальних

 

зборів;

 

(абз. 3 ч. 1

 

ст. 35)

 

- приймання

 

пропозицій

 

акціонерів

 

про продаж

 

товариству

 

акцій

 

здійснюється

 

протягом не

 

менш ніж

 

ЗО-денного

 

строку від датн

 

надіслання

 

акціонерам

 

зазначеного

 

повідомлення

 

(абз. 1 ч. 2

 

ст. 66)

 

 

 * Примітка: вимоги в Законі формулюються, як правило, виходячи з кількості акціонерів-власників простих акцій.

Порівняльна таблиця законодавчих положень щодо публічних та приватних акціонерних товариств

Публічні акціонерні товариства

Приватні акціонерні товариства

Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій (абз. 1 ч. 2 ст. 5)

Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розмі­щення акцій (абз. 2 ч.2 ст. 5)

Кількісний склад акціонерів публічно­го акціонерного товариства в .Законі не обмежується

Кількісний склад акціонерів приват­ного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів (абз. 2 ч.1 ст. 5)

Акціонери публічного акціонерного то­вариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства (ч. 1 ст. 7)

Статутом приватного акціонерного то­вариства може бути передбачено пере­важне право його акціонерів та самого товариства на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх влас­ником до продажу третій особі (ч. 2 ст. 7)

Публічне акціонерне товариство зо­бов'язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі Укладання договорів купівлі-продажу акцій публічного акціонерного товари­ства, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі (ч. 1 ст. 24)

Акції приватного акціонерного това­риства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за ви­нятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону (ч. 2 ст. 24)

У разі розміщення цінних паперів пуб­лічного акціонерного товариства, гро­шова оцінка такого майна новин на дорів­нювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначаєть­ся суб'єктом оціночної діяльності і під­лягає затвердженню наглядовою радою (абз. 1 ч.З ст. 23)

Аналогічна вимога щодо приватних ак­ціонерних товариств в Законі відсутня

 

Публічні акціонерні товариства

Приватні акціонерні товариства

Аналогічне право публічним акціонер­ним товариствам не надається

Статутом приватного товариства ак­ціонеру — власнику привілейованих акцій може бути надано право голосу також з інших питань, крім тих, що передбачені Законом (ост. абз. ч. 5 ст. 26)

Аналогічне право публічним акціонер­ним товариствам не надається

Статутом приватного товариства може встановлюватися більша кількість го­лосів акціонерів, необхідних для прий­няття рішень з питань порядку денно­го, крім питань, визначених Законом (ч. 3 ст. 42)

Аналогічне право публічним акціонер­ним товариствам не надається

Статутом приватного товариства мо­жуть бути передбачені інші питання, крім вказаних у Законі, рішення щодо яких приймаються трьома чвертями го­лосів акціонерів від загальної їх кіль­кості, крім питань, визначених Законом (ч. 5 ст. 42)

Публічне акціонерне товариство має повідомляти про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товарист­во, протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів (абз. 2 ч.4 ст. ЗО)

Приватне акціонерне товариство має повідомляти про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів лише осіб, які мають право на отримання дивідендів (абз. 2 ч. 4 ст. ЗО)

Публічне акціонерне товариство має додатково надсилати повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовії! біржі, на якій це товариство пройшло процеду­ру лістингу (абз. Зч. 1 ст. 35)

Приватне акціонерне товариство має надсилати письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний лише акціонерам пер­сонально

(абз. 1 та 2 ч. 1 ст. 35)