ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

Органи державної влади

АМКУ — Антимонопольний комітет України ВГСУ — Вищий господарський суд України ВСУ   — Верховний Суд України

ДКЦПФР — Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

КМУ   — Кабінет Міністрів України

Нормативно-правові акти

ГКУ   — Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.

№ 436-ІУ

ЦКУ   — Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

№ 435-ІУ

Закон або новий Закон — Закон України «Про акціонерні товари­ства» від 17 вересня 2008 р. № 514-У І

Закон України «Про аудиторську діяльність» — Закон України «ГІро аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ

Закон України «Про банки і банківську діяльність» — Закон Ук­раїни «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. №2121-111

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» — Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 р. № 2343-ХІІ

Закон України «Про господарські товариства» — Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ

Закон України «Про Державну програму приватизації» — Закон України «Про Державну програму приватизації» від 18 травня 2000 р. № 1723-ІІІ

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб...» —

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізич­них осіб-підприємців» від 15 травня 2003 р. № 755-1У

Закон України «Про захист економічної конкуренції» — Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. № 2210-ІП

Закон України «Про інститути спільного інвестування...» — За­кон України «Про інститути спільного інвестування (панові та корпо­ративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 р. № 2299-Ш

Закон України «Про Національну депозитарну систему...» — За­кон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» —

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» — Закон України «Про оцінку майна, май­нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 р. № 2658-ІІІ

Закон України «Про управління об'єктами державної власності» —

Закон України «Про управління об'єктами державної власності» від 21 вересня 2006 р. № 185-У

Закон України «Про холдингові компанії в Україні» — Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 р. № 3528-ІУ

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» — Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р. № 3480-ІУ

Положення про ведення реєстрів власників іменних цінних па­перів — Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затверджене рішенням ДКЦПФР від 17 жовтня 2006 р. № 1000

Положення про деномінацію акцій — Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при зміні номіналь­ної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного фонду, затверджене рішенням ДКЦПФР від 14 вересня 2000 р. № 125

Положення про депозитарну діяльність — Положення про депо­зитарну діяльність, затверджене рішенням ДКЦПФР від 17 жовтня 2006 р."№ 999

Положення про порядок емісії облігацій підприємств — Положен­ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, зат­верджене рішенням ДКЦПФР від 17 липня 2003 р. № 322 (в редакції рішення ДКЦПФР від 26 жовтня 2006 р. № 1178)

Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу — Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затверджене рішенням ДКЦПФР від 22 лютого 2007 р. № 387

Положення про порядок реєстрації випуску акцій — Положення про порядок реєстрації випуску акцій, затверджене рішенням ДКЦПФР від 26 квітня 2007 р. № 942

Положення про придбання, реалізацію та анулювання товарист­вом власних акцій — Положення про придбання, реалізацію та анулю­вання акціонерними товариствами акцій власного випуску, затвердже­не рішенням ДКЦПФР від 19 вересня 2006 р. № 954

Положення про реєстрацію випуску акцій під час створення акціонерного товариства — Положення про порядок реєстрації ви­пуску акцій під час створення акціонерних товариств, затверджене рішенням ДКЦПФР від 15 березня 2007 р. № 487

Положення про реорганізацію — Положення про порядок реєстра­ції випуску акцій під час реорганізації товариств, затверджене рішен­ням ДКЦІІФР від ЗО грудня 1998 р. № 221

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів —

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, за­тверджене рішенням ДКЦГІФР від 19 грудня 2006 р. № 1591

Положення про функціонування фондових бірж — Положення про функціонування фондових бірж, затверджене рішенням ДКЦПФР від 19 грудня 2006 р. № 1542

Порядок скасування реєстрації випусків акцій — Порядок скасу­вання реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затверджене рішенням ДКЦПФР від ЗО грудня 1998 р. № 222 (в редакції рішення ДКЦПФР від 14 липня 2005 р. № 398)

Принципи корпоративного управління — Принципи корпоратив­ного управління, затверджені рішенням ДКЦГІФР від 11 грудня 2003 р. № 571 (у новій редакції, проект якої схвалений рішенням ДКЦПФР від 24 січня 2008 р. № 52)

Рекомендації з найкращої практики корпоративного управління —

Рекомендації з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України, погоджені рішенням ДКЦПФР від 2 червня 2002 р. № 190

Типове положення про корпоративне управління — Типове поло­ження про корпоративне управління відкритого акціонерного товари­ства, схвалене рішенням ДКЦПФР від 2 липня 2008 р. № 737

Постанова Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами корпо­ративних спорів» — Постанова Пленуму ВСУ «Про практику розгля­ду судами корпоративних спорів» від 24 жовтня 2008 р. № 13

Рекомендації Президії ВГСУ «Про практику застосування законо­давства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» —

Рекомендації Президії ВГСУ «Про практику застосування законодав­ства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» від 28 грудня 2007 р. № 04-5/14

Узагальнення судової практики з корпоративних спорів ВСУ —

Узагальнення ВСУ «Практика розгляду судами корпоративних спорів» 2007 р.

Федеральний Закон РФ «Про акціонерні товариства» — Феде­ральний Закон Російської Федерації «Про акціонерні товариства» від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ

Перша Директива Ради ЄС — Перша Директива Ради ЄС 68/151/ЕЕС від 9 березня 1968 р. про узгодження гарантій, що їх вимагають держа- ви-члени від компаній у розумінні другого параграфу статті 58 Дого­вору для захисту інтересів учасників та третіх осіб, з метою забезпе­чення рівності таких гарантій в усій Спільноті

Друга Директива Ради ЄС — Друга Директива Ради ЄС 77/91/ЕЕС від 13 грудня 1976 р. про узгодження гарантій, що їх вимагають дер- жави-членн від компаній у розумінні другого параграфу статті 58 До­говору з метою захисту інтересів учасників та третіх осіб, відносно створення акціонерних товариств, підтримання та зміни їх капіталу, з метою забезпечення рівності таких гарантій

Третя Директива Ради ЄС — Третя Директива Ради ЄС 78/855/ЕЕС від 9 жовтня 1978 р. про злиття акціонерних товариств, що ґрунтуєть­ся на пункті (£) частини 3 статті 54 Договору

Шоста Директива Ради ЄС — Шоста Директива Ради ЄС 82/891/ЕЕС від 17 грудня 1982 р. про поділ акціонерних товариств, що ґрунтуєть­ся на пункті частини 3 статті 54 Договору.