ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Розділ XVI «Виділ та припинення акціонерного товариства» містить загальні положення про припинення акціонерного товариства (ст. 79), злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства (ст. 80), норми, що регулюють договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділу, перетворення) акціонерного товариства (ст. 81), передбачають захист прав креди­торів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонер­ного товариства (ст. 82), містить спеціальні приписи, що стосуються злиття (ст. 83), приєднання (ст. 84), поділу (ст. 85), виділу (ст. 86), пе­ретворення (ст. 87), ліквідації акціонерного товариства (ст. 88), а та­кож розподілу майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами (ст. 89).

Положення цього Розділу у переважній більшості є новелами акціонерного законодавства України, і водночас вони є досить склад­ними і подекуди суперечливими, а тому вимагають особливої уваги при застосуванні. Найбільш істотні зміни торкнулися питань захисту інтересів кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі та перетво­ренні, договірного оформлення здійснення злиття та приєднання, процедурних моментів та послідовності дій при здійсненні припинен­ня та виділу акціонерних товариств, компетенції органів товариства щодо прийняття тих чи інших рішень в рамках зазначених процедур, проведення конвертації акцій товариств, що припиняються, у акції товариств-правонаступників, черговості при розподілі майна акціонер­ного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами. Практичне застосування положень даного Розділу Закону вимагає наявності відповідної підзаконної нормативно-правової бази, яка на сьогоднішній день знаходиться у стані розробки. У коментарях до вказаних норм представлена позиція щодо вирішення найважливіших практичних питань, які можуть виникнути під час здійснення виділу та припинення акціонерних товариств, особливо таких його форм, як злиття та приєднання, однак остаточне їх розв'язання, безперечно, за­лежить від позиції регуляторних органів та судових інстанцій, вироб­лення якої, напевне, потребуватиме значного часу.