З М І с т

Перелік умовних скорочень     7

Перелік використаних правових джерел    12

Передмова  19

Загальні положення про акціонерні товариства 29

Заснування акціонерного товариства 72

Капітал акціонерного товариства    104

Цінні напери акціонерного товариства. Права та обов'язки акціонерів .. .132

Цінні папери акціонерного товариства    132

Права та обов'язки акціонерів 148

Дивіденди акціонерного товариства 177

Органи акціонерного товариства та їх посадові особи   189

Посадові особи акціонерного товариства та порядок їх обрання    191

Органи акціонерного товариства     205

Загальні збори акціонерів 208

Наглядова рада 303

Виконавчий орган    335

Ревізійна комісія (ревізор)   352

Правочини зі спеціальним правовим режимом   364

Придбання значного пакета акцій         365

Придбання контрольного пакета акцій     370

Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів     377

Значні правочини    394

Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість     402

Припинення та виділ акціонерного товариства 416

Загальні положення про припинення та виділ акціонерного товариства .. .417

Злиття акціонерних товариств 437

Приєднання акціонерних товариств   448

Поділ акціонерних товариств   451

Виділ акціонерного товариства 456

Перетворення акціонерних товариств      463

Ліквідація акціонерних товариств   466

Прикінцеві та перехідні положення Закону    474

Додаток і. Порівняльна таблиця законодавчих вимог до акціонерних товариств залежно від кількості їх акціонерів   483

Додаток 2. Порівняльна таблиця законодавчих положень щодо публічних та приватних акціонерних товариств   484

Додаток 3. Права та повноваження (можливості) акціонера

залежно від обсягу пакета акцій, яким він володіє     488

Додаток 4. Порівняльна таблиця розбіжностей основних нормативних положень попереднього та нового акціонерного законодавства    494

Додаток 5. Закон України «Про акціонерні товариства»

від 17 вересня 2008 р. №'514-VI    541

Додаток 6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІУ (витяги) 620

Додаток 7. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-1V (витяги) 626

Додаток 8. Закон України «Про господарські товариства»

від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ (витяги)  633

Додаток 9. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»

від 23 лютого 2006 р. № 3480-ІУ (витяг)     653

Додаток 10. Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затверджене рішенням ДКЦПФР від 22 лютого 2007 р. № 387 655

Додаток 11. Федеральный Закон РФ «Об акционерных обществах»

от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ     676

Додаток 12. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» від 28 грудня 2007 р. (витяги) .. .806

Додаток 13. Практика розгляду судами корпоративних спорів. Узагальнення судової практики з розгляду корпоративних спорів Верховного Суду України (витяги) 833