ПРАВОЧИНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ ПРАВОВИМ РЕЖИМОМ

До правочинів, щодо яких Закон передбачив спеціальні вимоги, пов'язані з їх здійсненням, належать:

правочини з придбання значного пакета акцій;

правочини з придбання контрольного пакета акцій;

правочини щодо викупу товариством розміщених ним цінних паперів;

значні правочини товариства;

правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Стосовно зазначених категорій правочинів можуть існувати особ­ливі вимоги щодо розкриття інформації, щодо необхідності санкціонування їх здійснення компетентними органами товариства, щодо необхідності дотримання спеціальних прав визначеного кола осіб, а також спеціального порядку (строків) їх здійснення. Разом з тим, наслідки недотримання спеціальних вимог до порядку вчинення такого правочину Законом передбачені тільки стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (ст. 72).

Зазначений спектр питань регулюється нормами:

Розділу XI «Придбання значного та контрольного пакета акцій акціонерного товариства», де встановлюються вимоги, пов'язані із придбанням значного пакета акцій товариства (ст. 64), а також поря­док придбання акцій товариства за наслідками придбання контроль­ного пакета акцій (ст. 65);

Розділу XII «Викуп та обов'язковий викуп акціонерним товари­ством розміщених ним цінних паперів», у якому регулюється викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів (ст. 66), містяться обмеження на викуп акціонерним товариством акцій (ст. 67), положення про обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів (сг. 68), а також норми про порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товари­ством належних їм акцій (ст. 69);

Розділу XIII «Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість», де встановлюються критерії визначення та порядок прийняття рішення про вчинення значних правочинів (ст. 70), правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (ст. 71), а також передбачаються наслідки недотримання вимог до порядку вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість (ст. 72).

Майже всі норми, вміщені у цих Розділах, є новелами вітчизняного акціонерного законодавства і відіграють важливу роль у захисті інте­ресів акціонерної меншості, а особливо у захисті від «рейдерських на­падів» (норми щодо придбання значних та контрольних пакетів акцій).