ОРГАНИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

Найбільш істотні зміни з прийняттям нового Закону торкнулися питань управління акціонерним товариством. Пов'язані вони насампе­ред з перерозподілом повноважень між органами управління, що призвів до істотного розширення спектра виключної компетенції за­гальних зборів акціонерів, а також підвищення ролі та значення нагля­дової ради з одночасним обмеженням функціональної ролі виконавчо­го органу виключно питаннями оперативного управління товарист­вом. Зміни сталися і в порядку обрання органів товариства, і в питаннях участі акціонерів у роботі загальних зборів товариства, і в по­рядку прийняття рішень органами акціонерного товариства. Зазначені нововведення спрямовані на подолання існуючих прогалин у чинному законодавстві та забезпечення захисту інтересів акціонерної меншості. Розширення спектра питань корпоративного управління акціонерного товариства, врегульованих на законодавчому рівні, є очевидним: якщо у Законі України «Про господарські товариства» цим питанням було приділено лише 10 статей (ст.ст. 40-49), то у новому Законі — 5 розділів (Розділи УІІ-Х та XIV), які сукупно охоплюють 36 статей.

Питанням управління акціонерним товариством та здійснення конт­ролю за його фінансово-господарською діяльністю у Законі присвячені:

— Розділ VII «Загальні збори акціонерного товариства», де містяться загальні норми про вищий орган акціонерного товариства (ст. 32), норми, що визначають компетенцію загальних зборів (ст. 33), право на участь у загальних зборах (ст. 34), порядок повідомлення про проведення загальних зборів (ст. 35), норми, що регламентують на­дання акціонерам документів, з якими акціонери можуть ознайомить­ся під час підготовки до загальних зборів (ст. 36), норми що регулю­ють питання, пов'язані із затвердженням порядку денного загальних зборів (ст. 37) і внесенням пропозицій до нього (ст. 38), положення про представництво акціонерів (ст. 39), про порядок проведення за­гальних зборів (ст. 40), кворум загальних зборів (ст. 41), порядок прий­няття рішень загальними зборами (ст. 42), про спосіб голосування (ст. 43), про створення лічильної комісії (ст. 44), норми, що регулю­ють протокол про підсумки голосування (ст. 45) та протокол загаль­них зборів (ст. 46), особливості скликання позачергових загальних зборів (ст. 47), особливості проведення загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (ст. 48) та загальних зборів товариства, що складається з однієї особи (ст. 49), а також порядок оскарження рішення загальних зборів (ст. 50);

Розділ VIII «Наглядова рада акціонерного товариства», у

якому унормовані питання створення наглядової ради акціонерного товариства (ст. 51), компетенції наглядової ради (ст. 52), порядку об­рання членів наглядової ради (ст. 53), повноважень голови наглядової ради (ст. 54), порядку проведення засідань наглядової ради (ст. 55), питання створення та діяльності комітетів наглядової ради та обран­ня корпоративного секретаря (ст. 56), а також питання дострокового припинення повноважень членів наглядової ради (ст. 57);

Розділ IX «Виконавчий орган акціонерного товариства», де визначаються засади діяльності виконавчого органу акціонерного то­вариства (ст. 58), особливості діяльності колегіального (ст. 59) й одно­осібного виконавчого органу (ст. 60), порядок припинення повнова­жень голови та членів виконавчого органу (ст. 61);

Розділ X «Посадові особи органів акціонерного товариства», що охоплює вимоги до посадових осіб органів акціонерного товарист­ва (ст. 62) і положення про відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства (сг. 63);

Розділ XIV «Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства», де містяться норми про ревізійну комісію (ревізора) (ст. 73), порядок проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року (ст. 74), норми про діяльність аудитора (ст. 75), а та­кож про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (ст. 76).