Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

1 Докладніше див.: Горбатенко В. П Справедливість // Юридична енциклопедія: В 6 т. / В. П. Горбатенко. В. M Тертишник; редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін - К : Вид. «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана. 2003. -Т. 5. -С. 604-605; Ролз Д. Теорія справедливості / Д. Ролз. -К., 2001: Мальцев В. Г. Со­циальная справедливость и право / В. Г. Мальцев. - M., 1977; Горбатенко В. П Філософсько-правові детермінан­ти сучасного розуміння справедливості / В. П Горбатенко // Правова держава - Вип. 14. - К , 2003.

1 Положення про судові установи // Российское законодательство Х-ХХ веков. В девяти томах. - Т 8. Судебная реформа / Отв. ред. Б. В. Виленский. - М.: Юрид лит., 1991. - С. 53-55.

' Рішення Конституційного Суду України прийняте 30 вересня 2009 р. у справі за конституційним звернен­ням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) // Офіційний сайт Конституційного Суду України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ccu.gov.ua.

1. Належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайом­лення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі

1. При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримі­нального правопорушення;

тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він під­озрюється, обвинувачується;

вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого;

міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постій­ного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

2.   Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і докумен­тів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для

' Тертьіинпік В. М Уголовный процесс / В М Тертышник. - X , 2000. - С. 136

1. Секретар судового засідання повідомляє про здійснення повного фіксування судо­вого розгляду, а також про умови фіксування судового засідання.

(Див. коментар до ст. 107 КПК).

Стаття 344. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу

1. Після виконання зазначених у статтях 342 та 343 цього Кодексу дій головуючий оголошує склад суду, прізвище запасного судді, якщо він призначений, прізвища про­курора, потерпілого, цивільного позивача, обвинуваченого, захисника, цивільного від­повідача, представників та законних представників, перекладача, експерта, спеціаліста, секретаря судового засідання, роз'яснює учасникам судового провадження право від­воду і з'ясовує, чи заявляють вони кому-небудь відвід.

' Сергеич П. Искусство речи на суде / П. Сергеич. - Тула, 1998. -С. 26.

' Плевако Ф. Н. Избранные речи / Ф. Плевако. - М.: Юрайт. 2012. - С. 589.

' Кони А. Ф Отцы и дети Судебной реформы / А Ф. Кони - М., 1914. - С. 260.

1 Ивакина Н. Н. Основы судебного красноречия (ріггорика для юристов) / Н. Н. Ивакина. - М.: Юристь, 1999 -С. 79.

' Кони А. Ф Приемы и задачи прокуратуры // Собрание сочинений - Т. 4,- М., 1967- С. 128.

1 Коржанський М. Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України / М Й. Коржанський. - К.. 2001,— С. 49.

' Утевский И.С. Воспоминания юриста.-М. 1989. -С. 161.

1. Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під час каса­ційного провадження здійснюється згідно з положеннями статті 403 цього Кодексу.

(Див. коментар до ст. 403 КПК України)

Стаття 433. Межі перегляду судом касаційної інстанції

Суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин і не має права досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведе­ними обставини, що не були встановлені в оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про достовірність того чиїншого доказу.

2.   Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги. Суд касаційної інстанції вправі вийти за межі каса­ційних вимог, якщо цим не погіршується становище засудженого, виправданого чи особи, стосовно якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру. Якщо задоволення скарги дає підстави для прийняття рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли скарги, суд касаційної інстанції зобов'язаний прийняти таке рішення.

1.   Особи, визначені у статті 425 цього Кодексу, мають право подати заяву про пере­гляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, після його перегляду в касаційному порядку.

2.   Заяву про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, вправі подати особа, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.

4.   Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути

1.   Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами реєструється у день її надходження та не піз­ніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів постановляє ухвалу про відкриття провадження та надсилає її копії учасникам судо­вого провадження.

2.   Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку до перегляду судового рішення Верховним Судом України:

виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направляє її до відпо­відного суду;

визначає порядок розгляду справи (у відкритому або закритому судовому засі­данні у випадках, установлених цим Кодексом);

вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

має право доручати відповідним фахівцям Науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми закону України про

1. Судові рішення, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за новови­явленими обставинами.

1.   Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами може бути подано протягом трьох місяців після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини.

2.   Перегляд за нововиявленими обставинами виправдувального вироку допуска­ється лише протягом передбачених законом строків давності притягнення до криміналь­ної відповідальності.

3.   За наявності обставин, які підтверджують вчинення особою більш тяжкого кримі­нального правопорушення, ніжте, за яке вона була засуджена, судове рішення може бути переглянуто за нововиявленими обставинами протягом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за більш тяжке кримінальне правопорушення.

1.   Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається в письмовій формі.

2.   У заяві про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами зазначаються:

найменування суду, до якого подається заява про перегляд;

прізвище, ім'я, по батькові (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

судове рішення, про перегляд якого за нововиявленими обставинами подається заява;

обставини, що могли вплинути на судове рішення, але не були відомі та не могли бути відомі суду та особі, яка звертається із заявою, під час судового розгляду;

обґрунтування з посиланням на обставини, що підтверджують наявність ново- виявлених обставин, та зміст вимог особи, яка подає заяву, до суду;

перелік документів та інших матеріалів, які додаються.

1.   Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, що надій­шла до суду, передається в порядку черговості судді суду. У розгляді заяви та перегляді судового рішення за нововиявленими обставинами не має права брати участь суддя, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання.

2.   Не пізніше наступного дня після надходження заяви до суду суддя перевіряє її від­повідність вимогам статті 462 цього Кодексу і вирішує питання про відкриття криміналь­ного провадження за нововиявленими обставинами.

3.   До заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, яка не оформлена згідно з вимогами, передбаченими статтею 462 цього Кодексу, застосову­ються правила частини третьої статті 429 цього Кодексу. Копія ухвали невідкладно над­силається особі, яка її подала, разом із заявою про перегляд судового рішення за ново- виявленими обставинами й усіма доданими до неї матеріалами.

4.   Відкривши кримінальне провадження за нововиявленими обставинами, суддя надсилає учасникам судового провадження копи ухвали про відкриття провадження,

1 Тертытник В. М. Уголовный процесс. 3-е изд., пер. и доп. / В. М. Тертышник. - X.: Арсис, 2000. - С. 500-501.

1.   У разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні.

2.   Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню.

3.   Виправдувальний вирок або судове рішення, що звільняє обвинуваченого з-під варти, виконуються в цій частині негайно після їх проголошення в залі судового засідання.

4.   У разі поновлення судом апеляційної інстанції строку апеляційного оскарження одно­часно вирішується питання про зупинення виконання вироку або ухвали. Виконання вироку або ухвали може бути зупинене також в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

5.   Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у кримінальному провадженні, вирішує суддя суду першої інстанції одноособово, якщо інше не перед­бачено цим Кодексом.

1 Закон України від 16 січня 1998 року № 344/98-ВР «Про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік, та додаткового протоколу 1978 року до Конвенції» // Офіціґтоний вісник України. - 1998. -№13.

1    Офіційний вісник України. - 1998. -№ 13.

1.   Запитуючій стороні може бути відмовлено у задоволенні запиту про правову допо­могу у випадках, передбачених міжнародним договором України.

2.   За відсутності міжнародного договору України у виконанні запиту повинно бути відмовлено, якщо:

виконання запиту су перечитиме конституційним засадам чи може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим інтересам України;

запит стосується правопорушення, за яке в Україні стосовно тієї самої особи судом прийнято рішення, яке набрало законної сили;

запитуюча сторона не забезпечує взаємності у цій сфері;

запит стосується діяння, яке не є кримінальним правопорушенням за законом України про кримінальну відповідальність;

є достатні підстави вважати, що запит спрямований на переслідування, засу­дження або покарання особи за ознаками її раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

запит стосується кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування або судового розгляду в Україні.

1. Представник компетентного органу іноземної держави, дозвіл на присутність якого надано відповідно до вимог цього Кодексу, не має права самостійно проводити на тери-

 

[1]      Римский Статут Международного уголовного суда // http://zakonl rada.gov ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page= 3&nreg=995_588

[2]    Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ / Пер. Германского Фонда международного правового сотрудничества и Организации безопасности и сотрудничества в Европе.-Дніпропетровськ: Юридична академія МВС, 2004.-528 с.

1 Eisenberg U. Bewcisrecht der StPO. Spezialkommentar. -4 Auflage. - München: С. H. Beck Verlag, 2002. - 1170 S. (c 65)

Перша конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 рік. - К.: Веселка, 1994; Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини: монографія / М. Антонович. - К.: Видавничий дім «КМ Асасіетіа», 2000.-С. 27.

Детальніше див роботи автора: Терттиник В. Правова держава: гострі кути на шляху від концептуальної моделі до реальності / В. Тертишник // Вісник національної академії наук України. - 2007. - № 3. - С. 25-29; Тертишник В. Верховенство права й гармонізація влади / В. Тертишник // Вісник державної служби України - 2005. -№ 4. - С'. 15-19: Тертишник В. Гармонізація права і влади: Чи дамо відповідь на виклик часу / В. Тертиш­ник // Урядовий кур'єр. - 2006. -№ 11. - С. 7; Тертишник В. Забезпечення верховенства права та концептуальні проблеми гармонізації законотворчого процесу / В Гертишник // Право України -2010 -№ 12 -С. 74-79.

[5] Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України від 24 квітня 1997 року N 371 «Про Національне бюро розслідувань України» (справа щодо утворення Національного бюро розслідувань України) від 6 липня 1998 року // Справа N 03/2444-97 N 10-рп/98 N 1-9/98 УСІ980706 упЮ-рп/98.

[6]     Костенко О Формула декриміналізації держави, або яким бути Національному бюро розслідувань / О. Кос­тенко // Урядовий кур'ср. - 2005. -№ 130 (16 липня). - С. 7.

' Тертышник В М Разыскивается следователь, особая примета - терпеливость / В. М. Тертышник // Вер­сия -1995. - № 7-8 - С. 88-91: Тертишник В. Концептуальні проблеми удосконалення статусу та процесуаль­ної форми діяльності слідчого / В.М. Тертишник // Організаційно-правові питання реформування досудового слідства в Україні - Донецьк, 2003. - С. 47-57; Тертышник В М. Затюканый апостол, или кому выгодно, чтобы следователь был вечно «загнанным» /В.М. Тертышник// Именем Закона. - 1992. -№ 35. - С. 5.

[8] Строгович М. С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности / М. С. Строгович. — М.: Изда­тельство «Наука», 1984. - С. 37.

[9] Тертишник В. Удосконалення процесуального статусу слідчого; старі та нові проблеми / В. Тертишник //

Вісник прокуратури - 2002 - № 1 - С. 38-44; Тертышник В. М. Затюканный апостол, или кому выгодно, чтобы следователь был вечно «загнанным» / В. М. Тертышник // Именем Закона - 1992. - № 35. - С. 5; Тертиш­ник В.М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі: монографія / В. Тертиш- ннк. - Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2002. - С. 66-77.

[11] Российское законодательство Х-ХХ веков. В девяти томах. - Т. 8. Судебная реформа / Отв. ред. Б. В. Вилен- ский.-М: Юрид. лит., 1991.-С. 71-77.

[12] Российское іаконодательство Х-ХХ веков. В девяти томах. - Т. 8. Судебная реформа / Отв. ред. Б. В Вилен- екий. - М: Юрі ід. лит., 1991. - С. 112-116.

; Плашко Ф // Речи / Ф. Плевако. -М.. 1909-1912; Плевако Ф. Н. Избранные речи / Ф. ГІлевако. - Тула. 2000; Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века. - Тула: Автограф, 1997. - 816 с.

' Офіційний вісник Україні!. - 2012. -№ 35. - 18 травня

[14] Сергеич П. Искусство речи на суде / П. Сергеич. - Тула: Автограф, 1998. -С. 235-238.

[15] Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1.

[16] «Арешт», «взяття під варту» й «ув'язнення» використовуються як рівнозначні поняття. (Див.: Новий тлумач­ний словник української мови. - Т. І. - К.. 2000. - С. 54).

[17]    Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судо­вого провадження згідно з положеннями розділу II цього Кодексу з урахуванням осо­бливостей, встановлених цим розділом.

[18] Це положення включено до КПК України в 2001 році. Наукова пропозиція й обгрунтування необхідності та­кого рішення подані автором у працях: Тертышник В. М. Доказательства и доказывание в советском уголовном процессе / В. М. Тертышник - X., 1992. - С. 9-10; Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України / В М. Тертишник. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - С. 49-50

[19] Плевако Ф Н. Избранные речи / Ф. Плевако. - М: Юрайт, 2012. - С. 599.

[20]          Кони А. Ф. Избранные труды и речи / А. Ф. Кони. - М : Юрайт, 2012. - С. 545.

[21]          Андреевский С. А. Русские судебные ораторы / С. А. Андреевский. - М.: Юрайт. 2011 - С. 599-614

[22] Судебные речи знаменитых русских адвокатов / Составитель и редактор Е. Л. Рожникова. - М : Гардарика, 1997. - С. 310-313.

[23]          Нива. - 1909. -№ 3. - С. 59.

[24]          Терпшиїник В. М. Неперевершений майстер судової промови - Федір Плевако / В. М. Тертишник // Підприєм­ництво, господарство і право. - 2003 -№ 3. -С 3-4: Тертишник В. М. Плевако / В. М Тертишник, Ю. С. Шем- шученко// Юридична енциклопедія. -Т 4. - К : Вид. «Українська енциклопедія» ім. II. М Бажана, 2002. -С. 575.

[25] Речь присяжного поверенного Ф. 11 Плевако в защиту Прасковьи Качки // Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века. - Тула: Автограф. 1997. - С. 476-481; Плевако Ф Н. Избранные речи / Ф. Н Плевако. - М.: Юрайт, 2012. -С. 386-397.

' Якщо, читаючи ці рядки, ви проникли співчуттям і на очі накотились сльози, - ви пройшли тест на право

бути юристом.

[27]          Плевако Ф Н. Избранные речи / Ф. Н. Плевако. - М.: Юрайт, 2012. - С. 589.

[28]          Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов) /Н.Н. Ивакина.-М.: Юристь, 1999.-С. 79.

' Сергеич П. Искусство речи на суде / П. Сергеич. - Тула: Автограф, 1998. - С. 235-238.

[29] Кони .4. Ф Избранные труды и речи / А. Ф Кони. - М: Юрайт, 2012. - С. 545.

[30]          Плевако Ф. Н. Избранные речи / Ф. Н Плевако. - М : Юрайт, 2012. - С. 125.

[31]          Кони А. Ф. Советы лекторам / А. Ф Кони // Судебные речи знаменитых русских адвокатов - М., 1997 - С. 14.

[32]          Плевако Ф. Н. Избранные речи / Ф. Н. Плевако. - М.: Юрайт, 2012. - С. 540.

[33] Плевако Ф Н. Избранные речи / Ф. Н. Плевако. - М : Юрайт, 2012. - С. 602

[34] Коржанський М. Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України/М. Й. Коржанський. - К., 2001. -С 132

' Российское законодательство Х-ХХ веков. В девяти томах. - T. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства / Отв. ред. А. Д. Горский - М: Юрид. лит., 1985 - С. 108- 112. 150-151."

; Там само.

' Там само

А Репин H. Н. Уголовное судопроизводство / 1-І 1-І. Розин. - Петроград. 1916. — С 133.

[38] Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений на коих они основаны изданные государ­ственной канцелярией. Ч, 3. -СПб. 1867.-С. 95.

[39]    Плевако Ф. Н. Речи. Т, 1 / Ф. Н. Плевако. - М.. 1909: Плевако Ф. Н Избранные речи / Ф. Н. Плевако. - М.: Юрайт, 2012.-С. 639.

[40]          Там само.

[41] Плевако Ф. Н. Избранные речи / Ф. І Ілсвако; вступительная статья Г. М. Резника. - М.: Юрайт, 2012. - С. 17.

[42] Плевако Ф. Н. Избранные речи / Ф. H Плевако. - M.: Юрайт, 2012 - С. 458

[43] Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється колегією у складі п'яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних

[44] Плевако Ф. Н. Дело Маруева // Избранные речи - Тула, 2000. - С. 22.

[45] Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів В Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є Шумила. - К : Юстініан. 2012. -1224 с.

[46] Закон України від 16 січня 1998 року № 44/98-ВР «Про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах. 1959 рік. та додаткового протоколу 1978 року до Конвенції» // Офіційний вісник України. - 1998. -№ 13.

[47] Див.: Научно-методический комментарий к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по граж­данским. семейным и уголовным делам (новая ред. от 7 октября 2002 г.) / Под общ. ред. докт. юрид. наук, про­фессора.. заслуж. деятеля науки РФ С П. Щербы - М.: Издательство «Юрлигинформ». 2007. - 184 с