Стаття 575. Порядок підготовки документів та направлення запитів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

Клопотання про видачу особи в Україну готує слідчий, прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, або суд, який розглядає справу чи яким ухвалено вирок, з дотриманням вимог, передбачених цим Кодексом та відповідним міжнародним договором України.

Клопотання складається у письмовій формі і повинно містити дані про особу, видача якої вимагається, обставини і кваліфікацію вчиненого нею злочину. До клопо­тання додаються такі документи:

засвідчена копія ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності;

копія вироку з підтвердженням набуття ним законної сили, якщо видача запиту­ється для приведення вироку до виконання;

довідка про відомості, які вказують на вчинення кримінального правопорушення особою, або довідка про докази, якими підтверджується винуватість розшукуваної особи у його вчиненні;

положення статті закону України про кримінальну відповідальність, за яким ква­ліфікується кримінальне правопорушення;

висновок компетентних органів України про громадянство особи, видача якої запи­тується, складений згідно з вимогами закону про громадянство України;

довідка про частину невідбутого покарання, якщо йдеться про видачу особи, яка вже відбула частину призначеного судом покарання;

інформація про перебіг строків давності;

інші відомості, передбачені міжнародним договором України, який також чинний для іноземної держави, на території якої встановлено розшукувану особу.

Клопотання та передбачені частиною другою цієї статті документи підписуються слідчим, прокурором або суддею, засвідчуються печаткою відповідного органу та пере­кладаються мовою, передбаченою міжнародним договором України.

Клопотання про видачу особи (екстрадицію) передаються до відповідного цен­трального органу України через прокуратуру Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя, та прирівняні до них прокуратури у десятиденний строк з дня затримання особи на території іноземної держави. У зазначений строк керівник відпо­відного органу досудового розслідування у складі центрального апарату органу внутріш­ніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань України безпосередньо передає Генеральній прокуратурі України клопотання про видачу особи (екстрадицію).

5. Центральний орган України за наявності підстав, передбачених міжнародним договором України, звертається до компетентного органу іноземної держави із запитом про видачу особи в Україну. Запит про видачу направляється керівником центрального органу України або уповноваженою ним особою протягом п'яти днів з дня отримання клопотання.

Для здійснення екстрадиції особою, в провадженні якої перебуває справа, готується пакет документів, який має містити: окремий документ - подання прокурора, який здій­снює нагляд за розслідуванням, а щодо підсудного - подання суду з «вимогою про видачу»; довідка про громадянство особи, видача якої вимагається, та відповідна паспортна форма з фотографією.

Інструкція «Про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтер- полу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів від 09.01.1997 № 3/1/2/5/2/2» вказує на те, що до обґрунтованого запиту про видачу особи додаються такі документи:

Копія постанови про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або копія вироку з підтвердженням того, що вирок набув чинності, завірені гербовою печаткою того органу, який виніс цю постанову (вирок).

Довідка про докази, якими підтверджується вина розшукуваної особи у вчиненні злочину, або копія постанови про притягнення цієї особи як обвинуваченого.

Завірений текст закону (статті Кримінального кодексу України), за яким кваліфікується злочин.

Повні дані розшукуваної особи, щодо якої робиться запит про видачу згідно з пере­ліком, передбаченим пунктом 4.4 вказаної Інструкції.

Довідка про попередні судимості.

Довідка про розмір невідбутого покарання (у випадках, коли запит про видачу робиться щодо особи, яка вже відбула частину призначеного судом покарання).

Постанова слідчого (суду) про розшук особи.

Відомості про матеріальні збитки, заподіяні внаслідок злочину.

Дві фотокартки та дактилокарта розшукуваної особи (за наявності).

Текст запиту про видачу та тексти документів, перелічених у пунктах 1, 3, 5, 7, дода­ються до матеріалів також перекладеними державною мовою країни, з якої підлягає видачі розшукувана особа. Перекладені тексти підписуються перекладачем і завіряються його печаткою (печаткою бюро перекладів, за її відсутності - нотаріально).

Запит про видачу особи у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності та додаткові документи засвідчуються підписом компетентної посадової особи та гербовою печаткою органу, які видав ці документи.

Запит про видачу правопорушника та документи, які до нього додаються, мають над­силатися до України разом із перекладом українською мовою або однією з офіційних мов Ради Європи, якщо вони не складені цими мовами.

У разі звернення органу іноземної держави про видачу особи з метою кримінального провадження проти неї або виконання призначеного покарання, за дорученням Генераль­ного прокурора України та Міністерства юстиції України прокурор Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя, в районі діяльності яких проживає іноземний громадянин, здійснює перевірку звернення і одержаних матеріалів, ознайомлює з ними іно­земного громадянина, допитує його про обставини вчинення злочину і підстави звернення про видачу, а також у разі погреби забезпечує докази, які знаходяться в Україні, після чого направляє звернення про видачу, справу і матеріали перевірки на розгляд відповідно до апе­ляційного суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського апеляційних міських судів.

Суд розглядає звернення про видачу, матеріали перевірки, заслуховує пояснення особи, про видачу якої вирішується питання, і думку прокурора, виносить ухвалу щодо звернення про видачу і направляє його разом з усіма матеріалами Генеральному прокурору України або Міністерству юстиції України, який про прийняте рішення повідомляє відповідному органу іноземної держави.

Видача обвинувачених (підсудних) здійснюється за умови вчинення останніми діянь, які караються за законами запитуючої Сторони та законами України позбавленням волі на термін не менше одного року чи більш суворим покаранням.

Термін розгляду запитів про видачу не повинен перевищувати 45 діб.

Генеральна прокуратура України в разі задоволення запиту щодо видачі особи інфор­мує Міністерство юстиції України й направляє до Міністерства внутрішніх справ України та Державного департаменту України з питань виконання покарань доручення про взяття під варту цієї особи та організацію її передачі правоохоронним органам іноземної держави.