Стаття 414. Невідповідність призначеного судом покарання ступе­ню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

1. Невідповідним ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обви­нуваченого визнається таке покарання, яке хоч і не виходить за межі, встановлені відпо­відною статтею (частиною статті) закону України про кримінальну відповідальність, але за своїм видом чи розміром є явно несправедливим через м'якість або через суворість.

Суд мас бути справедливим і милосердним. Хоча чинний КПК України так і не знайшов місця до вживання слова «справедливість», але все ж таки ратує проти несправедливості. Стаття 10 «Загальної декларації прав людини» визначає: «Кожна людина, для визначення її прав і обов'язків і для встановлення обґрунтованості пред'явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом».

Стаття 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» не безпідставно визначає: «Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедли­вий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України».

У філософії права виділяються декілька аспектів поняття «справедливість»': спра­ведливість як рівність можливостей в реалізації своїх здібностей та захисту своїх прав

1 Докладніше див.: Горбатенко В. П., Термитник В. М. Справедливість // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Рсдкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К.: «Укр. енцикл.», 2003. - Т. 5. - С. 604-605; Мальцев В. Г. Социальная справедливость и право - М., 1977; Горбатенко В П. Філософсько-правові детермінанти сучасного розуміння справедливості // Правова держава. - Вин 14 - К.. 2003 і законних інтересів; справедливість розподільча — справедливий розподіл благ з огляду на потреби кожної людини, юридична рівність людини та з урахуванням її праці і заслуг перед суспільством і державою; справедливість відплатна - справедливість відповідаль­ності за вчинені злочин чи правопорушення.

Справедливість має на увазі відповідність між правами й обов'язками людини, діян­нями та визнаннями і воздаяниями, яка визначається крізь призму рівності і свободи. Справедливість — один із найважливіших принципів правової держави як у законодавчій, так і в безпосередньо кримінально-процесуальній діяльності.

Справедливим у сфері юридичного процесу вважається те, що є благом для всіх; те, що корисне хоча б одній людині і не обмежує прав, свобод, благ і законних інтересів інших людей; нарешті, справедливим є і те, що є корисним для одних і причиняє шкоду іншим чи обмежує їх права й свободи, але здійснюється в умовах крайньої необхідності з метою забезпечення захисту більш вагомих благ, якщо цього неможливо досягти іншими засобами, а заподіяна при цьому шкода буде меншою, ніж відвернута.

Юстиція означає справедливість. Справедливий закон втілює в собі ідею рівної для всіх свободи, свободи робити все, що не обмежує свободи інших і не заподіює шкоди, свободи робити все, шо не заборонено законом. Справедливий закон забороняє лише те, що завдає шкоди, і нічого не наказує чесним людям. Справедливість, втілюючи в собі ідею рівності громадян перед законом і судом, немислима без свободи і законності.

Закон виступає мірою, єдиним для всіх масштабом свободи і поняттям справед­ливості. При цьому свобода окремої особи співвідноситься зі свободою інших людей, а право виступає регулятором можливостей реалізації свободи кожного. Встановлювані заборони й обмеження мають бути доцільними з погляду гарантії свободи, а значить - справедливими. Зміст права полягає в тому, щоб свободу всіх ввести у розумні справед­ливі межі, реалізувати справедливість, додержуючись принципу рівності людей перед законом і судом.

Правосуддя - справедливий суд. Суд зобов'язаний вжити заходів для всебічного дослі­дження обставин справи і винести законний, обґрунтований і справедливий вирок.

Справедливість означає відповідність вживаних до підсудного заходів примусу і пока­рання тяжкості вчиненого ним злочину і його особистості. Вирок суду підлягає скасуванню, якщо призначене судом покарання є явно несправедливим як внаслідок м'якості, так і суво­рості покарання. Jus est ars boni et aequi (Право є мистецтво добра і справедливості).

Важливого гарантією правосуддя виступають не тільки система правових принципів, приписів, санкцій й інших правових засобів, а й норми моралі. Quod non vetal lex, hoc vetal fieri pudor — «Що не забороняє Закон, те забороняє зробити сором».

Значне багатство думок щодо справедливості і милостивості закладено в українських та російських народних юридичних прислів'ях, які відрізняються вишуканою іронічністю, глибоким смислом, дивовижною влучністю та народним колоритом: «В тюрму двері широкі, а звідти вузькі», «Пасти вівцю не доручайте вовку - від чабана такого мало толку», «Не лякай злодія тюрмою, бо то його хата», «Не спіши карати, спіши вислухати», «Шахрая помилувати - добро загубити».

Милосердний — схильний, готовий до добродійності, добрих вчинків. Милостивість - здатність співчутливо ставитись до інших, проявляти благодійність, поблажливість, люди­нолюбство, милосердя.

Суд має проявляти як справедливість, так і милосердя. На цих наріжних каменях право­суддя базується багато праць видатних юристів.

«Я шукаю суду, а не карикатури на нього - писав лицар правосуддя Федір Плевако. - Не бійтесь бути милостивими і не вірте тому, хто картає вас за це, мовлячи, що ви не маєте права милості... Є інша милість - судова, милість, яка завітом дана нам митцями великих уставів 20 листопада: милостивий суд, милостиві погляди на людську природу, розуміння природженої слабкості душі ... Милостивий суд, про який я мовлю, є результат мудрості, а не мертвого, віджитого людиноненависного споглядання»'.

Сам Ф. Н. Плевако може слугувати прикладом такого милосердя. У справі селян села Люторич Ф.Н. Плевако самостійно взявся захищати селян. До того ж не тільки не взяв гонорару за виконання функцій судового повіреного, а протягом трьох тижнів ніс усі затрати щодо утримання всіх 34 підсудних на період судового процесу[42].

Завершуючи свою промову на цьому процесі, Ф.Н. Плевако сказав: «Вірю я, глибоко вірю, що сьогоднішній день в літописі російського правосуддя не буде днем, за який чер­вонітиме суспільство, розбите в своїх сподіваннях на величність правди в російському суді. Вірю я, що ви скажете сьогодні: "Мовчи, законне, настав час благодаті!" Вірю я, що ті економічні поневіряння, ті моральні муки, в яких минали довгі роки життя люторичних селян, сьогодні досягли своєї межі... Вони вийдуть звідси з набутою впевненістю, що правда є і діє. Ви не винесете жорстокого рішення... Ні, ви не засудите їх. Мученики терпіння, страстотерпці праці безпросвітної знайдуть собі захист під сяйвом суду і закону... Судіть же по-людськи»2! Слова актуальні сьогодні і будуть ще довго актуальними.