Стаття 37. Призначення та заміна прокурора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

Прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримі­нальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокура­тури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.

Прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення. Здійснення повноважень прокурора в цьому самому криміналь­ному провадженні іншим прокурором можливе лише у випадках, передбачених части­нами четвертою та п'ятою статті 36, частиною третьою статті 313, частиною другою статті 341 цього Кодексу та частиною третьою цієї статті.

Якщо прокурор, який у відповідному кримінальному провадженні здійснює повно­важення прокурора, не може їх здійснювати через задоволення заяви про його відвід, тяжку хворобу, звільнення з органу прокуратури або з іншої поважної причини, що уне­можливлює його участь у кримінальному провадженні, повноваження прокурора покла­даються на іншого прокурора керівником відповідного органу прокуратури. У виняткових випадках повноваження прокурора можуть бути покладені керівником органу прокура­тури на іншого прокурора цього органу прокуратури через неефективне здійснення про­курором нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.

Розширення повноважень прокурора вимагає зміцнення його статусу незалежності від інших гілок влади. Відносно організації і діяльності правоохоронних органів загалом і прокуратури, зокрема, має реалізовуватись принцип деполітизації.

Згідно із ст. 122 Конституції України Генеральний Прокурор України призначається на посаду на п'ять років та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України та Пре­зидента України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному Проку­ророві України, що має наслідком його відставку з посади.

По-перше, буде виправданою така модель, за якої Генеральний прокурор призначався б спочатку на свою посаду Парламентом в останню сесію своєї роботи, до того ж призна­чався б на термін, який би не співпадав з терміном повноважень самого парламенту, напри­клад на сім років.

По-друге, для мінімізації проявів політизації прокуратури доцільно запровадити мож­ливість призначення та звільнення прокурора з посади лише конституційною більшістю.

По-третє, більш прийнятною для української правової системи може бути класична модель, за якої прокурор як посадова особа державної влади в кримінальному процесі на досудовому слідстві виконує функцію нагляду за забезпеченням верховенства права і законності, а у судовому процесі - підтримує обвинувачення.

Прокурор у кримінальному процесі, виконуючи функцію нагляду, керівництва слід­ством, чи функцію обвинувачення, мас бути об'єктивним, неупередженим і не зацікавленим у справі. Він не повинен бути втіленням строгості, нетерпимості і ненависті до обвину­вачуваного, яке б тяжке кримінальне правопорушення не розслідувалося чи розглядалося судом. Слід мати на увазі, що жодне покарання не замінить ту моральну травму, якої було завдано потерпілому. І немає нічого жахливішого, ніж звинувачення в злочині невинуватої людини. Прокурор, як відзначав А. Ф. Коні, не повинен оздоблюватись проти підсудного, звинувачувати його, щоб не трапилось. Він повинен бути дуже обачним в обвинуваченнях, виступати спокійно, усвідомлюючи свій сумний обов'язок1.

Прокурор не має права брати участь у кримінальному провадженні:

якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, членом сім'ї або близьким родичем сторони, заявника, потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача;

якщо він брав участь у цьому ж провадженні як слідчий суддя, суддя, захисник або представник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач;

якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім'ї заінтересовані в резуль­татах кримінального провадження або існують інші обставини, які викликають обгрунтовані сумніви в його неупередженості (ст. 77 КПК України).

Рішення про відвід прокурора має прийматись курівником відповідного органу про­куратури як при заяві про самовідвід, чи про відвід, поданої іншими учасниками процесу, так і при самостійному виявлення підстав, указаних в ст. 77 КПК України. В суд питання про відвід обвинувачу вирішуються судом.

Попередня участь прокурора у цьому ж кримінальному провадженні в суді першої, апеляційної і касаційної інстанцій, у провадженні при перегляді судових рішень Верховним Судом України як прокурора не є підставою для його відводу.