Стаття 318. Строки і загальний порядок судового розгляду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

Судовий розгляд має бути проведений і завершений протягом розумного строку.

Судовий розгляд здійснюється в судовому засіданні з обов'язковою участю сто­рін кримінального провадження, крім випадків, передбачених цим Кодексом. У судове засідання викликаються потерпілий та інші учасники кримінального провадження.

Судове засідання відбувається у спеціально обладнаному приміщенні - залі судо­вих засідань. У разі необхідності окремі процесуальні дії можуть вчинятися поза межами приміщення суду.

Потрібно ненавидіти злочин, а не обвинуваченого, який може бути і невинуватим.

І навіть тоді, коли обвинувачений викритий, потрібно у спілкуванні з ним давати місце не емоціям, а справедливості.

Августін Ніколя

Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом. Судову владу реалі­зовують професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур.

Судовий розгляд - центральна стадія кримінального процесу, в ході якої здійснюється правосуддя - кримінальна справа після повного і всебічного розгляду за участю сторін розглядається по суті винесенням вироку чи іншого справедливого і законного рішення.

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і зако­нами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Правосуддя в Україні здійснюється з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно зі ст. 124 Конституції України правосуддя в державі здійснюється виключно судом. Визнання особи винуватою у вчиненні злочину та її покарання з застосуванням криміналь­ного закону можливі тільки за вироком суду на основі всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи.

Всебічному й об'єктивному дослідженню всіх обставин справи сприяє дія в судовому розгляді таких принципів кримінального процесу, як безпосередність дослідження дока­зів, усність процесу та змагальність сторін, незалежність суду і підкорення його тільки законові, а також оптимальна система правовідносин учасників процесу, рівноправність учасників процесу в дослідженні доказів, максимальне зосередження гарантій правосуддя саме в стадії судового розгляду.

У стадії судового розгляду діє і має бути реалізована вся система принципів криміналь­ного процесу. Водночас в цій стадії знаходять прояв і нові, характерні тільки для судового процесу принципи, а саме: безпосередність і усність процесу, таємниця наради суддів, а також у повному обсязі реалізується принцип змагальності сторін.

Безпосередність судового розгляду виявляється в тому, що судді, які розглядають справу й ухвалюють вирок, повинні особисто і безпосередньо в судовому засіданні досліджувати всі докази в справі і на підставі цього дослідження зробити висновок про достовірність доказів, доведеність вчиненого злочину і винуватості або невинуватості підсудного. Мате­ріали досудового розслідування не можуть бути покладені в основу вироку, якщо вони не перевірені судом у судовому засіданні.

Змагальність здійснюється стосовно дослідження обставин справи сторонами обвину­вачення - державний обвинувач (прокурор), потерпілий і цивільний позивач та їх представ­ники, та захисту - підсудний, захисник підсудного, законний представник неповнолітнього підсудного, цивільний відповідач і його представник. Обвинувач, підсудний, захисник, потерпілий, а також цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники в судо­вому розгляді користуються рівними правами щодо подання доказів, участі в дослідженні доказів і заявлення клопотань.

Принцип таємниці наради суддів вимагає, щоб вирок суду виносився в нарадчій кімнаті без розголосу обставин голосування і постановлення рішень з будь-яких питань. Ніхто не має права навідуватись в нарадчу кімнату підчас винесення вироку. Забороняється розголошу­вати будь-які обставини винесення вироку чи позиції і думки суддів у ході його винесення.

Правосуддя у кримінальних справах здійснюється на засадах загальної рівності людей перед законом і судом незалежно від їх походження, громадянства, соціального та майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, виду та характеру занять, місця проживання та інших обставин. Стосовно всіх громадян кримінально-процесуальне провадження здійснюється однаково. Ніхто не може бути наділений додатковими правами або звільнений від будь-яких обов'язків. Рівність прав не означає рів­ності обов'язків. Останні випливають із конкретних правовідносин. Сторони кримінального процесу мають бути рівними у праві надавати та досліджувати докази, заявляти відводи і клопотання, брати участь у судових дебатах, оскаржувати процесуальні рішення суду.

Фіксування судового процесу має здійснюватись як шляхом технічного документування, так і складанням письмового документу - журналу судового засідання.

Строки судового розгляду законом не встановлені, але мають визначатись виходячи з принципу розумного строку провадження - протягом строку, який є об'єктивно необхід­ними для виконання усіх необхідних процесуальних дій та прийняття передбачених законом процесуальних рішень у визначеному законом порядку.

Час перебування обвинуваченого під вартою в стадії судового розгляду справи законом не визначається, але він, безумовно, включається в строк відбутого покарання.

Судовий розгляд складається з декількох етапів: підготовча частина судового розгляду; судове слідство; судові дебати; останнє слово підсудного; постановлення і проголошення вироку та звернення вироку до виконання.