Стаття 291. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового роз­слідування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

Обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується прокурором. Обвинувальний акт може бути складений прокурором, зокрема якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим.

Обвинувальний акт має містити такі відомості:

найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство);

анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство);

прізвище, ім'я, по батькові та займана посада слідчого, прокурора;

виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відпові­дальність та формулювання обвинувачення;

обставини, які обтяжують чи пом'якшують покарання;

розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

7-1) підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридич­ної особи, які прокурор вважає встановленими;

розмір витрат на залучення експерта (у разі проведення експертизи під час досу­дового розслідування);

дату та місце його складення та затвердження.

Обвинувальний акт підписується слідчим та прокурором, який його затвердив, або лише прокурором, якщо він склав його самостійно.

До обвинувального акта додається:

реєстр матеріалів досудового розслідування;

цивільний позов, якщо він був пред'явлений під час досудового розслідування;

розписка підозрюваного про отримання копи обвинувального акта, копії цивіль­ного позову, якщо він був пред'явлений під час досудового розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування;

розписка або інший документ, що підтверджує отримання цивільним відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред'явлений під час досудового розслідування не до підозрюваного.

5) довідка про юридичну особу, щодо якої здійснюється провадження, у якій зазна­чаються: найменування юридичної особи, її юридична адреса, розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код, дата і місце державної реєстрації.

Надання суду інших документів до початку судового розгляду забороняється.

(Стаття зі змінами, внесеними Законом України№ 314-УІІ від 23.05.2013; № 732-У11 від 28.01.2014; № 767-УІ1 від 23.02.2014)

Обвинувальний акт - підсумковий процесуальний документ досудового слідства, за допомогою якого здійснюється функція обвинувачення, в якому викладається сутність обвинувачення та його підстави (докази); дається юридична оцінка та кваліфікація дій підозрюваного (обвинувачуваного), визначаються межі майбутнього судового розгляду.

Обвинувальний акт являє собою унікальний юридичний документ, в якому дається офіційна оцінка дій підозрюваного (який з моменту затвердження обвинувального акту і передачі його до суду отримує статус обвинуваченого) та здійснюється публічний аналіз зібраних у справі доказів, публічно визначаються юридично значимі елементи об'єктивної істини, встановленої у справі. Він є найважливішим гарантом захисту прав і законних інтересів підозрюваного (обвинувачуваного) та всіх інших учасників процесу, гарантом правосуддя, слугує юридичним фактом, який суттєво змінює процесуальні правовідносини.

За існуючим законодавством обвинувальний акт — один із небагатьох процесуальних документів, екземпляр якого вручається обвинуваченому в оригіналі, а за необхідності — і з письмовим перекладом його рідною мовою або мовою, якою він володіє. Це суттєвий елемент забезпечення обвинуваченому права на захист.

Слід зауважити все-таки, що ані прокурор, ані захисник не можуть так досконало знати матеріали справи, як слідчий. Слідчий повинен бути не зацікавленим у справі та через свій обви­нувальний висновок спробувати внести до зали суду встановлену ним істину. Істину і тільки істину він повинен констатувати і стверджувати, правді та правосуддю він повинен невтомно служити.

Обвинувальний акт - це відповідь на зло справедливістю. А тому він не повинен нести будь-якого обвинувального ухилу, змагальної риторики, емоційного забарвлення. Слідчий не виконує функції обвинувачення, він носій функції встановлення істини, а служіння істині не визнає суєти, невігластва, політизованості, однобокості. В обвинувальному акті слідчий має викласти всі юридично значимі обставини справи, які можуть бути використані для винесення справедливого судового вироку.

Обвинувальний висновок складається зі вступної, описово-мотивувальної та резолю­тивної частин.

У вступній частині вказується, в якій кримінальній справі складений обвинувальний акт, хто і за якими статтями кримінального закону притягається до відповідальності, що було приводом та підставою порушення справи, місце і час складання обвинувального висновку.

В описово-мотивувальній частині викладаються: обставини справи, як вони були вста­новлені на попередньому слідстві; об'єкт посягання; предмет посягання; спосіб вчинення злочину, інші його обставини; шкідливі наслідки, причинний зв'язок між діями обвину­ваченого та наслідками, які настали; характер суб'єктивної сторони - умисно чи з необе­режності вчинено злочин; місце, час, мотиви злочину; показання кожного з підозрюваних по суті повідомлення про підозру; доводи, наведені кожним із них на свій захист, і резуль­тати їх перевірки; відомості, які характеризують особистість обвинуваченого; виявлені пом'якшувальні та обтяжувальні його відповідальність обставини.

Описова частина, як правило, починається з викладу всього обсягу вчинених обвину­ваченим злочинів та їх юридичної оцінки. Потім викладаються окремі епізоди у хроноло­гічному або системному порядку.

Кожний епізод описується окремо та повністю із зазначенням усіх обставин предмета доказування.

В резолютивній частині обвинувального акту наводяться відомості про особу кожного з обвинувачених, дається стисле формулювання обвинувачення із зазначенням його суті та юридичної кваліфікації.

Формулювання обвинувачення повинне відповідати таким вимогам: у ньому мають бути викладені всі факти злочину і надана оцінка ролі кожного з обвинувачених; воно має відповідати висновкам повідомлення про підозру і не виходити за її межі.

В обвинувальному висновку не можуть ставитися у провину обвинуваченому епізоди, за якими йому не було повідомлено про підозру.

Обвинувальний акт, складений мовою, якою не володіє обвинувачений, підлягає пере­кладу в письмовій формі його рідною мовою або іншою мовою, якою він володіє.

Обвинувальний акт підписує слідчий, зазначаючи при цьому місце та час його складання.

За результатами вивчення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування прокурор приймає одне з таких рішень: !) затверджує обвинувальний акт та направляє справу до суду, підтримуючи при цьому обвинувачення; 2) складає новий обвинувальний акт.