Стаття 266. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, у разі необ­хідності здійснюється за участю спеціаліста. Слідчий вивчає зміст отриманої інформа­ції, про що складається протокол. При виявленні відомостей, що мають значення для досудового розслідування і судового розгляду, в протоколі відтворюється відповідна частина інформації, після чого прокурор вживає заходів для збереження отриманої інформації.

Технічні засоби, що застосовувалися під час проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій, а також первинні носії отриманої інформації повинні зберіга­тися до набрання законної сили вироком суду.

Носії інформації та технічні засоби, за допомогою яких отримано інформацію, можуть бути предметом дослідження відповідних спеціалістів або експертів у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Для визначення належності до справи, допустимості і достовірності фактичних матеріалів технічного документування слідчий може вивчити зміст отриманих фактич­них даних, що зафіксовані на технічному носієві, з фіксації у протоколі слідчої дії таких фактичних даних.

Для перевірки і більш повного дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, а також для здобуття нових вивідних знань, може бути призначена кри­міналістична експертиза, експертиза матеріалів і засобів відео-звукозапису, експертиза теле­комунікаційних систем та засобів, експертиза комп'ютерної техніки і програмних продуктів. Технічнії експертиза матеріалів і засобів відео-звукозапису

Основними завданнями технічної експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису є:

ідентифікація засобів відео- і звукозапису (відсомагнітофона, магнітофона, дикто­фона й ін.), що використовувалися для одержання відео- чи фонограми;

ідентифікація особи за голосом та мовою на фонограмі;

вирішення питань, пов'язаних з технологією виготовлення відео- і фонограм; вирішення питань, пов'язаних зі встановленням особливостей звукового серед­овища, в якому проводився запис фонограми.

Для ідентифікації засобів відео- і звукозапису на дослідження надається сам засіб (магнітофон, відеомагнітофон, відеокамера, диктофон) і відео- чи фонограма.

Для ідентифікації осіб за мовою чи голосом, записаним на фонограмі, експертові як порівняльні зразки надаються фонограми, де мовлення осіб, що перевіряються, запи­сане у формі бесіди (допит, очна ставка тощо). Фонограма має бути виготовлена на якісній апаратурі і матеріалах (відеокасетах, компакт-дисках), що відповідають встановленим стан­дартам, з невеликим терміном використання. Для встановлення факту монтажу фонограми вказуються відрізки запису, щодо яких є дані, що вони вмонтовані. Орієнтовний перелік розв 'язуваних питань:

Чи на цьому магнітофоні (відеомагнітофоні, диктофоні) записана відео- чи фонограма?

На одному чи на різних магнітофонах (диктофонах, відеомагнітофонах) виготовлені ці фонограми (відеофонограми)?

На одному чи на різних магнітофонах виконані конкретні фрагменти відео- і фонограми?

На тому самому чи на різних диктофонах проводився запис фонограми і її стирання на конкретних ділянках?

Чи використовувався для запису фонограми конкретний технічний прилад (мікро­фон, адаптер і т.п.)?

Кому з перерахованих осіб належать окремі вирази, зафіксовані на фонограмі?

Чи є голос, зафіксований на фонограмі, голосом конкретної особи?

Оригіналом чи копією є ця фонограма (відеофонограма)? Чи проводився запис безперервно?

Чи зазнавала змін ця фонограма?

Які є ознаки механічного й електронного монтажу на фонограмі?

Чи синхронно здійснювався запис відео- й аудіоінформації на відеофонограмі?

Чи велася зафіксована на фонограмі розмова телефоном?

Який номер телефону набирався під час запису?

Чи брали перелічені особи участь у зафіксованій на фонограмі розмові та які кон­кретно слова і фрази ними промовлені?

Скільки осіб брало участь у зафіксованій на фонограмі розмові?

Як були розташовані щодо мікрофона співрозмовники?

Що було джерелом звуків, зафіксованих на фонограмі?

Чи є джерелом звуку конкретний об'єкт (предмет)?

Чи виникають звуки, зафіксовані на наданих фонограмах, з одного джерела?

Який тип, модель двигуна, робота якого зафіксована на фонограмі?

Записане джерело звуку перебувало у статичному стані чи в русі?

Яка швидкість руху джерела звуку?

Експертиза комп'ютерної техніки і програмних продуктів

Основними завданнями експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів є:

встановлення технічного стану комп'ютерної техніки;

виявлення інформації, що міститься на комп'ютерних носіях, і визначення її цільо­вого призначення;

встановлення відповідності програмних продуктів заданим параметрам;

встановлення авторства програмного продукту;

визначення вартості програмного продукту;

визначення вартості комп'ютерної техніки.

Орієнтовний перелік розв 'язуваних питань:

Чи справний цей комп'ютер?

Якщо ні, які технічні несправності має комп'ютер (його окремі блоки чи периферійні пристрої), як ці несправності впливають на роботу комп'ютера (блоку, пристрою) і чи можливе відновлення нормальної роботи комп'ютера (його окремих блоків, пристроїв)?

Чи с в комп'ютері паролі, програми захисту, призначені для запобігання несанкці­онованому доступу до інформації?

Чи є в комп'ютері схована інформація? Який її зміст?

Чи міститься на цьому носії якась інформація? Якщо так, то який її зміст і цільове призначення?

Чи зроблено запис інформації на цьому носії за допомогою даного комп'ютера?

Чи є на цьому носії інформація, що була знищена, і чи можна її відновити? Якщо можна, який зміст знищеної інформації?

Чи можна за допомогою даного програмного продукту реалізувати функції, перед­бачені технічним завданням на його розробку?

Чи можливе вирішення визначеного завдання за допомогою цього програмного продукту?

Чи відповідає стиль програмування досліджуваного програмного продукту стилю програмування визначеної особи?

Чи відповідають прийоми і способи програмування, що використовувалися при створенні досліджуваного програмного продукту, прийомам і способам, що влас­тиві даному програмісту?

Яка вартість програмного забезпечення (на час його придбання, вилучення, про­ведення експертизи)?

Яка вартість окремих модулів, що входять до складу програмного продукту?

Яка вартість комп'ютерної техніки (окремих комплектуючих) на час придбання (вилучення, проведення експертизи)?

Експертиза телекомунікаційних систем та засобів

Об'єктами експертизи телекомунікаційних систем та засобів є телекомунікаційні сис­теми, засоби, мережі і їх складові частини та інформація, що ними передається, приймається та обробляється.

Основними завданнями експертизи телекомунікаційних систем та засобів є:

визначення характеристик та параметрів телекомунікаційних систем та засобів;

встановлення фактів та способів передачі (отримання) інформації в телекомуні­каційних системах;

встановлення фактів та способів доступу до систем, ресурсів та інформації у сфері телекомунікацій;

визначення якості надання телекомунікаційних послуг на рівні їх споживання;

встановлення конфігурації та робочого стану телекомунікаційних систем і засобів;

встановлення типу, марки, моделі та інших класифікаційних категорій телекому­нікаційних систем та засобів;

дослідження алгоритмів обробки інформації та її захисту у сфері телекомунікацій.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Які тип, марка, модель телекомунікаційного засобу (системи)?

Чи в робочому стані знаходиться телекомунікаційний засіб (об'єкт)?

Які характеристики підключень до мережі має телекомунікаційний засіб?

Чи змінювались користувачем телекомунікаційної мережі налаштування окремих пристроїв, у який час, які їх значення?

Який загальний характер підключень до телекомунікаційної мережі виконував об'єкт (телекомунікаційна система, засіб)?

За допомогою яких програмних засобів здійснювалось підключення до телекому­нікаційної мережі?

Яка топологія апаратних засобів, об'єднаних у телекомунікаційну систему?

Чи відповідає функціонування телекомунікаційного засобу (системи) технічній документації?

Які технічні характеристики (параметри) має телекомунікаційний засіб (система)?

Чи мав місце факт доступу до телекомунікаційної системи та в який спосіб?

Чи мало місце використання ресурсів та інформації в телекомунікаційній системі та в який спосіб?

Чи мав місце факт передачі (отримання) інформації в телекомунікаційній системі та в який спосіб?

Чиє ознаки втручання в роботу телекомунікаційної системи?

Чи могли апаратні засоби об'єднуватись у телекомунікаційну мережу та за якими ознаками?

Які шляхи маршрутизації даних у телекомунікаційній системі?

Чи можливе використання телекомунікаційного засобу (обладнання) для вказаних цілей?

Матеріали технічного документування, стосовно яких виникають сумніви щодо їх достовірності, використанню в доказуванні не підлягають.