Стаття 252. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшу­кових) дій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій повинна відпо­відати загальним правилам фіксації кримінального провадження, передбаченим цих Кодексом. За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії складається протокол, до якого в разі необхідності долучаються додатки. Відомості про осіб, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх проведення, у разі здій­снення щодо них заходів безпеки можуть зазначатися із забезпеченням конфіденційності даних про таких осіб у порядку, визначеному законодавством.

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій може фіксуватися за допомогою технічних та інших засобів.

Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з додатками не піз­ніше ніж через двадцять чотири години з моменту припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій передаються прокурору.

4. Прокурор вживає заходів щодо збереження отриманих під час проведення неглас­них слідчих (розшукових) дій речей і документів, які планує використовувати у кримі­нальному провадженні.

Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій - важлива вимога закону, невиконання якої робить юридично нікчемними самі процесуальні акти і зводить нанівець зусилля з розв'язання завдань правосуддя.

Документування — невід'ємний атрибут будь-якого процесуального акта, органічна складова будь-якої слідчої дії, суттєвий гарант встановлення істини та забезпечення прав і свобод людини.

Перебуваючи в неподільній єдності з процесуальною дією, протокол слідчої дії відо­бражає їх зміст і форму, засвідчує хід та результати їх виконання. Він відіграє суттєву роль у розвитку кримінально-процесуальних правовідносин, надає можливості для забезпечення отримання достовірних фактичних даних (доказів), є засобом реалізації учасниками про­цесу своїх прав та законних інтересів, слугує гарантією їх захисту, стає суттєвим чинником кримінально-процесуального провадження - одним із гарантів правосуддя.

В цілому протоколи слідчих (розшукових) дій виконують інформаційну, пізнавальну, комунікативну, засвідчувальну, правозастосовчу, правозахисну та виховну функції, забезпе­чують можливість здійснення дієвого прокурорського нагляду та процесуального контролю, надають можливість судової перевірки та оцінки отриманих доказів, відіграють організуючу та дисциплінуючу роль.

Протокол про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії (або її ета­пів) складається слідчим, якщо вона проводиться за його безпосередньої участі, в інших випадках-уповноваженим працівником оперативного підрозділу, і має відповідати загаль­ним правилам фіксації кримінального провадження та положенням ст. 104 КПК України.

Періодичність складання протоколів залежить від виду негласної слідчої (розшукової) дії, терміну її проведення (одномоментно чи упродовж якогось часу), від доручення слід­чого, прокурора, але в будь-якому разі - безпосередньо після отримання фактичних даних, які можуть використовуватись як докази для встановлення місця перебування особи, що розшукується.

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій може фіксуватися за допомогою тех­нічних та інших засобів з дотриманням вимог ст. 107 КПК України.

Протокол слідчої/її/складається відповідно до загальних вимог, викладених у ст. 104 КПК України. У протоколі про кожну слідчу чи негласну слідчу (розшукову) дію має бути зазначено таке.

У вступній частині-місце і дата його складання; час початку і закінчення процесуальної дії, посади і прізвища осіб, що проводять дію; прізвища осіб, які брали участь у проведенні слідчої дії, роз'яснення їхніх прав і обов'язків.

В описовій частині — зміст проведеної слідчої дії, всі істотні для справи обставини, виявлені при виконанні цієї слідчої дії, в тій послідовності, в якій вони виявлялись, і в тому вигляді, в якому вони сприймались. Щодо кожного предмета, який підлягає вилученню, має бути зазначено, в якому саме місці і за яких обставин він був виявлений. Мають бути викладені факти, умови, послідовність й інші важливі обставини застосування технічних засобів та отримані при цьому результати. Фіксація результатів негласної слідчої (розшуко­вої) дії має здійснюватись таким чином, щоб завжди була можливість експертним шляхом встановити достовірність цих результатів.

У заключній частині зазначається факт ознайомлення з протоколом учасників слідчої дії особисто чи те, що протокол зачитується всім названим особам, при цьому їм роз'яснюється їхнє право вносити поправки і зауваження. Протокол підписують: особа, яка провадила слідчу дію, допитана особа, а також перекладач, поняті, якщо вони були присутні, та інші особи, які були присутні або брали участь у проведенні цієї дії. Якщо хто-небудь із цих осіб через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, то для підписання протоколу запрошується стороння особа.

До протоколу долучаються додатки, якими можуть бути: аудіо-, відеозаписи, фото-таблиці, схеми, зліпки, носії комп'ютерної інформації та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу.

Додатки до протоколу мають бути належно виготовлені, по можливості індивідуалізовані й упаковані так, щоб у майбутніх стадіях процесу можливо було впевнитись у достовірності відповідних матеріалів, відсутності монтажу, фальшування чи спотворення їх змісту. Мають бути вжиті заходи для надійного збереження доказових матеріалів, а самі такі матеріали мають бути засвідчені підписами осіб, які виконували негласну слідчу (розшукову) дію.

Протокол та додатки до нього не пізніше 24 годин після складання надаються прокурору. Матеріали, що можуть розшифрувати конфіденційних осіб та джерела отримання інформації, не надаються (Див. також ст.ст. 104, 105, 107 КПК України та коментарі до них).