Стаття 245. Отримання зразків для експертизи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

У разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбира­ються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експер­тизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійсню­ється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з поло­женнями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаче­ними статтею 241 цього Кодексу. У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що роз­глядається в порядку, передбаченому статтями 160-166 цього Кодексу, має право дозво­лити слідчому, прокурору (або зобов'язати їх, якщо клопотання було подано стороною захисту) здійснити відбирання біологічних зразків примусово.

Отримання зразків для експертизи — слідча дія, яка полягає у вилученні і фіксації матеріальних об'єктів, необхідних для експертної ідентифікації або визначення групової належності особи, речових доказів чи документів, необхідних для проведення експертного дослідження.

Під зразками для експертного дослідження розуміють речовини або предмети, а також їх матеріально фіксовані відображення, котрі характеризують властивості певних об'єктів чи осіб, що підлягають експертному дослідженню (відбитки пальців рук, взуття, зліпки зубів, проби крові, слини, зразки почерку, шрифту друкарської машинки та інші).

При проведенні експертизи зразки для експертного дослідження використовуються експертом як порівняльні матеріали, але для слідчого на них поширюються всі вимоги доказового права щодо роботи з доказами.

За характером відбитка ознак вирізняють зразки, що відображають: а) індивідуальні ознаки (зразки слідів рук, ніг, знарядь злому); б) групові ознаки різноманітних об'єктів (мікрочастинки фарбових покриттів, зразки вибухових речовин, зразки лікарських чи нар­котичних речовин тощо).

Залежно від часу виникнення й умов отримання зразки поділяються натри групи: вільні, умовно вільні та експериментальні.

Вільні зразки - це зразки, створені поза розслідуваною кримінальною справою (напри­клад, власноручно написана автобіографія, щоденники та інші рукописні документи).

Умовно вільні зразки створюються в процесі розслідування, але не винятково з метою їх отримання. Це можуть бути зразки почерку, які містяться у з'явленні із зізнанням, кло­потаннях підозрюваного та в інших складених в період слідства документах, за умови, що особа (автор) не знає, що такі будуть досліджуватись експертом.

Експериментальні зразки — це матеріальні об'єкти, одержувані слідчим у процесі розслідування за допомогою проведення спеціальної слідчої дії - одержання зразків для експертизи.

Зразки повинні мати репрезентативність (достатню кількість та якість) та можливість порівняння.

Одержання зразків для експертного дослідження і призначення експертизи тісно пов'язані між собою, оскільки одержання зразків з деяких експертиз є елементом підго­товки до її призначення.

Одержання зразків для експертного дослідження - слідча дія, що полягає в одер­жанні експериментальним шляхом у підозрюваного, обвинуваченого, свідка або інших осіб об'єктів, що є продуктами життєдіяльності їхнього організму, або від утворюваних ними об'єктів чи від об'єктів, що відображають властивості відповідних предметів, частин предметів, речовин або їх матеріально фіксованих відбитків, необхідних для порівняння з речовими доказами з метою ідентифікації або встановлення їх групової належності.

Процес проведення цієї слідчої дії здійснюється за загальними вимогами щодо слідчих дій.

У разі потреби слідчий має право винести постанову про вилучення або відібрання зразків почерку та інших зразків, необхідних для експертного дослідження. У цьому разі отримання зразків є процесуальною дією, яка полягає в отриманні порівняльних матеріалів для експертного дослідження.

Для відібрання або вилучення зразків слідчий може використовувати допомогу відпо­відного спеціаліста.

Відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами освідування, на під­ставі постанови прокурора та, за необхідності, за участю судово-медичного експерта або лікаря.

Для отримання зразків для експертизи сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Примусове вилучення зразків здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тим­часовий доступ до речей і документів.

Присутність понятих визначається слідчим.

Одержання зразків для експертного дослідження .має здійснюватись з додержанням таких вимог:

забезпечення прав і свобод людини;

одержання зразків належною особою у передбаченому порядку;

забезпечення безсумнівності походження зразків від конкретного об'єкта, їх

достовірності;

одержання зразків необхідної якості; одержання їх у необхідній кількості;

• правильне документування ходу і результатів слідчої дії.

Безсумнівність походження зразків забезпечується відповідним процесуальним оформ­ленням. Кількість визначається правилами, викладеними у спеціальних методиках.

До умов, що забезпечують якість зразків, належать:

порівнювана спроможність (ознаки зразка дають можливість порівнювати їх з озна­ками досліджуваного об'єкта);

повнота (властивість зразків, що полягає у максимально точному передаванні ознак об'єкта, який ідентифікується);

незмінюваність (спроможність зразків тривалий час зберігати ідентифікаційні ознаки).

Наприклад, відбирати експериментальні зразки почерку слід у два етапи. На першому етапі особа, почерк якої підлягає ідентифікації, виконує текст за тематикою, близькою до досліджувального об'єкта, у звичних умовах (сидячи за столом, зі звичним приладдям письма, за денного освітлення). На другому етапі зразки відбираються під диктовку тексту, аналогічного за змістом до того, що досліджується, або спеціально складеного тексту, який містить фрази, слова і цифри, узяті з рукописного тексту, що досліджується. На цьому етапі зразки відбираються в умовах, що максимально наближаються до тих, у яких виконувався рукописний текст, що досліджується, тобто в тій самій позі (лежачи, стоячи тощо), таким самим приладдям письма та на папері того самого виду (за розміром, лінуванням, харак­тером поверхні тощо), шо й документ, який досліджується. Якщо буде помічено, що той, хто пише, намагається змінити свій почерк, темп диктовки слід прискорити. У разі коли тексти, що досліджуються, і особливо підписи виконувались на бланках (касові ордери, квитанції, поштові перекази, платіжні відомості тощо), експериментальні зразки слід відбирати на таких самих бланках або на папері, що розграфлений відповідно до бланка. Якщо розташування підпису, що досліджується, не визначається характером документа, експе­риментальні зразки відбираються на окремих аркушах як лінованого, так і нелінованого паперу. Після нанесення 10-15 експериментальних підписів аркуші паперу треба міняти. (Див. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових екс­пертиз та експертних досліджень, які затверджені Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5 (в редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5).

На початку слідчої дії слідчий оголошує її учасникам постанову прокурора чи ухвалу слідчого судді про одержання зразків для порівняльного дослідження та роз'яснює учас­никам слідчої дії їхні права й обов'язки, виходячи з їх процесуального статусу.

Слід забезпечити обов'язкову участь фахівця-медика у примусовому вилученні зразків біологічного походження.

До особи, яка викликається як спеціаліст, закон висуває дві основні вимоги: бути не заці­кавленим у результатах справи та компетентним, тобто мати необхідні для участі в цій слідчій дії спеціальні знання та навички.

Перед початком слідчої дії, в якій бере участь спеціаліст, слідчий переконується в його особистості та компетентності, виявляє його стосунки з обвинуваченим та потерпілим і роз'яснює його права та обов'язки. Про виконання слідчим цих вимог вказується у про­токолі слідчої дії.

Примусове відібрання зразків провадиться у присутності понятих. Понятим має бути роз'яснено їхнє право звертати увагу слідчого на будь-які обставини, які торкаються про­ваджуваної слідчої дії, і робити зауваження з приводу проведених дій. Ці зауваження під­лягають обов'язковому внесенню до протоколу.

При вирішенні питання про кількість зразків слід орієнтуватися на вироблені практикою норми для тих або інших видів експертиз.

Для провадження трасологічних досліджень - 2-3 зразки, почеркознавчих - 8 сторінок (кількість сторінок збільшується, якщо досліджується текст з однієї і менше сторінок). Рідка кров надається в обсязі не менше 3 см \ суха-у вигляді плями на марлі розміром не менше 5 см:. Зразки волосся мають бути отримані з тім'яної, потиличної та скроневої областей (в разі необхідності і з інших частин тіла) та надані у вигляді пучків, у кожному з яких має бути не менше 15 волосин. Разом з волоссям, а також слідами біологічного походження (слина, сперма тощо) на експертизу має бути направлена рідка кров у обсязі не менше 2 мл.

За наслідками проведення слідчої (///-одержання зразків для експертного дослідження - складається протокол, з яким ознайомлюються і який підписують всі учасники проведеної процесуальної дії.

Протокол про відібрання зразків складається за загальними правилами оформлення про­токолу слідчої дії. В ньому, крім загальних відомостей, вказуються найменування відібраних зразків, їх кількість та характерні ознаки, умови відібрання, а також інші суттєві дані. Зразки для порівняльного дослідження зберігаються за правилами зберігання речових доказів.