Стаття 240. Слідчий експеримент

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

З метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має право провести слід­чий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, прове­дення необхідних дослідів чи випробувань.

За необхідності слідчий експеримент може проводитися за участю спеціаліста. Під час проведення слідчого експерименту можуть проводитися вимірювання, фото­графування, звуко чи відеозапис, складатися плани і схеми, виготовлятися графічні зображення, відбитки та зліпки, які додаються до протоколу.

До участі в слідчому експерименті можуть бути залучені підозрюваний, потерпі­лий, свідок, захисник, представник.

Проведення слідчого експерименту допускається за умови, що при цьому не ство­рюється небезпека для життя і здоров'я осіб, які беруть у ньому участь, чи оточуючих, не принижуються їхні честь і гідність, не завдається шкода.

Слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здій­снюється лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора, яке розглядається в порядку, передбаченому цим Кодексом, для розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи.

Про проведення слідчого експерименту слідчий, прокурор складає протокол згідно з вимогами цього Кодексу. Крім того, у протоколі докладно викладаються умови і резуль­тати слідчого експерименту.

Слідчий експеримент - слідча дія, яка полягає в тому, що слідчий у присутності понятих, а в разі необхідності за участю спеціаліста, свідка, потерпілого і підозрюваного чи обвину­ваченого, шляхом відтворення обстановки й умов, в яких ті чи інші події могли відбуватися насправді, та проведення необхідних експериментальних дій здійснює перевірку показань учасників процесу й інших доказів для одержання нових фактичних даних.

Метою слідчого експерименту є перевірки й уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, обвинуваченого чи підозрюваного або даних, які одержані при проведенні огляду та інших слідчих дій, отримання нових фактичних даних, що можуть мати доказове значення.

Найчастіше слідчий експеримент проводиться, щоб перевірити:

а)   відповідність показань будь-якого учасника процесу реальній обстановці місця події;

б)   можливість бачити або чути будь-що за певних умов (наприклад, чи могла конкретна людина за певних умов сприйняти ту чи іншу подію, чи міг свідок в описаних умовах і з указаної відстані побачити, як відбувалася подія, тощо);

в)   можливість існування певного явища, об'єктивну можливість події (наприклад, чи може відбутися самозагорання певної речовини за відповідних умов, чи можуть утворитися певні сліди);

г)   можливість здійснити ту або іншу дію (виготовити фальшиві гроші, проникнути в приміщення, відкрити замок, включити запалювання автомобіля, перенести крадене на певну відстань тощо);

ґ) можливість виконати певні дії протягом заданого часу;

д)   як саме відбувалася певна подія (наприклад, уточнити шлях прямування обви­нуваченого до місця вчинення злочину);

е)   наявність або відсутність певних професійних навичок;

є) механізм подій, що відбулися, та механізм слідоутворення;

ж)   місцезнаходження та дислокацію слідів злочину.

Практична перевірка доказів в умовах відтворення обстановки події в переважній біль­шості випадків призводить до отримання фактичних даних, які підтверджують, спростовують або уточнюють доказ, що перевіряється, тобто - до отримання нових доказів. Навіть про­токол відтворення, яке дало негативні результати, є вже новим доказом. Отже, отримання доказів - неминуча мета відтворення, як і будь-якої іншої слідчої дії.

Експериментальні дії широко входять до слідчої практики, отже їхні юридичне оформ­лення і процесуальна регламентація неминучі.

Експеримент - це метод наукового дослідження, пізнання, за допомогою якого в при­родних або штучно створених контрольованих та керованих умовах досліджуються будь-які явища. Експеримент - це, насамперед, відтворення явища з метою вивчення, перевірки та дослідження; спроба здійснити будь-що подібне; проба; дослідження; дослід.

Завдання слідчого експерименту полягає в перевірці зібраних доказів, одержанні нових доказів, виявленні причин та умов, які сприяли вчиненню злочину.

Проводячи цю слідчу дію, слідчий повинен: вжити заходів до того, щоб забезпечити відповідність умов тим, які були в момент розслідуваної події; підготувати необхідні інстру­менти і технічні засоби; роз'яснити особам, які беруть участь у слідчій дії, мету та завдання проваджуваних дій, функції, права та обов'язки кожного з учасників; дібрати необхідних понятих та спеціалістів; забезпечити безпеку проведення експерименту, виконання вимог закону та належне закріплення отриманих фактичних даних.

Основні правила проведення слідчого експерименту:

слідчий, прокурор зобов'язаний запросити не менше двох понятих для слідчого експерименту. Винятками є випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) дії:

в разі необхідності у цій слідчій дії можуть брати участь підозрюваний, потерпі­лий, свідки;

до участі в слідчій дії може бути запрошений і спеціаліст, який подає слідчому необхідну допомогу в відтворенні обстановки й обставин події;

за необхідності слідчий здійснює виміри, складає плани, схеми, креслення, а також фотографування, відеозйомку;

провадження слідчого експерименту допускається за умови, щоб при цьому не при­нижувалися честь та гідність осіб, які беруть у ньому участь, та навколишніх, не створювалася небезпека для їхнього життя та здоров'я;

недопустиме проведення дій, які зачіпають або порушують законні права та інтереси громадян і юридичних осіб, спричиняють фізичний біль та страждання.

На початку проведення слідчого експерименту слідчий роз'яснює всім учасникам їхні права й обов'язки та попереджує про передбачену законом відповідальність. Потерпілого

і свідка перед проведенням слідчого експерименту попереджають про кримінальну відпо­відальність за давання заздалегідь неправдивих показань, а свідка - ще й за відмову від давання показань.

Для одержання більш достовірних результатів така слідча дія має проводитися в умо­вах, максимально наближених до часу і місця, в яких відбувалася подія, що відтворюється. Доказове значення мають як позитивні, так і негативні результати цієї слідчої дії.

З огляду на характер слідчого експерименту та зміст виконуваних при цьому дій слідчий вирішує питання про участь спеціаліста. При цьому всі дії здійснюються під контролем та керівництвом слідчого.,

Спеціаліст може допомогти у відтворенні (реконструкції) обстановки та обставин події, що перевіряється, дібрати інструменти та матеріали, необхідні для дослідження, без­посередньо здійснювати досліди, щоб були додержані всі необхідні умови експерименту, застосувати фото- і кінозйомку, звуко і відеозапис та інші технічні засоби для фіксації перебігу слідчої дії та її результатів, дати оцінку результатів експерименту та визначити вплив окремих факторів на отримані дані.

Безперечно, допомога спеціаліста у проведенні цієї слідчої дії буде результативною лише тоді, коли він чітко уявить собі, з чим пов'язана необхідність її проведення, її мета і завдання.

Слідчий повинен ознайомити запрошеного для участі у слідчій дії спеціаліста з обста­винами справи, якими зумовлена необхідність експериментальних дій, метою, конкретними завданнями, які планується розв'язати за допомогою тих чи інших дослідів, визначити, які конкретно факти слід перевірити, з'ясувати зміст, умови, місце та час дослідів, які мають відбутися. За необхідності експерту-криміналісту надаються для вивчення відповідні мате­ріали кримінальної справи.

З'ясувавши мету та зміст планованої слідчої дії та вивчивши необхідні матеріали, спеціаліст викладає свої міркування щодо доцільності тих або інших експериментальних дій, можливості перевірки за їх допомогою фактів, які цікавлять слідчого, вибору умов експерименту тощо. Він може повідомити слідчому про необхідність уточнення тих або інших обставин та спосіб, у який це краще було б зробити.

Обговоривши ці питання, слідчий та спеціаліст розробляють тактичний план слідчої дії, готують необхідні технічні засоби, інструменти та матеріали. Якщо, наприклад, пла­нується з'ясувати можливість вчинення певних дій (виготовлення фальшивих документів або грошових знаків), експерт-криміналіст може допомогти підібрати необхідний папір, фарби, інструменти та пристрої.

У процесі провадження аналізованої слідчої дії основне завдання спеціаліста полягає в наданні допомоги в реконструкції обставин події та безпосередньому здійсненні дослідів, а також фіксації перебігу та результатів слідчої дії за допомогою науково-технічних засобів.

Ефективними засобами фіксації є кінозйомка та відеозапис. За їх допомогою може бути детально зафіксовано весь хід дій з перевірки здатності особи виготовити підроблений відбиток печатки чи штампу, грошовий знак, відкрити засув, проникнути до приміщення у певний спосіб, розігнути грати, підняти якийсь вантаж та перенести його на певну від­стань або виконати інші дії.

Після закінчення слідчої дії спеціаліст допомагає слідчому точно відобразити її хід і результати в протоколі. Він може дати оцінку одержаним результатам, пояснити причину тих або інших розходжень одержаних результатів з даними, які перевіряються.

На відміну від впізнання, при проведенні слідчого експерименту можливе і доцільне повторення тих або інших дослідних дій або досліджень. Можливість повторення дослідів є однією з гарантій достовірності результатів слідчої дії.

При здійсненні технічного документування розглянутої слідчої дії та її фіксації в прото­колі важливо додержуватися таких умов: спочатку має бути зафіксована загальна обстановка, пдгім процес її реконструкції та відтворення певних дій, потім - хід та результати дослідів.

Протокол слідчого експерименту має бути складений так, щоб максимально повно і все­бічно зафіксувати всю інформацію та речові докази, що були одержані і стосуються справи.