Стаття 237. Огляд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення криміналь­ного правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (роз- шукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилу­чені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням під­писами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виго­товляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Огляд - це слідча дія, яка проводиться з метою одержання доказів шляхом візуального спостереження та дослідження слідів злочину та інших матеріальних джерел доказової інформації.

За об'єктами огляду виділяють:

а)   огляд місця події;

б)   огляд приміщення і ділянок місцевості, які не є місцем події;

в)   огляд предметів (речових доказів);

г)   огляд документів;

ґ) огляд тварин;

д)   огляд житла чи іншого володіння особи, які стали місцем події злочину.

Огляд трупа за чинним КПК України є окремою слідчою дією.

Підставою для проведення огляду є надходження до компетентного органу даних, які дають змогу передбачити, що в результаті проведення цієї слідчої дії можуть бути отримані докази по справі.

Для проведення слідчого огляду (окрім огляду житла чи іншого володіння особи) закон не потребує винесення окремої постанови слідчого. Ця слідча дія, як правило, не має при­мусового характеру і регламентується законом в найбільш оптимальний спосіб без бюро­кратизації. Огляд місця події має невідкладний характер і може бути проведений до початку розслідування (до реєстрації заяви чи повідомлення про злочин в ЄРДР).

Огляд житла чи іншого володіння особи має проводитись, як правило, за згодою від­повідної особи. Без згоди власника житлового приміщення, у примусовому порядку, огляд житла проводиться, як правило, лише за вмотивованим рішенням слідчого судді, а також лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з без­посереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

В такому разі у протоколі огляду обов'язково зазначають причини, що обумовили про­ведення огляду без постанови судді.

Тоді прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися із клопотанням про проведення огляду до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи справді були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про огляд, встановлені внаслідок такого огляду докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню.

У разі проведення огляду за постановою слідчого судді - така постанова оголошується під розписку особі, в житлі чи іншому володінні якої проводиться огляд.

Огляд доцільно проводити в присутності понятих. Винятками є випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.

При огляді житлового приміщення чи іншого володіння особи в примусовому порядку копія протоколу огляду має вручатись особі, у володінні якої проводився огляд.

Усі види огляду проводяться за загальним процесуальним порядком і за єдиною мето­дикою. Тому доречно проаналізувати найбільш складний вид слідчого огляду - огляд місця події.

Огляд місця події - це невідкладна слідча дія, спрямована на дослідження території (приміщення або споруди), де відбулася подія, що містить ознаки злочину, або настав її результат, зміст якої становить комплекс пізнавально-засвідчувальних операцій, що полягають у пошуку, виявленні, закріпленні, вилученні, дослідженні, перевірці та оцінці слідів злочину та інших речових доказів.

Місгіе події як об'єкт огляду завжди являє собою складну та неповторну систему різ­номанітних за своїми якостями та характеристиками предметів та інших матеріальних утворень (територія підприємства, житлове помешкання, магазин, автомобільна магістраль, пасажирський вагон, лісовий масив тощо). Огляд має забезпечувати можливість виявлення та закріплення слідів злочину в межах обстановки будь-якого місця події, мати певну пізнавальну універсальність, передбачати прийоми та методи, що забезпечують всебічне дослідження будь-яких об'єктів матеріального світу.

Метою огляду місця події є знайдення слідів злочину та інших речових джерел доказо­вої інформації, з'ясування обстановки події, а також інших обставин, що мають значення у справі. Таке формулювання закону, по суті, орієнтує на встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі.

Зміст слідчої дії визначається об'єктом, на дослідження якого вона спрямована. Об'єкт дослідження визначає як характер пізнавальних операцій, необхідних для досягнення мети слідчої дії, так і процесуальну форму їх здійснення. Під місцем події логічно розуміти тери­торію, приміщення або будівлю, де відбулася подія, яку розслідують, або настав її результат.

Зауважимо, що огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до порушення кримінальної справи. В цих випадках, за наявності для того підстав, кримі­нальна справа порушується негайно після огляду місця події.

Методика огляду. Основу огляду місця події становить метод спостереження, який виконує як пошукову, так і дослідницьку функції. Поряд з цим у ході огляду можуть бути застосовані методи виміру, порівняння, моделювання, а також інші техніко-криміналістичні методи.

Огляд доцільно проводити у присутності понятих. Слідчий має право залучити до участі в огляді обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого, свідка, а також запросити відповід­ного спеціаліста.

На початку слідчої дії всім її учасникам роз'яснюються їхні права й обов'язки. їх попереджають про можливу відповідальність за певні дії чи бездіяльність.

Насамперед учасникам слідчої дії має бути пояснене право бути присутніми під час всіх дій, що чиняться при огляді, і робити заяви з приводу таких, що підлягають внесенню до протоколу.

У разі застосування науково-технічних засобів названі особи також сповіщаються про те, що при проведенні огляду будуть застосовуватися відповідні оптичні засоби, фотоапа­ратура, металошукач та інші необхідні технічні засоби, що містяться в експертній сумці чи пересувній криміналістичній лабораторії. Про обставини і порядок застосування тех­нічних засобів вони будуть інформуватися у процесі огляду.

Поняті й учасники огляду погіереджуються про кримінальну відповідальність за ст. 387 КК України за розголошення без дозволу слідчого даних досудового слідства. їм поясню­ється обов'язок засвідчити своїми підписами перебіг і результати огляду, відповідність записів у протоколі виконаним діям і одержаним результатам. Спеціалісту пояснюються права й обов'язки спеціаліста.

Слідчий особисто проводить огляд місця події та несе повну відповідальність за його якість. Спеціалісти та оперативні працівники правоохоронних органів, які беруть участь в огляді, діють під керівництвом слідчого та за його вказівками в межах своєї компетенції.

Прибувши на місце події, слідчий вживає заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілим, видалення з місця події сторонніх та забезпечення належної його охорони; фік­сації первинної обстановки місця події та збереження слідів; викликає понятих; роз'яснює їм та іншим учасникам огляду їхні права та обов'язки. Спільно з кінологом слідчий озна­йомлюється із загальною обстановкою місця події, визначає вихідні точки застосування пошукової собаки та організовує за допомогою оперативних працівників переслідування злочинця «по гарячих слідах».

У ході безпосереднього (робочого етапу) огляду слідчий: керує, діями учасників групи, розподіляє роботу серед них, координує та контролює їхні дії, особисто здійснює пошук, виявлення, закріплення, вилучення, дослідження та оцінку речових доказів, вивчає та фік­сує обстановку місця події, складає протокол огляду. Він несе особисту відповідальність за повноту, всебічність та об'єктивність огляду місця події.

Оперативний працівник ознайомлюється із загальною обстановкою місця події, організо­вує застосування розшукової собаки та переслідування злочинця, здійснює обстеження при­леглої території, спільно з дільничним інспектором провадить поквартальний обхід будинків у районі місця події, веде активну роботу з виявлення осіб, які можуть дати показання про факти, що мають значення для справи, та провадить їх опитування. У разі необхідності він організовує прочісування місцевості для пошуку злочинців, що сховалися, трупа, знарядь злочину, втрачених злочинцем предметів, сховищ з вкраденими речами тощо. Для вияв­лення та затримання осіб, які мають стосунок до вчинення злочину, провадить невідкладні оперативно-розшукові заходи. Про встановлені фактичні дані він інформує слідчого.

З допомогою спеціаліста оперативний працівник складає словесний портрет злочинця, перевіряє отримані дані за інформаційно-пошуковими системами органів внутрішніх справ (зокрема, за оперативно-довідковими картотеками про нерозкриті злочини та про способи їх вчинення, за картотеками прикмет та прізвиськ злочинців, осіб, оголошених у розшук або пропалих безвісти, вкрадених речей тощо). Про обставини злочину та прикмети підозрю­ваного він інформує чергову частину, зовнішню службу, інші підрозділи міліції, організовує блокування можливих шляхів пересування злочинців, здійснює заходи з їх затримання.

Спеціаліст, працюючи під керівництвом слідчого та проявляючи особисту ініціативу, вживає заходів щодо фіксації обстановки місця події, здійснює пошук, виявлення, закрі­плення та вилучення слідів злочину, за необхідності провадить індивідуалізацію останніх, виготовляє зліпки та інші копії слідів, упаковує вилучені об'єкти та відповідає за їх належне транспортування.

За вказівкою слідчого він провадить орієнтовну, оглядову, вузлову та детальну фото­зйомку, складає схеми та креслення. Спеціалісту доцільно доручати роботу з виявлення, фіксації та вилучення мікрооб'єктів. Він несе особисту відповідальність за своєчасне застосування та результативне використання науково-технічних засобів.

Підвищенню результативності огляду сприятиме використання методу пошуку на основі безперервного уявного моделювання - евристичного методу.

Зважаючи на сказане, дослідження місця події, на нашу думку, найбільш доцільно про­водити за такою схемою (програмою).

Перед безпосереднім оглядом слідчий особисто і через оперативного працівника отримує максимум інформації від поінформованих осіб про обставини події. Для цього він спільно з оперативним працівником і спеціалістом опитує очевидців вчиненого злочину, попередньо в статиці ознайомлюється із загальною обстановкою.

На основі отриманої інформації слідчий висуває версії про механізм події, що від­булася, напрямки пересування злочинців, а також просторово-часову послідовність їх дій, визначає об'єкти, які, можливо, перебували в контакті зі злочинцем, та найбільш вірогідні місця утворення мікрооб'єктів та інших слідів, ділить місце події відповідно до уявлюваної дислокації слідів на окремі ділянки та визначає послідовність його дослідження. Поступово накопичуючи інформацію про подію, слідчий повинен постійно конкретизувати свої дії, уточнювати висунуті раніше версії та вносити корективи в послідовність огляду. Такий метод ми називаємо евристичним (метод пошуку на основі безперервного уявного моделювання).

Інший підхід не забезпечує цілеспрямованого проведення огляду, призводить до того, що з місця події вилучається багато об'єктів, які не стосуються справи. Вилучені об'єкти під­даються експертним дослідженням (часто неодноразовим), а все це - невиправдані витрати сил та коштів. З іншого боку, повз увагу слідчого проходять суттєві, інколи непомітні деталі.

Суттєвий недолік проведення огляду місця події полягає в тому, що слідчі не завжди забезпечують процесуальну індивідуалізацію вилучених об'єктів. Безперечно, якщо слідчий, суд, прокурор свої висновки аргументують, доводять за допомогою відомостей, отрима­них з конкретних речових джерел, то має бути абсолютно точно визначено, що саме цей, а не будь-який інший предмет був знайдений та вилучений під час виконання конкретних слідчих дій.

Процесуальна індивідуалізація предметів, що мають доступні безпосередньому сприй­няттю, яскраво виражені індивідуально визначені ознаки (сукупність ознак), здійснюється шляхом фіксації останніх у протоколі огляду місця події, фотографування тощо. Що ж до предметів, які не мають таких ознак, виникає необхідність додаткової індивідуалізації. Предмети, які не мають просторово фіксованої форми, мають бути, крім того, належно упаковані. Процесуальну індивідуалізацію матеріальних об'єктів, які не мають виражених «особливих прикмет», можна здійснювати шляхом кріплення до них самостійно виготов­лених жетонів (бирок, ярликів). Ідентифікаційний жетон може кріпитися до упакування вилучених рідких, в'язких, сипучих об'єктів. При фотографуванні слідів їх треба фіксувати разом з ідентифікаційним (індивідуалізуючим) жетоном.

Огляд предметів і документів, вилучених у процесі огляду місця події, слідчий може проводити як безпосередньо на місці події, так і поза ним, за місцем провадження у справі. Так само можуть оглядатися предмети і документи, вилучені під час виїмки, обшуку та інших слідчих дій.

Огляд предметів, документів, місцевості й приміщень проводиться за тими само пра­вилами, що й огляд місця події, і керується відповідними рекомендаціями.

Протокол огляду має бути складений так, щоб повно і всебічно зафіксувати все, що стосується справи, щоб кожний, хто ознайомлюється з ним, мав би змогу уявити собі обстановку і суттєві обставини досліджуваної події.

Вилучені у процесі огляду речові докази оглядаються, фотографуються, індивідуалізу­ються та приєднуються до справи.