Стаття 232. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

Допит осіб, впізнання осіб чи речей під час досудового розслідування можуть бути проведені у режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення (дистанційне досудове розслідування) у випадках:

неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні за ста­ном здоров'я або з інших поважних причин;

необхідності забезпечення безпеки осіб;

проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого;

необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності досудового розслідування;

наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею достатніми.

Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування приймається слідчим, прокурором, а в разі здійснення у режимі відеоконференції допиту згідно із стат­тею 225 цього Кодексу - слідчим суддею з власної ініціативи або за клопотанням сто­рони кримінального провадження чи інших учасників кримінального провадження. У разі, якщо сторона кримінального провадження чи потерпілий заперечує проти здійснення дистанційного досудового розслідування, слідчий, прокурор, слідчий суддя може при­йняти рішення про його здійснення лише вмотивованою постановою (ухвалою), обґрун­тувавши в ній прийняте рішення. Рішення про здійснення дистанційного досудового роз­слідування, в якому дистанційно перебуватиме підозрюваний, не може бути прийняте, якщо він проти цього заперечує.

Використання у дистанційному досудовому розслідуванні технічних засобів і тех­нологій повинно забезпечувати належну якість зображення і звуку, а також інформаційну безпеку. Учасникам слідчої (розшукової) дії повинна бути забезпечена можливість ста­вити запитання і отримувати відповіді осіб, які беруть участь у слідчій (розшуковій) дії дистанційно, реалізовувати інші надані їм процесуальні права та виконувати процесу­альні обов'язки, передбачені цим Кодексом.

Допит особи у дистанційному досудовому провадженні здійснюється згідно з пра­вилами, передбаченими статтями 225-227 цього Кодексу.

Впізнання осіб чи речей у дистанційному досудовому провадженні здійснюється згідно з правилами, передбаченими статтями 228 та 229 цього Кодексу.

Якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні дистанційно згідно з рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться у приміщенні, розташованому на тери­торії, яка перебуває під юрисдикцією органу досудового розслідування, або на території міста, в якому він розташований, службова особа цього органу досудового розсліду­вання зобов'язана вручити такій особі пам'ятку про її процесуальні права, перевірити її документи, що посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до закінчення слідчої (розшукової) дії.

Якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні дистанційно згідно з рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться у приміщенні, розташованому поза територією, яка перебуває під юрисдикцією органу досудового розслідування, або поза територією міста, в якому він розташований, слідчий, прокурор своєю постановою дору­чає в межах компетенції органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства, органу державного бюро роз­слідувань, на території юрисдикції якого перебуває така особа, здійснити дії, перед­бачені частиною п'ятою цієї статті. Копія постанови може бути надіслана електронною поштою, факсимільним або іншим засобом зв'язку. Службова особа органу, що отримав доручення, за погодженням зі слідчим, прокурором, що надав доручення, зобов'язана в найкоротший строк організувати виконання зазначеного доручення.

Проведення дистанційного досудового розслідування за рішенням слідчого судді здійснюється згідно з положеннями цієї статті та частинами четвертою та п'ятою статті 336 цього Кодексу.

Якщо особа, яка буде брати участь у досудовому розслідуванні дистанційно, утри­мується в установі попереднього ув'язнення або установі виконання покарань, дії, перед­бачені частиною п'ятою цієї статті, здійснюються службовою особою такої установи.

Хід і результати слідчої (розшукової) дії, проведеної у режимі відеоконференції, фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису.

Особа, якій забезпечується захист, може бути допитана в режимі відеоконференції з такими змінами зовнішності і голосу, за яких її неможливо було б упізнати.

Слідчий, прокурор з метою забезпечення оперативності кримінального прова­дження має право провести у режимі відео або телефонної конференції опитування особи, яка через знаходження у віддаленому від місця проведення досудового розслі­дування місці, хворобу, зайнятість або з інших причин не може без зайвих труднощів вчасно прибути до слідчого, прокурора.

За результатами опитування, проведеного у режимі відео або телефонної конфе­ренції, слідчий, прокурор складає рапорт, у якому зазначає дату та час опитування, дані про особу опитуваного, ідентифікаційні ознаки засобу зв'язку, що використовувався опитуваним, а також обставини, які були ним повідомлені. За необхідності опитування фіксується за допомогою технічних засобів аудіо чи відеозапису.

Слідчий, прокурор зобов'язаний вжити заходів з метою встановлення особи опиту­ваного у режимі відео або телефонної конференції та зазначити в рапорті, яким чином була підтверджена особа опитуваного.

У разі необхідності отримання показань від опитаних осіб слідчий, прокурор про­водить їх допит.

(Стаття зі змінами, внесеними Законом № 732-УІ1 від 28.01.2014; Законом № 767-УП від 23.02.2014)

Зі становленням та розвитком новітніх інформаційних технологій, в рамках яких все більше з'являється таких термінів, як «комп'ютерні технології», «новітні телекомунікаційні технології», «інформаційно-телекомунікаційні технології» тощо, з'являється можливість їх застосування і в кримінальних провадженнях, де потреба в таких технологіях уже назріла. Законодавче регулювання допиту та впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування відкриває додаткові можливості для удосконалення як доказової діяльності слідчого, так і забезпечення безпеки учасників процесу, захисту їхніх прав.

Використання телекомунікаційних технологій в новому КПК України можливе у таких формах: 1) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, як окрема слідча дія; 2) застосування телекомунікаційного зв'язку при провадженні слідчих дій (допит, впізнання); 3) відео зв’язок як засіб проведення слідчих дій за межами України (Конвенція ООН (2000 р.) проти транснаціональної організованої злочинності передбачає можливість (ст. 18) проведення допиту особи як свідка або експерта, якщо її присутність на території держави, яка запрошує, не є можливою або бажаною. Введення в практику міжнарод­ної співпраці отримання доказів за допомогою використання відеотрансляції передбача­ється і Конвенцією ЄС (2000 р.) про надання правової допомоги у кримінальних справах); 4) відео конференц зв'язок із залою судового засідання (дистанційне судочинство - ст. 336 КПК України) передбачає новий інститут - проведення процесуальних дій в режимі віде­оконференції під час судового провадження.

Дистанційне досудове розслідування - проведення окремих слідчих (розшукових) дій за участю осіб, які на момент їх проведення перебувають у різних місцях, географічно віддалених одне від одного на відстань, що створює неможливість їх безпосереднього спілкування, та здійснюване шляхом опосередкованого спілкування із застосуванням спеціального зв'язку в режимі відеоконференції, який надає можливість обміну не лише мовою та графікою, але й переміщенням зображень.

На сьогодні використання відеоконференції під час проведення слідчих дій визнається прийнятним методом отримання доказів.

Для проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції потрібне спеціальне устаткування: відеокамера. засоби підтримки звукової та відеоінформації, кодер-декодер для стиснення і декомпресії звукових і відеосигналів, мікрофон, швидкодіючий модем і вихід в мережу. Відеозв'язок, що передбачає передачу відеозображень і звуку, може здійснюватися телефонними лініями, Internet або локальною мережею.

До проведення допиту чи впізнання в режимі відеоконференції прокурор, слідчий вживають заходів для роз'яснення особам їхніх прав та обов'язків, мають вручити особам пам'ятку про їхні процесуальні права або доручають виконання таких дій від­повідному компетентному органу, в територіальній юрисдикції якого перебуває учас­ник слідчої дії. Учасникам слідчої (розшукової) дії має бути забезпечена можливість ставити запитання і отримувати відповіді осіб, які беруть участь у слідчій (розшуковій) дії дистанційно, вони мають бути присутніми там до завершення процесуальної дії та підписання протоколу.

Крім складання письмового протоколу слідчої дії, потрібно обов'язково проводити технічне документування допиту чи впізнання - відеофіксацію технічними засобами, що дасть змогу здійснювати перевірку дотримання процесуальної форми провадження слідчої дії, оцінити отримані докази з погляду їх належності, допустимості і достовірності.