Стаття 228. Пред'явлення особи для впізнання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701

Перед тим, як пред'явити особу для впізнання, слідчий, прокурор попередньо з'ясовує, чи може особа, яка впізнає, впізнати цю особу, опитує її про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, а також про обставини, за яких вона бачила цю особу, про що скла­дає протокол. Якщо особа заявляє, що вона не може назвати прикмети, за якими впізна.є особу, проте може впізнати її за сукупністю ознак, у протоколі зазначається, за сукупністю яких саме ознак вона може впізнати особу. Забороняється попередньо показувати особі, яка впізнає, особу, яка повинна бути пред'явлена для впізнання, та надавати інші відо­мості про прикмети цієї особи.

Особа, яка підлягає впізнанню, пред'являється особі, яка впізнає, разом з іншими особами тієї ж статі, яких має бути не менше трьох і які не мають різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі. Перед тим як пред'явити особу для впізнання, їй пропо­нується у відсутності особи, яка впізнає, зайняти будь-яке місце серед інших осіб, які пред'являються.

Особі, яка впізнає, пропонується вказати на особу, яку вона має впізнати, і пояс­нити, за якими ознаками вона її впізнала.

З метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає, впізнання може проводитися в умовах, коли особа, яку пред'являють для впізнання, не бачить і не чує особи, яка впізнає, тобто поза її візуальним та аудіо спостереженням. Про умови проведення такого впізнання та його результати зазначається в протоколі. Про результати впізнання повідо­мляється особа, яка пред'являлася для впізнання.

При пред'явленні особи для впізнання особі, щодо якої згідно з цим Кодексом вжито заходів безпеки, відомості про особу, взяту під захист, до протоколу не вносяться і зберігаються окремо.

За необхідності впізнання може провадитися за фотознімками, матеріалами відеозапису з додержанням вимог, зазначених у частинах першій і другій цієї статті. Проведення впізнання за фотознімками, матеріалами відеозапису виключає можливість у подальшому пред'явленні особи для впізнання.

Фотознімок з особою, яка підлягає впізнанню, пред'являється особі, яка впіз­нає, разом з іншими фотознімками, яких повинно бути не менше трьох. Фотознімки, що пред'являються, не повинні мати різких відмінностей між собою за формою та іншими особливостями, що суттєво впливають на сприйняття зображення. Особи на інших фото­знімках повинні бути тієї ж статі і не повинні мати різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі з особою, яка підлягає впізнанню.

Матеріали відеозапису з зображенням особи, яка підлягає впізнанню, можуть бути пред'явлені лише за умови зображення на них не менше чотирьох осіб, які повинні бути тієї ж статі і не повинні мати різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі з особою, яка підлягає впізнанню.

При пред'явленні особи для впізнання можуть бути залучені спеціалісти для фік­сування впізнання технічними засобами, психологи, педагоги та інші спеціалісти.

За правилами цієї статті може здійснюватися пред'явлення особи для впізнання за голосом або ходою, при цьому впізнання за голосом повинно здійснюватися поза візуальним контактом між особою, що впізнає, та особами, які пред'явлені для впізнання.

Пред'явлення для впізнання — це слідча дія, яка провадиться з метою встановлення тотожності, схожості або відмінності представлених для ознайомлення предметів або окремих осіб з тими, які свідок, потерпілий, підозрюваний або обвинувачений сприймав за певних обставин розслідуваної події.

Мета впізнання - отримання доказів, які являють собою висновок одного з учасників процесу про результати проведеної ним ідентифікації —тотожність, схожість або відмінність осіб чи об'єктів, представлених для ознайомлення, з ознаками, що збереглися в його пам'яті.

Зміст цієї слідчої дії полягає у візуальному огляді, спостереженні або сприйнятті іншим чином предметів або окремих осіб та їх ідентифікування із зафіксованим у пам'яті образом, тобто порівняння впізнавачем відображеного в його пам'яті образу предметів чи осіб, яких він раніше спостерігав, з ознаками предметів чи людей, що пред'явлені йому для впізнання, та формулювання на цій основі логічного висновку про їх тотожність, схо­жість або відмінність.

Висновок про тотожність робиться годі, коли встановлюється, що пред'явлений для впізнання об'єкт є тим самим, що його впізнавач спостерігав за певних обставин, які мають значення у справі.

Висновок про схожість робиться в тому разі, коли впізнавач може вказати лише на збіг групових (родових) ознак об'єкта і не може беззастережно й однозначно підтвердити його тотожність з тим, якого він спостерігав раніше.

Висновок про відмінність робиться впізнавачем тоді, коли за своїми ознаками та якостями пред'явлений для впізнання об'єкт виявився явно не тим, якого він спостерігав у зв'язку з подією злочину.

Упізнавачем може бути раніше допитаний свідок, потерпілий, підозрюваний або обви­нувачений, а також експерт. Впізнання виключається, якщо упізнавач в ході допиту не може назвати прикмети, за якими зможе впізнати особу, заявив про свою неспроможність їх упіз­нати, а також якщо упізнавану вже пред'являлися для ознайомлення відповідні предмети або особи в процесі інших процесуальних дій і він вже зробив ідентифікаційні висновки і дав свої пояснення з цього питання.

Пред'явлення для впізнання особи - слідча дія, яка може проводитись виключно тільки один раз і не може проводитися повторно. Повторне проведення впізнання однієї й тієї ж особи одним і тим же учасником процесу повністю виключається.

Доказове значення результатів пред'явлення для впізнання здебільшого залежить від додержання встановлених законом умов та порядку провадження цієї слідчої дії.

Умови пред'явлення для впізнання. Однією з основних і обов'язкових умов впізнання є попередній допит упізнавана про обставини спостерігання ним відповідного об'єкта та прикмети, за якими він може його впізнати. При цьому мають бути з'ясовані всі достатні для ідентифікації прикмети, ознаки та якості ідентифікованого об'єкта, його індивідуальні особливості або особливі прикмети.

Не слід пред'являти для впізнання одну особу іншій, якщо обидві вони не заперечують факту знайомства та неодноразових зустрічей. Ці обставини слід з'ясувати в процесі допиту.

У процесі допиту особи, яка має впізнавати, слід з'ясувати: об'єктивні фактори спо­стереження (за яких обставин особа вперше спостерігала відповідний об'єкт, в який час доби, за якого освітлення та за яких погодних умов відбувалося спостерігання, тривалість спостерігання, що при цьому відбувалося); суб'єктивні фактори (стан його зору та слуху, особливості його пам'яті, наскільки він уважний і чи звернув увагу на індивідуальні осо­бливості об'єкта, емоційний стан спостерігача); ідентифікаційні ознаки об’єкта (наявність індивідуальних прикмет або сукупності достатніх для ідентифікації ознак об'єкта, який спостерігався, і в чому вони полягають; чи може допитуваний упізнати об'єкт серед одно­рідних та за якими особливостями).

При впізнанні мають бути присутні не менше двох понятих, покликаних стати потім свідками у справі, і підтвердити достовірність впізнання та всіх отриманих при цьому фактичних даних.

Впізнання належить до найбільш складних слідчих дій, в яких бере участь багато різних учасників процесу, в тому числі і з різними інтересами. Воно часто проводиться у конфліктній, психологічно напруженій ситуації. Тому з самого початку слідчий має діяти обачливо, рішуче, впевнено, вселяючи впевненість в інших, і йе випускати важелі керів­ництва процесом зі своїх рук.

Порядок пред'явлення для впізнання є однією з важливих гарантій отримання доброякіс­них доказів. У разі його порушення дані, отримані при впізнанні, втрачають своє доказове значення.

Зазвичай, починаючи слідчу дію, слідчий зобов'язаний всім учасникам слідчої дії роз'яснити їхні права й обов'язки відповідно до їх процесуального статусу. Про це зазна­чається у протоколі впізнання і засвідчується підписом кожного з учасників слідчої дії.

Впізнання має бути проведене таким чином, щоб забезпечити отримання достовірних даних та можливість їх перевірки, виключити будь-які сумніви та заяви щодо безпомилко­вості висновків упізнавана.

Особа пред'являється для впізнання упізнавану разом з іншими особами тієї ж статі, кількістю не менше трьох, які не мають значних відмінностей у зовнішності та одязі. Такі особи мають бути схожими за зростом, статурою, віком, кольором шкіри, волосся та очей, формою бороди, вусів та характером зачіски.

Процес підготовки до впізнання має повністю проходити за відсутності упізнавана. При цьому перед пред'явленням для впізнання особі, яка пред'являється для впізнання, за відсутності упізнавана надається право зайняти будь-яке місце веред осіб, поміж яких вона буде пред'являтись упізнавану, про що зазначається в протоколі. І зрозуміло, місце, яке зайняла особа, що впізнається, не повинне стати відомим упізнавану. Будь-яка можливість інформування упізнавана про місце, яке зайняв упізнаваний серед інших осіб, поміж яких він пред'являється для впізнання, має бути виключена.

Впізнання не може бути визнане достовірним, якщо упізнаваний об'єкт (особа або предмет) був розміщений або поставлений в умови, які виділяють його з оточення (неголеність заарештованого, наявність наручників на затриманому тощо).

Після того, як упізнаваний зайняв місце серед пред'явлених для впізнання осіб, або предмети розташовані серед однорідних, з приміщення, де провадиться впізнання, ніхто не має права виходити, ніхто не повинен мати контакту з упізнавачем до закінчення про­цесу ідентифікації.

Упізнавана запрошують телефоном або іншим опосередкованим засобом. Запрошення упізнавана до приміщення доцільно робити телефоном, а не посилати для цього когось з учасників. При цьому для запрошення впізнавана спілкування з ним телефоном доцільно доручити захиснику чи комусь із понятих, щоб не виникло сумнівів щодо домовленості слідчого з впізнавачем - інформування останнього про місце розташування особи, що впізнається, залежно від промовлених слів, фраз, їх послідовності, інтонації і таке інше.

Запрошеному впізнавану пояснюють його процесуальні права та обов'язки. Якщо таким є свідок або потерпілий, його попереджають про кримінальну відповідальність за давання заздалегідь неправдивих показань, а свідка, крім того, - і за відмову давати показання. Після цього упізнавану пропонують уважно оглянути та вказати особу, яку він упізнає, і пояснити, за якими ознаками він її впізнав.

На прохання особи, що впізнає, або з ініціативи слідчого положення тіла осіб, які пред'являються для впізнання, може бути змінене. їм може бути запропоновано встати, пройтися, повернутись, сісти, зробити певний жест, вимовити певну фразу тощо. Слідчий може заборонити будь-які розмови і спілкування учасників слідчої дії, має вжити всіх необ­хідних заходів для забезпечення як особистої безпеки, так і безпеки всіх учасників слідчої дії, пильно стежити за тим, щоб її перебіг не вийшов з-під контролю, або вона не була б зірвана провокаційними діями когось із присутніх.

Процес впізнання досить складний. Тому слідчий повинен забезпечити оптимальні умови для роботи упізнавана, його особисту безпеку.

З метою забезпечення безпеки у виняткових випадках особи, яка впізнає, впізнання про­водиться поза візуальним спостереженням того, кого впізнають. Для проведення впізнання таким чином у слідчих підрозділах слід обладнати приміщення, яке розділяло б впізнавача з іншими учасниками процесу склом односторонньої видимості. У разі проведення впіз­нання за викладеними правилами поняті повинні переконатися у можливості впізнання поза візуальним спостереженням того, хто впізнає, і засвідчити таке впізнання.

Впізнання осіб чи речей під час досудового розслідування можуть бути проведені в режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення (дистанційне досудове розслідування) у випадках:

неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні за станом здоров'я або з інших поважних причин;

необхідності забезпечення безпеки осіб;

проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого;

необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності досудового розслідування;

наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею достатніми.

Рішення про здійснення дистанційного впізнання в режимі відеоконференції прийма­ється слідчим, прокурором. Про результати впізнання обов'язково повідомляється особа, яка пред'являлася для впізнання.

Для повноти отримання доказів упізнаному пропонують назвати себе і дати пояснення за фактом його впізнання. Слід мати на увазі, що впізнання часто являє собою «момент істини» — в цю мить упізнаний частіше за все доходить висновку про безвихідь свого становища і може виявити готовність до розкаяння та давання правдивих показань, роз­раховуючи на те, що така поведінка може бути визнана обставиною, яка пом'якшує його відповідальність. Цей «момент істини» слід максимально використати для отримання від нього якомога більше доказової інформації у справі.

До того ж, слід зважати й на те, що зізнання упізнаного в такій ситуації відбувається в присутності понятих та статистів. Це створює умови для надійної фіксації зроблених повідомлень. Показання упізнаного можуть бути і мають бути негайно внесені до протоколу впізнання і засвідчені підписами всіх присутніх.

Впізнання не може бути визнане достовірним, якщо упізнавану стало відоме місце розташування впізнаваного.

Впізнання не має заздалегідь встановленої сили. Воно не повинно бути єдиним безсум­нівним доказом винуватості обвинувачуваного. Як і будь-які інші твердження, воно може бути помилковим. Його не можна покладати в основу обвинувачення, якщо виникають сумніви у правильності висновків упізнавача. Результати впізнання підлягають ретельній перевірці та оцінюються в сукупності з іншими доказами у справі, не маючи перед ними жодних переваг. Вони оцінюються на основі всебічного аналізу доказів.