Додатки А-Я  

Облік грошових коштів в системі управління ліквідними активами підприємства.

Організація та облік готівкових розрахунків у системі фінансового менеджменту підприємства.

Облік касових операцій підприємства в умовах використання інформаційних систем і технологій.

Безготівкові розрахунки підприємства, їх облік в умовах ринку.

Облік курсових різниць та їх вплив на результати діяльності підприємства.

Облік операцій на рахунках в банку в системі управління фінансами підприємства.

Облік дебіторської заборгованості.

Облік розрахунків за товари, роботи та послуги.

Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

Облік розрахунків з підзвітними особами.

Облік інвестицій в системі управління підприємствам.

Облік капітальних інвестицій.

Облік фінансових інвестицій.

Облік доходів і витрат від участі в капіталі.

Облік довгострокових фінансових інвестицій.

Облік виробничих запасів.

Облік оборотних активів підприємства.

Облік товарів і тари на підприємствах торгівлі.

Облік МШП.

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

Облік витрат у системі управління підприємством.

   Облік загальновиробничих витрат підприємства та їх розподіл.

Облік розрахунків готівкою в системі управління фінансами підприємства.

Облік розрахунків з постачальниками.

Облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість.

Облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток.

Облік розрахунків з бюджетом за податком з доходів фізичних осіб.

Облік розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці.

Облік розрахунків за виплатами працівникам в системі управління підприємством.

Облік розрахунків по соціальному страхуванню.

Облік непрямих податків в системі фінансового менеджменту.

Облік прямих податків в системі управління фінансами підприємства.

Облік необоротних активів.

Облік основних засобів в системі управляння матеріально-технічною базою підприємства.

Облік амортизації та зносу основних засобів.

Облік ремонтів основних засобів в системі управління підприємствам.

Облік нематеріальних активів.

Облік амортизації та зносу нематеріальних активів.

Облік зобов'язань в системі управління підприємством.

Облік розрахунково кредитних операцій на підприємстві.

Облік поточних зобов'язань в системі фінансового менеджменту.

Організація та облік операцій з векселями.

Облік операційних витрат підприємства в системі економічного менеджменту.

Облік доходів підприємства.

Облік витрат діяльності підприємства.

Облік фінансових результатів діяльності підприємства.

Облік статутного капіталу.

Облік власного капіталу підприємства.

Фінансова звітність як джерело економічної інформації.

Методика і техніка узагальнення даних фінансового обліку та складання балансу підприємства. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ "АУДИТ"

Аудит основних засобів підприємства

Аудит нематеріальних активів підприємства

Аудит грошових коштів підприємства та їх еквівалентів.

Аудит операцій підприємства з цінними паперами.

Аудит біологічних активів сільськогосподарського підприємства.

Аудиторський контроль оборотних активів підприємства.

Аудит готової продукції, товарів, робіт, послуг на підприємстві.

Аудит процесу реалізації на підпємства риємстві.

Аудит дебіторської заборгованості підприємства.

Аудит розрахунків підприємства з покупцями та замовниками.

Аудит розрахунків підприємства з підзвітними особами.

Аудит засновницьких документів та облікової політики підприємства.

Аудит капіталу підприємства.

Аудит розрахунків підприємства з бюджетом за місцевими податками та зборами.

Аудит розрахунків підприємства з бюджетом за податками та обов'язковими платежами.

Аудит розрахунків підприємства по страхуванню.

Аудит витрат підприємства на виробництво продукції.

Аудит загальновиробничих витрат підприємства.

Аудит адміністративних витрат підприємства.

Аудит фінансового стану підприємства.

Аудит фінансової звітності підприємства.

Аудит процесу ліквідації підприємства.

Аудит формування та розподілу прибутку в акціонерних товариствах.

Аудит достовірності статей балансу підприємства.

Аудит ф. 2 "Звіт про фінансові результати".

Аудит ф. 4 "Звіт про власний капітал".

Аудит ф. З "Звіт про рух грошових коштів".

Аудит фінансової стабільності, платоспроможності і ліквідності підприємства.

Аудиторський контроль розрахункових взаємовідносин підприємства.

Аудит розрахунків підприємства з постачальниками та підрядчиками.

Аудит праці та її оплати на підприємстві.

Аудит доходів підприємства.

Аудит фінансових результатів підприємства від операційної діяльності.

Аудит фінансових результатів підприємства від фінансової діяльності.

Аудит формування фінансових результатів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності.

Аудит розрахунків підприємства з кредиторами по товарних операціях.

Аудит розрахунків підприємства по короткострокових кредитах банків.

Аудит довгострокових зобов'язань підриємства.

Аудит виробництва продукції та її собівартості на підприємстві.

Аудит податкової звітності підприємства.

Аудит доходів підприємства та витрат майбутніх періодів.

Аудит стану податкового обліку на підприємстві.

Аудит розрахунків підприємства з дебіторами та кредиторами.

Аудит поточної дебіторської заборгованості на підприємстві.

Аудиторський контроль пасивів підприємства.

Аудиторський контроль активів підприємства.

Аудит необоротних активів і капітальних інвестицій підприємства.

Аудит основних засобів та нематеріальних активів підприємства.

Аудит грошових коштів в системі безготівкових розрахунків підприємства.

Аудит необоротних активів підприємства. Дані статистичного спостереження про формування основних показників фінансово-господарської діяльності

торі івельних підприємств Київської області

№ підприємства (варіант)

Товарооборот за 2009 р., млн. грн.

Чистий прибуток, мли.гри.

Витрати обігу за 2009 р., мли. грн

Товар А

Товар Б

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

кількість продажу

(т)

ціна продажу (грн.)

кількість продажу (Т)

ціна продажу _ (гри.)

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

1

25,7

17,2

18,6

11,5

13,2

12,0

12,3

16

16

23

15,7

15,0

13,0

18

21

11

12,0

15,4

13,8

 

2

27,2

17,7

28,4

11,4

13.3

12,5

10,6

17

25

24

24,0

15,5

13,1

19

30

12

12,5

16,3

14,2

 

3

28,9

18,2

29,2

11,4

13,4

13,1

11,8

18

25

25

24,7

15,9

13,2

19

31

12

13,1

17,3

14,6

 

4

30,6

18,8

30,1

11,5

13,5

13,7

13,1

19

26

27

25,5

16,4

13,3

20

32

13

13,7

18,4

15,0

 

5

32,4

19,4

31,0

11,6

13,6

14,3

14,5

20

27

29

26,2

16,9

13,3

20

33

13

14,3

19,5

15,5

 

6

34,4

19,9

31,9

11,7

13,7

15,0

16,0

21

28

ЗО

27,0

17,4

13,4

21

34

14

15,0

20,6

16,0

 

7

36,5

20,5

32,9

11,7

13,7

15,6

17,5

23

29

32

27,8

17,9

13,5

22

35

15

15,6

21,9

16,4

 

8

38,6

21,2

33,9

11,8

13,8

16,3

19,2

24

29

34

28,7

18,5

13,6

22

36

15

16,3

23,2

16,9

 

9

30,0

21,8

34,9

11,9

13,9

17,1

10,1

19

30

26

29,5

19,0

13,7

23

37

16

17,1

18,0

17,4

 

10

25,2

22,4

36,0

12,0

14,0

17,8

4,7

16

31

22

30,4

19,6

13,8

23

38

17

17,8

15,1

18,0

 

11

26,7

14,2

22,7

17,7

19,0

11,1

13,8

17

20

23

18,2

19,7

12,2

15

25

10

11,1

16,0

11,3

 

12

28,3

14,4

23,0

17,8

19,2

11,3

15,2

18

20

25

18,8

30,1

12,0

15

25

10

11,3

17,0

11,5

 

13

30,0

14,8

23,7

17,9

19,2

11,8

16,5

19

21

26

19,3

31,0

12,1

16

26

11

11,8

18,0

11,8

 

14

31,8

19,3

15,0

15,1

16,0

17,3

23,3

20

13

28

19,9

31,9

12,2

18

20

11

11,9

19,1

12,0

 

15

33,7

18,8

15,2

15,2

16,1

17,4

25,2

21

13

30

20,5

32,9

12,3

19

30

11

12,4

20,2

12,3

 

16

35,7

19,3

15,7

15,2

16,1

17,8

26,9

22

14

31

21,1

33,9

12,4

19

31

12

13,0

21,4

12,7

 

17

37,9

15,6

24,9

18,3

19,7

12,4

23,7

23

22

33

21,8

34,9

12,4

20

32

13

13,6

22,7

13,1

 

18

29,4

19,8

15,7

15,4

16,3

17,7

20,4

18

14

26

22,4

35,9

12,5

20

33

13

14,2

17,6

13,5

 

19

24,7

19,2

16,0

15,4

16,4

17,8

15,7

15

14

22

23,1

37,0

12,6

21

34

14

14,8

14,8

13,9

 

20

26,2

19,8

16,4

15,5

16,4

18,2

16,9

16

14

23

23,8

38,1

12,7

21

35

14

15,5

15,7

14,3

 

21

27,7

16,3

26,2

18,7

10,2

13,0

12,9

17

23

24

15,5

14,8

12,8

22

36

15

16,2

16,6

14,7

 


  

Private institution of

higher education "INTERNATIONAL UNIVERSITY OF FINANCE"

Приватний вищий навчальний заклад "МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ"

 КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

ЗВІТ

про проходження навчальної практики "Вступ до фаху" студентами 1-го курсу за напрямком підготовки 0501 „Економіка і підприємництво" освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" зі спеціальності 6.030509 „Облік і аудит"

(прізвище, ім 'я, по батькові студента)

курсу  , групи  

за період з 20   р. по     20_

  Вхідний номер 

від "  "    "20 

Методист   

Члени комісії:

Студента (ки)    курсу     групи

напряму підготовки   

спеціальності   

(прізвище та ініціали)

Керівник   

(посада, вчене званні, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала    

К-ть балів: Оцінка: ЕСТБ 

  (підпис)  (прізвище та ініціали)

(підпис)    (прізвище та ініціали)

(підпис)    (прізвище та ініціали)

Київ 20 Зразок змісту

Звіту про проходження навчальної практики "Вступ до фаху" студентами 1-го курсу напряму підготовки 0305 "Економіка і підприємництво" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" зі спеціальності: 6.030509 "Облік і аудит"

ВСТУП

Основна частина навчальної практики "Вступ до фаху".

ПВНЗ "Міжнародний університет фінансів", його структура та призначення.

Кафедра обліку і аудиту ПВНЗ МУФ, її призначення та роль в навчальному процесі.

Зміст, особливості, привабливі сторони та негативні моменти професії "Бухгалтер" (індивідуальне завдання).

Роль бухгалтерського обліку і аудиту в фінансово- господарській діяльності будь-якого підприємства.

Значення сучасних електронних технологій в роботі бухгалтера (аудитора).

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни "Вступ до спеціальності"

студентам першого курсу спеціальності "Облік і аудит".

ТЕМА ЗАВДАННЯ: "ОСОБИСТА СТРАТЕГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ"

МЕТА ЗАВДАННЯ:

З'ясувати для себе зміст та особливості майбутньої професійної діяльності. Зробити оцінку власних можливостей як чинників досягнення професійного успіху. Уяснити собі галузі успіху і що потрібно зробити для досягнення цього успіху у майбутньому.

ЗМІСТ ЗАВДАННЯ:

2.1. Бухгалтерський облік - як предметне середовище діяльності бухгалтера. Які вимоги у з в'язку з цим висуваються до особистості бухгалтера? Відповіді надайте у таблиці 1.

№ Зміст та особливості праці   Вимоги до особистості бухгалтера

зп бухгалтера    знання    вміння    якості

1. 2. 3.

Визначити свої слабкі та сильні сторони, галузі успіху і особисту стратегію професійного становлення. Результати наведіть в таблиці 2.

 

Сильні сторони

Як розвивати

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

О

 

 

О.

9.

 

 

10.

 

 

 

Галузі успіху

Особиста стратегія професійного

 

 

становлення

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

О

 

 

О.

9.

 

 

10.

 

 

 ЗРАЗОК КАЛЕНДАРНОГО ГРАФІКУ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ[1]

Студентом  

курсу  , групи

факультету 

№ п/п

Назва роботи

Дні проходження практики (дата)

Відмітка про виконану роботу та оцінка керівника практики

1

2

3

4

5

 

1

Загальне ознайомлення із структурою і організацією виробництва на підприємстві

X

 

 

 

 

 

 

2

Облік грошових коштів та розрахункових операцій

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:  ПОГОДЖЕНО:

Керівник практики від Керівник практики

ПВНЗ "МУФ"  від підприємства

(посада, вчене звання, прізвище)    підпис, прізвище)

МП групи

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І РОЗПОДІЛ ЧАСУ[2]

Студентом курсу 

факультету _

№ п/п

Тема

Орієнтовна кількість робочих днів

1.

Загальне ознайомлення із структурою і організацією виробництва на підприємстві

1

2.

Організація обліку необоротних та оборотних активів

2

3.

Організація обліку джерел фінансування господарських засобів підприємства

 

4.

Організація обліку витрат і собівартості продукції, доходів та фінансових результатів

 

5.

Організація роботи зі складання форм звітності

 

6.

Аналітичні розрахунки

 

7.

Автоматизація обліково-аналітичних робіт

 

8.

Детальна систематизація і узагальнення матеріалу для дипломної роботи

 

9.

Оформлення звіту з виробничої практики

 

 

 

  ПОГОДЖЕНО: Керівник практики від ПВНЗ "МУФ"

ПОГОДЖЕНО: Керівник практики від підприємства

  підпис, прізвище)

 (посада, вчене звання, прізвище)  

Кафедра обліку та аудиту ЗВІТ

курсу _

про проходження виробничої практики за напрямком підготовки 0305 „Економіка і підприємництво" освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" зі спеціальності 6.030509 „Облік і аудит"

(прізвище, ім'я, по батькові студента)

Private institution of

higher education "INTERNATIONAL UNIVERSITY OF FINANCE"

Приватний вищий навчальний заклад "МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ"

 

  Національна шкала  

К-ть балів: Оцінка: ECTS _

  Члени комісії:

(прізвище та ініціали)

"20

Вхідний номер _ від " "    

  (прізвище та ініціали)

Методист

(прізвище та ініціали)

Київ 20 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності базового підприємства

Показник

Минулий період

Звітний період

Відхилення (+,-)

абсол.

%

Чистий прибуток, тис. грн

 

 

 

 

Обсяг виробництва, тис. грн

 

 

 

 

Фонд оплати праці, тис. грн.

 

 

 

 

Собівартість, тис. грн

 

 

 

 

Капіталовіддача, грн.

 

 

 

 

Матеріаловіддача, грн.

 

 

 

 

Продуктивність праці, тис. грн

 

 

 

 

Чисельність, чол.

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка), тис. грн

 

 

 

 

 

Додаток Ф

Орієнтовна схема документообороту за сектором обліку  

- • •  .

Первинні документи

V

Накопичувальні й оборотні відмінності, позпоблювальні таблиці

 

 

 

Бухгалтере

зкий баланс

 

*

Форми проміжної

та річної звітності

 

Кореспонденція бухгалтерських рахунків за сектором обліку  

№ п/п

Зміст господарської операції

Первинний

Кореспонденція рахунків

Сума

документ

Дебет

Кредит

гри.

1

Надійшли матеріали на склад підприємства від постачальників:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів

Накладна,

201

631

500,00

 

податок на додану

Податкова

641

631

100,00

 

вартість

накладна

 

 

 

2

Сплачені рахунки

Платіжне

 

 

 

 

постачальників

доручення

631

311

600,00

3

Списані матеріали на

Акт на

 

 

 

 

виробництво продукції

списання

23

201

500,00

4

 

 

 

 

 

 

Додаток Ш

Аналітичні таблиці до аналізу фінансової звітності підприємства (організації)

Таблиця 1. - Аналіз активів підприємства

 

На

На

Відхиле

Показник

початок

кінець

пня

 

періоду

періоду

(+,-)

1. Усього активів, тис. грн.:

 

 

 

2. Необоротні активи:

 

 

 

-тис. грн.

 

 

 

- у процентах до всіх активів

 

 

 

3. Оборотні активи:

 

 

 

-тис. грн.

 

 

 

- у процентах до всіх активів

 

 

 

3.1. Матеріальні оборотні засоби:

 

 

 

-тис. грн.

 

 

 

- у процентах до оборотних активів

 

 

 

3.2. Грошові кошти та їх

 

 

 

еквіваленти, поточні фінансові

 

 

 

 


інвестиції:

 

 

 

-тис. грн.

 

 

 

- у процентах до оборотних активів

 

 

 

3.3.Дебіторська заборгованість:

 

 

 

-тис. грн.

 

 

 

- у процентах до оборотних активів

 

 

 

4. Витрати майбутніх періодів:

 

 

 

-тис. грн.

 

 

 

- у процентах до всіх активів

 

 

 

 

 

Таблиця 2. - Оцінка власних та позикових коштів підприємства

Показник

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилен

НЯ (+,-)

1 .Усього капіталу, тис. грн. у тому числі:

 

 

 

2. Власний капітал

 

 

 

-тис. грн.

 

 

 

- у процентах до всього капіталу

 

 

 

3. Позиковий капітал

 

 

 

-тис. грн.

 

 

 

- у процентах до всього капіталу

 

 

 

3.1. Довгострокові кредити і позики

 

 

 

-тис. грн.

 

 

 

- у процентах до всього капіталу

 

 

 

3.2. Короткострокові кредити і позики

 

 

 

-тис. грн.

 

 

 

- у процентах до всього капіталу

 

 

 

3.3. Кредиторська заборгованість

 

 

 

-тис. грн.

 

 

 

-у процентах до всього капіталу

 

 

 

4. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

- тис. грн.

 

 

 

- у процентах до всього капіталу

 

 

 

5. Доходи майбутніх періодів

 

 

 

-тис. грн.

 

 

 

- у процентах до всього капіталу

 

 

 

 

 

Таблиця 3. - Аналіз дебіторської й кредиторської заборгованості

Вид

заборгованості

На початок періоду

На кінець Періоду

Зміни

Суми

%

Дебіторська

 

 

 

 

Кредиторська

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4. - Аналіз ліквідності підприємства

Показник

На початок періоду

На кінець періоду

Відхиле ння (+,-)

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

 

 

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

 

 

 

3. Загальний коефіцієнт ліквідності

 

 

 

4. Коефіцієнт критичної ліквідності

 

 

 

5. Коефіцієнт платоспроможності

 

 

 

 

 

Таблиця 5. - Аналіз рентабельності підприємства

Показники рентабельності

За минулий період

За звітний період

Відхилення

(+;-)

1. Показники рентабельності по відношенню до реалізації:

 

 

 

1.1. Рентабельність по валовому прибутку (маржинальному доходу).

 

 

 

1.2. Рентабельність по операційному прибутку

 

 

 

1.3. Рентабельність по чистому прибутку

 

 

 

2. Рентабельність по відношенню до активів:

 

 

 

2.1. Рентабельність активів

 

 

 

2.2. Термін окупності активів, років

 

 

 

2.3. Рентабельність необоротних активів

 

 

 

2.4. Термін окупності необоротних активів, років

 

 

 

2.5. Рентабельність оборотних активів

 

 

 

 

 

2.6. Термін окупності оборотних активів, років

 

 

 

2.7. Рентабельність виробничих фондів

 

 

 

3. Рентабельність по відношенню до власного капіталу та зобов'язань:

 

 

 

3.1. Рентабельність власного капіталу

 

 

 

3.2. Термін окупності власного капіталу, років

 

 

 

3.3. Рентабельність позикового капіталу

 

 

 

3.4. Термін окупності позикового капіталу, років

 

 

 

3.5. Рентабельність діяльності

 

 

 

4. Витратні показники рентабельності:

 

 

 

4.1. Рентабельність операційних витрат

 

 

 

4.2. Рентабельність витрат діяльності

 

 

 

4.3. Рентабельність продукції за валовим прибутком

 

 

 

4.4. Коефіцієнт адміністративних витрат

 

 

 

4.5. Коефіцієнт витрат на збут

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП

Характеристика базового підприємства

Організація бухгалтерського обліку на базовому підприємстві

Бухгалтерський облік грошових коштів

Бухгалтерський облік праці і заробітної плати

Бухгалтерський облік виробничих запасів

Бухгалтерський облік МШП

Бухгалтерський облік капітальних інвестицій та основних засобів

Бухгалтерський облік нематеріальних активів

Бухгалтерський облік доходів та витрат

Бухгалтерський облік власного капіталу

Бухгалтерський облік зобов'язань

Звітність базового підприємства та її аналіз

Призначення звітності та її основні види

Аналіз фінансової звітності базового підприємства

Бухгалтерський облік (аналіз, аудит) базового підприємства в системі електронної обробки даних

Загальний аналіз ринку комп'ютерних програм з бухгалтерського обліку та підходи щодо автоматизації обліку на підприємстві

Бухгалтерський облік господарських операцій в системі АРМ Бухгалтера

ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИПри складанні календарного графіку проходження виробничої практики найбільше часу повинно приділятися тій роботі, яка має безпосереднє відношення до теми дипломної роботи.

[2] При складанні тематичного плану і розподілу часу виробничої практики найбільша увага повинна приділятися тій темі, яка має безпосереднє відношення до теми дипломної роботи.