1.1 Мета, завдання та результати вивчення дисциплін .

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Предмет бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку. Суб’єкт бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку. Господарські засоби. Джерела господарських засобів. Господарські процеси. Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням та джерелами утворення і цільовим призначенням. Майно підприємства, активи. Класифікація активів підприємства. Абсолютно ліквідні активи. Ліквідні активи. Мало ліквідні активи. Завдання бухгалтерського обліку у процесі виробництва, постачання, реалізації. Господарські операції - як окремі господарські дії (факти), які викликають зміни у складі і розміщенні майна підприємства та джерел його утворення. Метод бухгалтерського обліку. Складові частини методу бухгалтерського обліку та їх загальна характеристика. Елементи методу бухгалтерського обліку: документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання, рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс, бухгалтерська звітність. Документація - як форма реєстрації господарських операцій. Інвентаризація - як спосіб співставлення даних бухгалтерського обліку з фактичними даними наявності засобів підприємства.

Тема 3. Бухгалтерський баланс

Баланс - як метод узагальнення інформації про склад господарських засобів підприємства, джерел їх формування та як форма фінансової звітності про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. П(С)БО 2 "Баланс" та основні вимоги щодо методики складання балансу підприємства. Структура бухгалтерського балансу. Актив балансу: необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів. Пасив балансу: власний капітал, забезпечення наступних витрат і платежів, довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання, доходи майбутніх періодів. Групування статей балансу. Валюта балансу. Вплив господарських операцій на зміну валюти балансу. Чотири типи балансових змін. Порядок читання балансу. Баланс — як моментний показник зафіксованих на певну дату активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства. Порядок аналізу балансу і прийняття управлінських рішень. Оцінка ліквідності підприємства за даними бухгалтерського балансу. Оцінка фінансової залежності від зовнішніх джерел підприємства за даними балансу. Ефективність використання активів підприємства відповідно до даних балансу.

Тема 4. Рахунки і подвійний запис

Сутність та побудова рахунків бухгалтерського обліку. Рахунки бухгалтерського обліку — як спосіб групування, поточного контролю і відображення господарських операцій, що відбуваються з майном, джерелами його формування, господарськими процесами. Активні і пасивні рахунки. Аналітичні і синтетичні рахунки. Взаємозв’язок між аналітичними та синтетичними рахунками. Субрахунки. Початкове сальдо, оборот, кінцеве сальдо активного рахунку. Початкове сальдо, оборот, кінцеве сальдо пасивного рахунку. Взаємозв'язок між рахунками і балансом. Подвійний запис - як спосіб відображення господарських операцій та основних прийом бухгалтерського обліку. Порядок відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Бухгалтерська проводка. Кореспонденція рахунків. Проста бухгалтерська проводка. Складна бухгалтерська проводка. Інструкції та типові кореспонденції рахунків. Хронологічний запис, хронологічний облік. Аналітичний облік. Синтетичний облік. Журнал реєстрації господарських операцій. Шахова відомість. Оборотна відомість.

Тема 5. Класифікація та план рахунків бухгалтерського обліку