5.6. Термінологічний словник ключових понять

Абсолютна величина - це показник, що виражає розмір певного соціально-економічного явища в конкретних умовах місця і часу.

Абсолютне прискорення (уповільнення) динаміки - характеризує абсолютну швидкість динаміки з періоду в період і обчислюється на основі значень абсолютних приростів.

Абсолютний показник - показник, що відповідає на запитання "Скільки?" і виражаються іменованими числами.

Абсолютний приріст - аналітичний показник динаміки, що характеризує абсолютну швидкість зміни явища за певний інтервал часу.

Агрегатні індекси - індекси, що характеризують співвідношення двох агрегатів (добутків спряжених величин) конкретних щодо місця і часу.

Адекватність показника - це здатність показника відображати саме ту властивість, яка передбачена програмою статистичного дослідження.

Акумулятивна частота - накопичення часток по мірі зростання (спадання) ознаки наростаючим підсумком з першої групи по останню.

Альтернативна ознака групування - коли одним одиницям характерні певні якісні параметри, а іншим - ні (наприклад, готова продукція може бути якісною або неякісною).

Анкетне спостереження - ґрунтується на добровільному заповненні анкет які надіслані на об'єкт дослідження.

Асиметричний ряд розподілу - ряд розподілу в якому частоти розташовані не симетрично від середини (центру розподілу).

Атрибутивна ознака групування - ознака, що характеризує властивість, якість явища і не має кількісного вираження.

Атрибутивний ряд розподілу - ряд розподілу складений на основі якісної ознаки.

Багатовимірні ряди динаміки - характеризують зміну в часі двох, трьох і більше показників.

Базисні індекси - індекси, що характеризують зміну суспільного явища звітного періоду порівняно із базою порівняння.

Балансовий метод - метод для визначення взаємозв'язку між факторною та результативною ознакою і в його основу покладено систему показників, що складаються із двох сум абсолютних величин, поєднаних у рівності: А + Б = В + Г.

Безповторна вибірка - це така вибірка, при якій досліджувана ознака не повертається в генеральну сукупність, і виключається можливість її повторного обстеження.

Безпосередній облік фактів - обстеження, під час якого обліковець особисто реєструє факти підрахунком, вимірюванням, оцінюванням, оглядом.

Варіанта - числове значення розмірів кількісної ознаки.

Варіаційна ознака - це така ознака яка має багато кількісних значень (наприклад рівень заробітної плати, кількість реалізованої продукції, тощо).

Варіаційний ряд розподілу - ряд розподілу утворений на основі кількісної ознаки називається і складається з двох елементів: варіанти і частоти.

Варіація - зміна ознаки явища у статистичній сукупності.

Вартісний показник - показник, який виражає розмір суспільного явища в грошовому вираженні (гривні, євро тощо).

Вибіркова сукупність - сукупність, елементи якої обстежують, тобто це сукупність, що вибрана на основі генеральної сукупності.

Вибіркове спостереження - це спостереження при якому відбираються певні одиниці сукупності за певними ознаками відібраними випадково.

Вибіркове спостереження - таке статистичне спостереження, яке дає характеристику всієї статистичної сукупності на основі вивчення (дослідження) деякої її частини.

Випадкові помилки - помилки, які виникають через неточність вимірювання, заокруглення чисел, описок та інших випадкових причин.

Відкриті інтервали - це такі інтервали у яких невідомі: мінімальна ознака першої групи і максимальна ознака останньої групи.

Відносна величина - статистичний показник, який виражає кількісні співвідношення між явищами суспільного життя і вона одержується шляхом ділення однієї величини на іншу.

Власне випадкова вибірка - статистична вибірка в процесі якої відбір одиниць проводиться шляхом жеребкування.

Внутрішня звітність - звітність, яку розробляють суб'єкти господарювання (підприємства, установи, організації).

Вторинне зведення - групування здійснене на основі первинного (укрупнення інтервалів, перегрупування).

Вторинне спостереження - це реєстрація вже надійшовших раніше даних.

Генеральна сукупність - сукупність з якої вибирають елементи для статистичного обстеження.

Графічний образ - геометричні знаки, сукупність точок, ліній, фігур, за допомогою яких представляються статистичні величини.

Групова дисперсія - дисперсія, яка дорівнює середньому квадрату відхилень окремих значень ознаки всередині групи від середньої арифметичної відповідної групи.

Групове зведення - зведення, яке передбачає попередній розподіл одиниць сукупності на групи (наприклад, прибуткові та збиткові підприємства). Це дає можливість підрахувати підсумки в кожній групі.

Групові індекси - індекси, що характеризують зміни групи елементів загальної сукупності (індекс обсягу валової продукції машинобудування, і т.д.).

Групові таблиці - це таблиці підмет яких поділяється на групи.

Державний комітет статистики - центральний орган, що регулює організацію статистичного обліку в Україні.

Децентралізоване зведення - передбачає узагальнення матеріалів на місцях (знизу до гори за ієрархічними сходинками управління з відповідною обробкою на кожній із них).

Дециль - показник, що характеризує розподіл величин сукупності, при якій дев'ять значень дециля ділять її на десять рівних частин. Будь-яка з цих десяти частин складає 1/10 всій сукупності.

Динамічні індекси - індекси, що виражають співвідношення складних суспільних явищ у часі.

Дискретна ознака групування - ознака, яка описуються цілими числами, без проміжних значень (розряд працівника)

Дискретний ряд розподілу - ряд розподілу в якого кількісна ознака (варіанта) приймає тільки цілі значення.

Дисперсія - це квадрат абсолютних відхилень фактичного показника в сукупності від середньо в розрахунку на одиницю такої сукупності.

Документальний облік - обстеження коли факти реєструють за даними, наведеними в документах первинного обліку.

Експедиційний спосіб опитування - реєстрація фактів спеціально підготовленими обліковцями з одночасною перевіркою точності реєстрації.

Екстраполяція динаміки - розрахунок (прогноз) показників, які можуть знаходитись за межами досліджуваного ряду динаміки.

Етапи статистичного спостереження - підготовка спостереження, реєстрація статистичних даних, формування бази даних.

Загальні індекси - індекси, що характеризують зміну складного економічного явища, яке включає окремі елементи.

Закриті інтервали - це такі інтервали у яких відомі мінімальні і максимальні значення ознаки в кожній групі.

Зімкнення динаміки - не порівняльні ряди динаміки приводять до порівняннях за допомого поправочного коефіцієнта (коефіцієнта зімкнення).

Зовнішня статистична звітність - звітність яку розробляють органи державної статистики.

Індекс сезонності - це процентне співвідношення фактичних рівнів ряду динаміки до середнього рівня явища за певний період часу.

Індекси - це відносні показники, які характеризують зміну рівня певного явища порівняно з іншим рівнем того самого явища, прийнятого за базу порівняння.

Індекси об'ємних показників - індекси, що характеризують зміну об'єму суспільного явища (зміна фізичних обсягів виробництва, розміру і структури посівних площ тощо).

Індекси якісних показників - індекси, що характеризують зміну ознак суспільного явища (індекси цін, продуктивності праці, собівартості продукції тощо).

Індивідуальна абсолютна величина - показник, що характеризує кількісні ознаки окремих одиниць статистичної сукупності.

Індивідуальним бланк - бланк, в якому записують відомості тільки про одну одиницю спостереження.

Індивідуальні індекси - індекси, що характеризують співвідношення величин одного явища (вони виступають і темпами росту (приросту).

Інструкція - перелік роз'яснень і вказівок до програми статистичного спостереження.

Інтервальний показник - показник, що характеризує явище за певний час (день, декаду, місяць, рік).

Інтервальний ряд динаміки - це ряд, величини якого характеризують явище за певні періоди (інтервали).

Інтервальний ряд розподілу - ряд розподілу в якого значення ознаки варіантів ряду виражено у вигляді інтервалу.

Інтерполяція ряду динаміки - це знаходження невідомого (відсутнього) рівня динамічного ряду.

Картограма - це схематична географічна карта, на якій штрихуванням різної густоти, крапки та забарвленням певною мірою насиченості показується порівняльна інтенсивність будь-якого показника в межах кожної одиниці нанесеного на карту територіального поділу.

Квадратичний коефіцієнт варіації - співвідношення дисперсії до середнього показника.

Кількісна ознака групування - ознака, яка набуває різне кількісне вираження у певних одиницях досліджуваної сукупності (кількість працівників, обсяг продукції, тощо).

Коефеіцієнт росту - аналітичний показник динаміки, що показує в скільки разів досліджуваний показник звітного періоду змінився порівняно з показником попереднього чи базисного періоду.

Коефіцієнт прискорення (уповільнення) динаміки - характеризує відносну швидкість динамічного ряду і обчислюється на основі співвдіношення коефіцієнтів росту.

Коефіцієнт еластичності - коефіцієнт що показує на скільки відсотків у середньому змінюється результат зі зміною фактора на 1%.

Коефіцієнт концентрації - узагальнююча характеристика відхилення розподілу від рівномірного (значення його коливаються у межах від 0 до 1; у рівномірному розподілі К=0; чим помітніша концентрація, тим більше значення К відхиляється від 0).

Коефіцієнт кореляції (коефіцієнт Пірсона) - даний коефіцієнт використовують при прямолінійній залежності і він характеризує ступінь впливу факторної ознаки на результативну.

Коефіцієнт осциляції - співвідношення розмаху варіації до середнього показника.

Комбінаційні таблиці - таблиці, підмет яких групується за двома або більшими ознаками.

Кореляційне відношення - відношення міжгрупової дисперсії до загальної.

Кореляційний зв'язок - такий зв'язок при якому кожному значенню факторної ознаки відповідає середнє значення результативної ознаки.

Кореспондентський спосіб опитування - це реєстрація фактів про явища та процеси на місцях їх виникнення спеціально підготовленими кореспондентами (особами) та надсилання результатів до відповідних інстанцій.

Критичний момент спостереження - момент часу на який реєструють дані.

Ланцюгові індекси - індекси, що характеризують зміну суспільного явища звітного періоду порівняно із відповідними даними попереднього періоду.

Лінійний зв'язок - такий зв'язок коли певний зв'язок явищ можна точно або наближено зобразити рівнянням будь-якої прямої лінії.

Лінійний коефіцієнт варіації - співвідношення середнього лінійного відхилення до середнього показника.

Лічильний контроль - контроль, який включає перевірку підсумків і порівняння тих показників, які пов'язані і випливають один з одного.

Логічний контроль - контроль, що полягає в порівнянні взаємопов'язаних записів у програмі спостереження.

Масштаб - міра переводу числової величини в графічну.

Масштабна шкала - лінія, окремі точки якої можуть бути прочитані як певні числа.

Масштабні орієнтири - масштаб і масштабна шкала.

Матеріали спостереження - це первинна статистична інформація, яка є основою для одержання узагальнюючих характеристик про певне суспільне явище.

Медіана - це варіант, що займає середнє положення у варіаційному ряді, всі члени якого розміщені в зростаючому або спадаючому порядку.

Метод ковзної середньої - один із механічних методів згладжування динаміки, при якому періоди групують і в кожній із груп визначають середні показники кожен раз зміщуючись на один період в порядку розвитку динаміки.

Метод укрупнення періодів - один із механічних методів згладжування динаміки, при якому періоди об'єднують переважно в непарну кількість і визначають середні показники в центральних періодах.

Механічна вибірка - статистична вибірка в процесі якої одиниці генеральної сукупності заздалегідь розділяють в обумовленому порядку: за алфавітом, кожен п'ятий, десятий елемент сукупності і т.д.

Міжгрупова дисперсія - дорівнює середньому квадрату відхилень групових середніх від загальної середньої.

Міжгрупові індекси - індекси, що показують відхилення від певного еталону (стандарту, максимального чи мінімального значення.

Множинний зв'язок - зв'язок коли на формування результативної ознаки впливає декілька факторних ознак.

Мода - це така величина ознаки, що в статистичному ряді зустрічається найчастіше.

Моментний показник - показник, що дає характеристику явища на певний момент

часу.

Моментний ряд динаміки - ряд, величини якого характеризують стан явища на певний момент часу.

Монографічне спостереження - полягає в докладному описуванні окремих типових об'єктів (підприємств).

Навмисні помилки - помилки що виникають тоді, коли опитувана особа свідомо повідомляє неправильні дані.

Натуральний показник - показник, який виражається у фізичних одиницях ваги, довжини, маси (приклад кг., м, шт.).

Нелінійний зв'язок - такий зв'язок коли певний зв'язок явищ можна точно або наближено зобразити рівнянням будь-якої кривої лінії (паро бали, гіперболи тощо).

Неповний динамічний ряд - це ряд у якого присутні нерівні часові інтервали.

Несуцільне спостереження - це обстеження, що мають за мету реєструвати не всі одиниці сукупності, а лише їх певну частину.

Об'єкт спостереження - сукупність явищ, що підлягають обстеженню. Одиниця спостереження - складова частина об'єкту спостереження, що служить основою ліку і має ознаки, що підлягають реєстрації при спостереженні.

Обернений зв'язок - зв'язок коли значення результативної ознаки змінюється в протилежному напрямку зміни факторної ознаки.

Обсяг сукупності - кількість одиниць, що має досліджувана сукупність називають

Обсяг явищ - загальний розмір елементів статистичної сукупності.

Одновимірні ряди динаміки - такі ряди динаміки, які характеризують зміну в часі одного показника.

Одноразове спостереження - проводиться один раз в міру виникнення потреби в дослідження явища чи процесу.

Однорідні сукупності - такі сукупность, елементи яких мають спільні властивості і належать до одного типу, класу.

Первинне зведення - групування здійснене один раз.

Первинне спостереження - це реєстрація вихідних даних що надходять від об'єкта, який їх видає, тобто підприємства.

Первинний показник - показник, що виражає кількісне співвідношення між абсолют­ними показниками.

Первинний показник - показник, який визначається на основі зведення даних статистичного спостереження й подаються у формі абсолютних величин.

Перепис - основна форма спеціального статистичного спостереження.

Періодичне спостереження - спостереження, яке проводиться через певні (як правило рівня) проміжки часу.

Підмет таблиці - це зміст бокових заголовків таблиці.

Підсумкова абсолютна величина - величина, що характеризує розмір ознаки сукупності, що одержується в результаті додавання значень окремих одиниць сукупності.

Повний динамічний ряд - це такий ряд в якого періоди йдуть один за одним з однаковим інтервалом.

Повторна вибірка - статистична вибірка в процесі якої у випадку коли обслідувана ознака повертається в генеральну сукупність і в майбутньому може знову попасти у вибірку, то така вибірка називається повторною.

Поле графіка - простір, в якому розміщено геометричні знаки.

Помилка репрезентативності - це різниця між вибірковими і генеральними характеристиками сукупності при умові відсутності помилок реєстрації.

Помилки репрезентативності - помилки, які виникають тільки при несуцільному спостереженні і їх причина в тому, що відібрана для обстеження сукупність одиниць не досить точно відображає загальну сукупність.

Поточне спостереження - це систематична реєстрація фактів щодо явищ, у міру їх виникнення.

Похідний показник - показник, який обчислюються на базі первинного показника і має форму середніх або відносних величин.

Присудок таблиці - це зміст верхніх заголовків таблиці.

Програма статистичного спостереження — це перелік тих питань, відповіді на які хочуть дістати в процесі статистичного спостереження.

Продециміле - одна десятитисячна частка якої-небудь величини.

Проміле - одна тисячна частка якої-небудь величини.

Просте зведення - статистичне зведення, яке не передбачає попереднього розподілу на групи одержаних даних. В даному випадку визначають лише загальний підсумок одиниць сукупності.

Простий зв'язок - зв'язок коли на формування результативної ознаки впливає одна факторна ознака.

Прості таблиці - таблиці підмет яких не поділяється на групи.

Процент - одна сота частка якої-небудь величини.

Прямий зв'язок - зв'язок коли при збільшенні чи зменшенні факторної ознаки відповідно збільшується або зменшується результативна ознака.

Рівень статистичного ряду - це перелік дат (моментів, інтервалів часу).

Розмах варіації - це різниця між максимальним і мінімальним значенням статистичної ознаки.

Ряд динаміки - це ряд чисел, що характеризує зміну суспільних явищ у часі.

Ряд динаміки абсолютних величин - це ряд цифрових даних, який характеризує зміну абсолютних розмірів суспільних явищ у часі.

Ряд динаміки відносних величин - це ряд цифрових даних, який характеризує зміну відносних розмірів суспільних явищ у часі.

Ряд динаміки середніх величин - це ряд цифрових даних, який характеризує зміну середніх розмірів суспільних явищ у часі.

Ряд розподілу - впорядковані одиниці досліджуваної сукупності по групах за певною ознакою.

Самореєстрація - коли факти реєструють самі респонденти після попередньо проведеного інструктажу з боку реєстраторів-обліковців.

Сезонні коливання - називають більш-менш стійкі коливання в рядах динаміки, зумовлені специфічними умовами виробництва чи споживання певного виду продукції, або іншими причинами коливань такого розвитку того чи іншого явища.

Середнє квадратичне відхилення - корінь квадратний із дисперсії.

Середнє лінійне відхилення - це модуль різниці фактичного показника в сукупності від середньо в розрахунку на одиницю такої сукупності.

Середні з індивідуальних індексів - індекси, що одержують на основі агрегатних індексів.

Середня з групових дисперсій - це середня арифметична зважена з дисперсій кожної групи;

Серійна (гніздова) вибірка - статистична вибірка в процесі якої відбір проводять серіями котрі відбирають у випадковому порядку.

Симетричний ряд розподілу - ряд розподілу, у якого частоти наростають, а потім спадають.

Система координат - вона необхідна для розміщення геометричних знаків і поля графіка.

Систематичні помилки - помилки, які виникають вони внаслідок неточного формулювання запитань у бланках спостереження, помилок в інструкції тощо.

Складна одиниця вимірювання - це така одиниця яка утворюються в результаті добутку якихось двох чи більше величин різних одиниць вимірювання.

Спеціально організовані статистичні спостереження - спостереження, які проводять безпосередньо органи державної статистики (відомості про міграцію населення, розвиток особистих підсобних господарств тощо.

Списковий бланк - бланк, в якому реєструють відомості, що стосуються кількох одиниць спостереження.

Спосіб поправочного коефіцієнту - коли вибіркове спостереження здійснюють для перевірки й уточнення результатів суцільного спостереження (в даному випадку, зіставляючи дані вибіркового спостереження із суцільним, обчислюють поправочний коефіцієнт, який використовують для внесення поправок у матеріали вибіркового спостереження).

Спосіб прямого перерахунку - коли на основі статистичної вибірки розраховують показники обсягу генеральної сукупності, використовуючи при цьому вибіркову середню або частку (у даному випадку середній розмір ознаки, визначений на основі вибіркового спостереження, множать на кількість одиниць генеральної сукупності).

Стандарт помилки - це середня помилка репрезентативності.

Статистика - суспільна наука, яка вивчає кількісну сторону суспільних явищ у нерозривному зв'язку з їх якісною стороною в конкретних умовах місця і часу.

Статистична закономірність - повторюваність, послідовність та порядок у масових процесах.

Статистична звітність - це система показників, що характеризує підсумки діяльності підприємства, які подаються статистичним органам у відповідні строки за встановленою формою.

Статистична ознака - властивості, характерні риси або інші особливості одиниць сукупності, на підставі яких можна зробити висновок про стан певного явища.

Статистична середня - це узагальнюючий показник, який характеризує типовий рівень варіаційної ознаки в розрахунку на одиницю однорідної сукупності.

Статистична сукупність — це маса об'єктів (подій, елементів, явищ тощо), які мають єдину якісну основу, але відрізняються певними ознаками. Структура статистичної сукупності - склад елементів і спосіб їх об'єднання визначають.

Статистична таблиця - форма раціонального і зв'язкового викладу узагальнюючих числових показників суспільних явищ і процесів.

Статистичне групування - це розподіл усієї сукупності досліджуваних суспільних явищ на типи, групи і підгрупи за будь-якою істотною ознакою.

Статистичне дослідження - методологічна основа статистики що включає в себе три стадії: статистичне спостереження; зведення і групування матеріалів статистичного спостереження; статистичний аналіз показників.

Статистичне зведення - це науково-обґрунтована систематизація даних за допомогою підсумовування на основі проведеного статистичного спостереження за певними ознаками в конкретних умовах місця і часу.

Статистичне спостереження — це планомірне, науково організоване збирання масових даних про явища і процеси суспільного життя за допомогою реєстрації їх суттєвих ознак.

Статистичні графіки - це засоби узагальнення статистичної інформації.

Статистичні дані - кількісні та якісні характеристики певних соціально-економічних явищ і процесів.

Стохатичний зв'язок - такий зв'язок при якому кожному значенню факторної ознаки відповідає декілька значень результативної ознаки.

Суцільне спостереження - це обстеження під час яких реєструються всі без винятку одиниці сукупності.

Темп приросту - аналітичний показник динаміки, що характеризує на скільки відсотків розмір статистичного явища збільшився чи зменшився порівняно з попереднім чи базисним періодом.

Темп росту - аналітичний показник динаміки, що засвідчує скільки відсотків показник у звітному періоді становить в порівнянні з показником базисного чи попереднього періоду.

Територіальні індекси - відносні величини, що дають порівняльну характеристику в розрізі територій і об'єктів.

Територіальні індекси - індекси, що виражають ступінь відхилення показника у просторі (між країнами, окремими підприємствами тощо).

Типова (районована) вибірка - статистична вибірка в процесі якої сукупність розбивається на певні типові однорідні райони (групи). Потім з кожної групи відбирається певна кількість одиниць пропорційно питомій вазі даної групи у загальній сукупності.

Тренд - аналітичне вирівнювання рядів динаміки, при якому фактичні значення У( замінюються обчисленими на основі певної функції У = ї(ї).

Умовно-натуральний показник - суть даного показника полягає в тому, що один із продуктів приймають за одиницю, а решта показників прирівнюють до нього за допомогою перевідних коефіцієнтів.

Функціональний зв'язок - такий зв'язок при якому кожному значенню факторної ознаки відповідає чітко визначене значення результативної ознаки.

Централізоване зведення - в тому випадку, коли весь первинний матеріал спостереження зосереджується, систематизується та узагальнюються в центральному органі державної статистики - Комітеті статистики України.

Частота - числа, що вказують на кількість повторень того чи іншого варіанта.