1.4. Управління роботами по схоронності будівель і споруд

В Україні вищим органом системи органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, відповідальний перед Президен­том України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.

Відповідно до чинного Житлового кодексу України держав­не управління в галузі використання і забезпечення схорон­ності житлового фонду здійснюється Кабінетом Міністрів Ук­раїни, виконавчими комітетами місцевих Рад, міністерствами, державними комітетами і відомствами, а також спеціально уповноваженим органом, що здійснює державне управління в галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду в Україні — Міністерством з питань житлово-комуналь­ного господарства України.

До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері управлін­ня житловим фондом в галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду належить:

забезпечення єдності законодавчого регулювання житло­вих відносин;

загальне керівництво житловим господарством;

встановлення загальних засад організації та діяльності органів державного управління житловим господарством;

проведення єдиної технічної політики в галузі ремонту житлового фонду;

встановлення єдиного порядку державного обліку житло­вого фонду;

встановлення основних правил обліку громадян, які по­требують поліпшення житлових умов, надання житлових при­міщень і користування ними;

державний контроль за використанням і схоронністю житлового фонду і встановлення порядку його здійснення.

Компетенція Міністерства з питань житлово-комунального господарства України у галузі використання і забезпечення схо­ронності житлового фонду визначається законодавством Украї­ни, Положенням про Міністерство, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, іншими актами законодавства України.

Міністерство з питань житлово-комунального господарства Ук­раїни здійснює координацію в галузі управління житловим фон­дом, використання і забезпечення його схоронності. Акти, що видаються Міністерством з питань житлово-комунального госпо­дарства України у межах його компетенції в галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду, є обов'язковими для міністерств, державних комітетів, відомств, виконавчих комі­тетів місцевих Рад народних депутатів, підприємств, установ, організацій, а також житлово-будівельних кооперативів і грома­дян.

Виконавчі комітети обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів у межах і в порядку, встановлених законодавством на території області (міста рес­публіканського підпорядкування) згідно до чинного Житлового кодексу України:

здійснюють державний контроль за використанням і схоронністю житлового фонду (частина перша статті ЗО);

керують житловим господарством, підпорядкованими підприємствами, установами та організаціями цієї галузі, забез­печують комплексний розвиток житлового господарства;

здійснюють управління житловим фондом місцевих Рад (частина перша статті 18) і забезпечують його схоронність, правильну експлуатацію, капітальний і поточний ремонт;

здійснюють контроль за станом та експлуатацією відом­чого житлового фонду, вживають заходів до передачі його до відання місцевих Рад;

приймають рішення про переобладнання і знесення не­придатних до проживання житлових будинків і житлових при­міщень у будинках державного і громадського житлового фон­ду (частина друга статті 7);

здійснюють контроль на підприємствах, в установах організаціях за станом обліку громадян, які потребують по­ліпшення житлових умов (стаття 41), а також за правильністю розподілу житлових приміщень;

здійснюють контроль за діяльністю житлово-будівельних кооперативів, за експлуатацією та ремонтом належних їм бу­динків (стаття 138);

8) здійснюють контроль за утриманням будинків, що нале­жать громадянам (стаття 154).

Виконавчі комітети обласних, міських (міст республікансько­го підпорядкування) Рад народних депутатів вирішують й інші питання в галузі використання і забезпечення схоронності жит­лового фонду, віднесені до їх відання законодавством України.

Виконавчі комітети районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів у межах і в порядку, встановлених Житло­вим Кодексом та іншими актами законодавства України, на території району, міста, району в місті:

здійснюють державний контроль за використанням і схоронністю житлового фонду (частина перша статті ЗО);

керують житловим господарством, забезпечують належ­ний технічний стан, капітальний і поточний ремонт житлового фонду, що є у віданні Ради;

здійснюють управління житловим фондом місцевих Рад (частина перша статті 18);

здійснюють контроль за станом та експлуатацією відом­чого житлового фонду;

здійснюють облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов (частина перша статті 36), а також контроль за станом цього обліку на підприємствах, в установах, організаці­ях (стаття 41), затверджують рішення про взяття громадян за місцем роботи на облік, які потребують поліпшення житлових умов (стаття 39);

приймають рішення про надання житлових приміщень у будинках житлового фонду місцевої Ради (стаття 51), затверд­жують спільні рішення адміністрації і профспілкового комітету підприємства, установи, організації про надання житлових при­міщень у будинках відомчого житлового фонду (стаття 52);

здійснюють облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу (частина четверта статті 134), затверджують списки осіб, які вступають до житлово- будівельного кооперативу, і рішення загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу про прийом до членів коо­перативу та про надання квартири (частина шоста статті 137, частина перша статті 141);

здійснюють контроль за діяльністю житлово-будівельних кооперативів, за експлуатацією та ремонтом належних їм бу­динків, скасовують рішення загальних зборів або правління житлово-будівельного кооперативу, що суперечать законодав­ству (стаття 138);

приймають рішення про включення житлових при­міщень до числа службових (стаття 118), затверджують рішення загальних зборів членів колгоспу або зборів уповноважених про включення житлових приміщень у будинках колгоспів до числа службових і перелік категорій робітників, яким можуть надаватися такі приміщення (стаття 120);

видають ордери на житлові приміщення (частина перша статті 58, частина перша статті 122, частина друга статті 141);

видають охоронні свідоцтва (броню) на житлові при­міщення (стаття 75);

здійснюють контроль за утриманням будинків, що нале­жать громадянам (стаття 154);

надають громадянам допомогу в проведенні ремонту житлових приміщень (стаття 178).

Виконавчі комітети районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів вирішують й інші питання в галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду, віднесені до їх відання законодавством України.

Виконавчі комітети селишиих, сільських Рад народних депу­татів у межах і в порядку, встановлених Житловим Кодексом та іншими актами законодавства України, на території відпо­відної Ради:

здійснюють державний контроль за використанням і схоронністю житлового фонду (частина перша статті 30);

керують житловим господарством, забезпечують пра­вильну експлуатацію і схоронність житлових будинків, що є у віданні Ради, організують їх капітальний і поточний ремонт;

здійснюють управління житловим фондом Ради (частина перша статті 18);

здійснюють облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов (частина перша статті 36), а також контроль за станом цього обліку на підприємствах, в установах, організаці­ях (стаття 41), затверджують рішення про взяття громадян за місцем роботи на облік, які потребують поліпшення житлових умов (стаття 39);

приймають рішення про надання житлових приміщень у будинках житлового фонду Ради (стаття 51), затверджують спільні рішення адміністрації і профспілкового комітету підприємства, установи, організації про надання житлових приміщень у будинках відомчого житлового фонду (стаття 52);

здійснюють облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу (частина четверта статті 134), здійснюють контроль за діяльністю житлово-будівельних кооперативів, за експлуатацією та ремонтом належних їм бу­динків (стаття 138);

видають ордери на житлові приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду (частина перша статті 58);

здійснюють контроль за утриманням будинків, що нале­жать громадянам (стаття 154);

подають громадянам допомогу в проведенні ремонту житлових приміщень (стаття 178).

Виконавчі комітети селищних, сільських Рад народних де­путатів вирішують й інші питання в галузі використання і забезпечення схоронності житлового фонду, віднесені до їх відання законодавством України.

Громадяни беруть участь у здійсненні заходів, спрямованих на поліпшення використання і забезпечення схоронності жит­лового фонду, виносять державним органам, підприємствам, установам, організаціям пропозиції з цих питань, беруть участь у проведенні робіт по благоустрою й озелененню при- будинкових територій.

Управління житловим фондом здійснюється власником або уповноваженим ним органом у межах, визначених власником. (Стаття 18 Житлового Кодексу в редакції Закону № 3187-ХІІ від 06.05.93 р.)