4.7. Контроль і звітність

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку — це команда однодумців. Об'єднання, як юридична особа, забезпе­чує права всіх членів приймати активну участь у всіх справах, що зачіпають загальні інтереси. І тому контроль за діяльністю об'єднання можуть здійснювати всі члени об'єднання. А об'єктів контролю — доволі. Це контроль за технічним станом будинку і інженерного обладнання; контроль за технікою без­пеки при виконанні робіт; санітарно-епідеміологічний конт­роль; протипожежний, енергетичний і газовий контроль; конт­роль за станом зелених насаджень, дитячих чи спортивних майданчиків і прибудинковою територією; контроль за охоро­ною порядку і безпекою житла; фінансовий контроль тощо.

Звісно, що у семи господинь хата не метена. І тому конт­роль повинен бути упорядкованим. Згідно з чинним законо­давством Об'єднання може самостійно здійснювати управління житловим будинком, що включає цілий комплекс дій, пов'я­заних з прийняттям рішень і встановленням порядку по експ­луатації і утриманню будинку, виконанням цих рішень і конт­ролю за виконанням цих рішень і загальновідомих обов'язко­вих правил шляхом безпосередніх дій по експлуатації, утри­манню і ремонту будинку.

Стратегічні рішення приймають загальні збори співвлас­ників, які для здійснення функцій управління обирають з числа своїх членів Правління Об'єднання.


Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з управління житловим будинком професійним управителем та об'єднанням співвласників багатоповерхового будинку

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Професійний управитель

ОСББ

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

1.

Нарахована заборгованість власників приміщень за реалізовані послуги з управління будинком, включаючи утримання та експлуатацію з ПДВ

361

703

 

 

24 000

2.

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ (за касовим методом та методом першої події)

703

643, 641

 

 

4 000

3.

Відображено заборгованість бюджету на суму субсидій і пільг малозабезпеченим громадянам і відповідно списання дебіторської заборгованості населення за послуги

645, 646

361

645, 646

377,1

12 000

4.

Надійшли цільові кошти від казначейства в погашення заборгованості по субсидіях і пільгах

311

48

311

48

12 000

5.

Відображено погашення бюджетної заборгованості відповідно по субсидіях і пільгах (для ОСББ в частині внесків на послуги з утримання і експлуатації будинку, які встановлені законодавством)

48

645, 646

48

645, 646

12 000

6.

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ з отриманих бюджетних коштів з субсидій і пільг (за касовим методом)

643

641

 

 

2 000

7.

Надійшли:

членські внески від власників житлового будинку;

плата за послуги від власників ж/б

311

361

311

377,11

20 000

8.

Підписано акт виконаних ремонтних робіт з підрядником без ПДВ

23

631

906

631

18 000

 

1

2

3

4

5

6

7

8.

Підписано акт виконаних ремонтних робіт з підрядником без ПДВ

23

631

906

631

18 000

9.

Відображено визнання доходу, що дорівнює сумі фактичних витрат

 

__

481,2

706

18 000

10.

Відображено собівартість роботи (послуги), яку виконав (надав) власник будинку або член ОСББ зг ідно з договором про взаємозалік заборгованостей (без ПДВ)

23

685

906

685

240

11.

Відображено залік з погашення заборгованості за внесками члена ОСББ

685

361

685

377,1

240

12.

Списано витрати на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

23

20, 22, 63, 65, 66 тощо

906

20, 22, 63, 65, 66 тощо

38 000

13.

Власникам приміщень (членам об'єднання) виставлено рахунки за комунальні послуги

361

703

377,4

706

48 000

14.

Відображено вирахування з доходу сум, які належить перерахувати комунальним підприємствам

 

 

704

631

48 000

15.

Одержано комунальні платежі від власників (членів ОСББ)

311

361

311

377,4

48 000

16.

Відображено перерахування коштів комунальним підприємствам

631

311

631

311

48 000

17.

Отримано бюджетну дотацію на рахунок управителя (ОСББ)

311

48

311

482,3

2 300

18.

Підписано акт виконання робіт з постачальниками та підрядниками (послуг з вивезення 111В, водо-, теплопостачання тощо або з ремонту будинку)

23

631

906

631

2 300

19.

Відображено дохід, що дорівнює сумі витрачених коштів цільового фінансування

48

718

481, 482,3

718

2 300

 

1

2

3

4

5

6

7

20.

Отримано комп'ютер як добровільний майновий внесок члена ОСББ (для управителя безоплатно отримані основні засоби)

104

424

104

483,1

3 000

21.

Вартість комп'ютера списано на доходи майбутніх періодів

483,1

69

3 000

22.

Нараховано амортизацію на балансову вартість комп'ютера у наступному звітному періоді

92

131

92

131

250

23.

Визнано дохід, що дорівнює сумі амортизаційних відрахувань

424

745

69

745

250

24.

Суму амортизаційних відрахувань списано на фінансовий результат

791,1

92

791,1

92

250

25.

Суму визнаного доходу від цільового надходження (безоплатної передачі) списано на фінансовий результат

745

791,1

745

791,1

250

26.

Нараховано пеню чи штраф власнику приміщення (членові ОСББ) за не внесені вчасно платежі

361

69

377,1

483,2

50

27.

На поточний рахунок отримано суму пені чи штрафу і одночасно з визнанням інших доходів від операційної діяльності

311, 69

361, 719

311

377,1

50


Правління може здійснювати функції з управління будин­ком самостійно, або передає ці функції повністю або частково керуючому справами — управителю, або якійсь організації (компанії з управління). Розподіл повноважень між Правлін­ням і Управителем здійснюється на основі договору. Члени правління працюють на громадських засадах, а у випадку, коли вони виконують функції управителя, то на платній ос­нові. Окремо слід відзначити створення Ревізійної комісії в Об'єднанні для контролю за фінансовою діяльністю. Права і повноваження Ревізійної комісії визначаються Статутом Об'єднання, який регламентує діяльність цієї комісії.

Як правило, всіма видами контролю, які ми перерахували, займається управитель. Для підвищення ефективності своєї роботи Правління формує комітети за окремими напрямками роботи. Комітети відіграють важливу роль у житті Об'єднан­ня. Вони виконують роботу, яку неможливо робити на зборах Правління, дозволяють якомога більшій кількості людей брати участь в житті Об'єднання, що з одного боку дає змогу рядо­вим членам здійснювати контрольні функції, а з другого — йде перерозподіл окремих видів роботи з тим, щоб управитель і Правління не були зобов'язані займатися самі абсолютно всім. Якщо ми будемо наймати управителя, то це буде профес­іонал, який знає теорію менеджменту, основи економіки і бухгалтерського обліку, має достатні інженерно-технічні знан­ня і достатній життєвий досвід; у якого не гріх повчитися і допомогти йому в його нелегкій справі.

Як звичайно, у всякій справі настає час підведення розра­хунків чи показників та результатів, які відокремлюють один період діяльності від іншого. В діяльності об'єднання співвлас­ників багатоквартирного будинку, як правило, це річний звіт.

По закінченні господарського року управитель повинен скласти річний звіт і звітувати про виконану роботу перед Загальними зборами співвласників.

Взагалі, звітність можна розподілити на внутрішню і зовнішню. Внутрішня звітність — це підготовлений управите­лем річний звіт, який використовується для контролю як са­мого управителя, так і для встановлення рівня заборгованості кожного співвласника перед Об'єднанням, або навпаки — Об'єднання перед співвласниками.

Річний звіт перевіряється ревізійною комісією, виноситься на розгляд засідання Правління, затверджується ним і пере­дається для доповіді на Загальні збори співвласників. Ревізія повинна перевірити співпадання фактичних витрат і планових згідно з річним фінансовим планом. В разі наявності неперед­бачених фінансовим планом витрат ці витрати повинні бути затверджені Правлінням і загальними зборами. Матеріали річного звіту є внутрішніми документами Об'єднання, які ви­користовуються при підготовці фінансових планів наступних періодів.

Зовнішня звітність Об'єднання передбачається чинним за­конодавством із обов'язковим звітуванням перед:

податковою інспекцією;

пенсійним фондом;

фондом зайнятості;

органом статистики;

фондом соціального страхування.